Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 97

Корнили мүгәддәс руһ алыр

Корнили мүгәддәс руһ алыр

Гејсәријјәдә Корнили адлы Рома ордусунун сајылыб-сечилән бир јүзбашысы јашајыр. Јәһуди олмаса да, јәһудиләр она һөрмәт едирләр. О, касыблара, еһтијаҹы оланлара јардым ҝөстәрир. Корнили Јеһоваја инаныр вә она давамлы олараг дуа едир. Бир ҝүн бир мәләк Корнилијә ҝөрүнүб дејир: «Аллаһ сәнин дуаларыны ешитди. Бутрус адлы адамын јашадығы Јаффа шәһәринә адам ҝөндәр вә хаһиш ет ки, јанына ҝәлсин». Корнили дәрһал тәхминән 50 километр ҹәнубда јерләшән Јаффа шәһәринә үч нәфәр ҝөндәрир.

Елә һәмин вахт Бутрус Јаффада бир ҝөрүнтү ҝөрүр. Бутрус ҝөрүнтүдә јәһудиләрин јемәләри гадаған олунан һејванлары ҝөрүр вә бир сәс она һәмин һејванлары јемәсини сөјләјир. Бутрус имтина едәрәк дејир: «Ахы мән һеч вахт мурдар һејван јемәмишәм». Анҹаг сәс она сөјләјир: «Бу һејванлара мурдар демә. Аллаһ онлары тәмиз едиб». Сәс јенә она сөјләјир: «Гапыда үч нәфәр дуруб. Онларла ҝет». Бутрус гапыја ҝедир вә адамлардан нәјә ҝөрә ҝәлдикләрини сорушур. Онлар ҹаваб верирләр: «Бизи Рома ордусунун јүзбашысы Корнили ҝөндәриб. Сән бизимлә Гејсәријјәјә, онун евинә ҝетмәлисән». Бутрус онлара ҝеҹәни евиндә галмаға  дәвәт едир. Сәһәри ҝүн Бутрус бир нечә гардашы да ҝөтүрүб һәмин адамларла бирҝә Гејсәријјәјә ҝедир.

Корнили Бутрусу ҝөрәндә онун габағында диз чөкүр. Анҹаг Бутрус дејир: «Ајаға галх. Мән дә сәнин кими инсанам. Аллаһ мәнә деди ки, сәнин евинә ҝәлим, һалбуки јәһудиләр башга милләтдән олан адамларын евинә ҝетмирләр. Инди де ҝөрүм мәни нијә чағырмысан?»

Корнили Бутруса дејир: «Дөрд ҝүн әввәл мән Аллаһа дуа етмишдим вә бир мәләк мәнә деди ки, сәнин далынҹа адам ҝөндәрим. Нә олар, бизә Јеһованын Сөзләрини өјрәт». Бутрус дејир: «Мән баша дүшдүм ки, Аллаһ ајры-сечкилик етмир. О, она ибадәт етмәк истәјән һәр кәси гәбул едир». Бутрус онлара Иса Мәсиһ һагда чох шеј өјрәдир. Сонра Корнилинин вә онун јанындакы адамларын үзәринә мүгәддәс руһ енир вә онлар вәфтиз олурлар.

«Һәр халгын ичиндә Ондан горхан вә дүзҝүн иш ҝөрән адамдан разыдыр» (Һәвариләрин ишләри 10:35)