Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 86

Иса Мәсиһ Илазәри дирилдир

Иса Мәсиһ Илазәри дирилдир

Иса Мәсиһин Бејтанијјәдә јашајан үч јахын досту вар. Онлар Илазәр вә онун баҹылары Мәрјәмлә Мартадыр. Бир ҝүн Иса Мәсиһ Иордан чајынын о бири тајында оланда Мәрјәм вә Марта она тәҹили хәбәр ҝөндәрирләр: «Илазәр ағыр хәстәдир. Нә олар, тез ҝәл!» Анҹаг Иса дәрһал ораја ҝетмир. О, ики ҝүндән чох ҝөзләјир вә сонра шаҝирдләринә дејир: «Ҝәлин Бејтанијјәјә ҝедәк. Илазәр јатыб. Ону ојатмаға ҝедирәм». Һәвариләр дејирләр: «Илазәр јатырса, демәли сағалаҹаг». Бу сөзләри ешидәндә Иса онлара ачыг шәкилдә дејир: «Илазәр өлүб».

Иса Мәсиһ Бејтанијјәјә чатанда Илазәр артыг дөрд ҝүн иди ки, өлмүшдү. Ҹамаат Марта илә Мәрјәмә баш сағлығы вермәјә ҝәлмишди. Марта ешидәндә ки, Иса Мәсиһ ҝәлир, тез онун габағына гачыр. О, Исаја дејир: «Аға, әҝәр сән бурда олсајдын, гардашым өлмәзди». Иса Мәсиһ исә Мартаја дејир: «Гардашын дириләҹәк. Буна инанырсан, Марта?» Марта ҹаваб верир: «Инанырам ки, о, дирилмә ҝүнү дириләҹәк». Иса Мәсиһ она дејир: «Дирилмә вә һәјат мәнәм».

Сонра Марта Мәрјәмин јанына ҝедиб она дејир: «Иса бурададыр». Мәрјәм Иса Мәсиһин јанына гачыр. Ҹамаатда онун архасынҹа ҝедир. О, Исанын ајагларына гапаныб, һөнкүр-һөнкүр ағлајыр. Мәрјәм Иса Мәсиһә дејир: «Аға, әҝәр сән бурада олсајдын, гардашым инди сағ оларды». Иса Мәсиһ онун һалыны ҝөрүб ағламаға башлајыр. Буну ҝөрән ҹамаат дејир: «Ҝөр Иса Илазәри нә гәдәр чох истәјирмиш». Анҹаг бәзиләринә мараглы ҝәлир ки, нәјә ҝөрә о, достуну хилас етмәди? Бәс Иса Мәсиһ нә едәҹәк?

Иса сәрдабәјә јахынлашыр. Сәрдабәнин ағзына бөјүк бир даш гојулмушду. О әмр едир: «Дашы кәнара чәкин». Марта она дејир: «Аға, о, дөрд ҝүндүр ки, бурададыр, индијә јәгин ијләнәр». Онлар дашы ҝөтүрүрләр. Иса Јеһоваја дуа едир: «Шүкүрләр олсун сәнә, Ата, мәни ешитдин. Билирәм, Сән мәни һәмишә ешидирсән.  Анҹаг буну бурада дурмуш ҹамаатдан өтрү дедим ки, мәни Сәнин ҝөндәрдијинә инансынлар». Иса буну дејиб уҹадан сәсләјир: «Илазәр, чөлә чых!» Бирдән һејрәтамиз һадисә баш верир: Илазәр кәфәнә бүрүнмүш һалда сәрдабәдән чөлә чыхыр. Иса Мәсиһ дејир: «Кәфәни ачын, азад олсун».

Бу һадисәни ҝөрәнләрин чоху Иса Мәсиһә иман ҝәтирир. Анҹаг онлардан бәзиләри олуб-битәнләри ҝедиб фәрисиләрә данышыр. Буну билән фәрисиләр Илазәри вә Исаны өлдүрмәк истәјирләр. 12 һәваридән бири олан Јәһуда Искәрјут ҝизлиҹә фәрисиләрин јанына ҝедиб онлардан сорушур: «Исаны тутмаға көмәк етсәм, мәнә нә гәдәр пул верәҹәксиниз?» Онлар 30 ҝүмүшә разылашырлар. Бундан сонра Јәһуда Иса Мәсиһи фәрисиләрин әлинә вермәк үчүн фүрсәт ахтарыр.

«Аллаһ бизим үчүн гуртулуш Аллаһыдыр, өлүмдән гуртулуш Күлли-Ихтијар Јеһованын әлиндәдир» (Зәбур 68:20)