Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 21:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

 • Касыб дул гадын ики хырда пул ианә едир (1—4)

 • ҜӘЛӘҸӘК ҺАДИСӘЛӘРИН ӘЛАМӘТИ (5—36)

  • Мүһарибәләр, зәлзәләләр, хәстәликләр, гытлыглар (10, 11)

  • Јерусәлимин мүһасирәси (20)

  • Халглара верилән вахт (24)

  • Инсан Оғлунун ҝәлиши (27)

  • Әнҹир ағаҹы мәсәли (29—33)

  • Ојаг дурун (34—36)

 • Иса мәбәддә вәз едир (37, 38)

21  Иса әтрафа ҝөз ҝәздирәндә варлыларын хәзинә габларына ианә* салдыгларыны ҝөрдү.+  Сонра касыб бир дул гадын да ҝәлиб габа ики хырда пул* салды.+  Иса деди: «Инанын, бу касыб дул гадын онларын һамысындан чох пул салды.+  Чүнки онлар варларынын артыглығындан ианә вердиләр, бу гадын исә јохсул ола-ола, доланмаг үчүн нәји вардыса, һамысыны верди».+  Даһа сонра бәзиләри мәбәдин өзүндән, онун ҝөзәл дашларла, Аллаһа тәгдим едилмиш әшјаларла бәзәдилдијиндән данышанда+  о деди: «Елә вахт ҝәләҹәк ки, бурада ҝөрдүкләриниздән даш даш үстә галмајаҹаг, һамысы дағылаҹаг».+  Онда Исадан сорушдулар: «Устад, бунлар нә вахт олаҹаг? Бунларын баш верәҹәји вахт һансы әламәтдән билинәҹәк?»+  Иса ҹаваб верди: «Диггәтли олун ки, сизи алдатмасынлар.+ Чүнки бир чохлары мәним адымла ҝәлиб дејәҹәк: “Мәсиһ мәнәм”, “Вахт јахынлашыр”. Онларын ардынҹа ҝетмәјин.+  Бундан әлавә, мүһарибәләр вә иғтишашлар барәсиндә ешидәндә дәһшәтә ҝәлмәјин. Чүнки әввәлҹә бунлар баш вермәлидир, анҹаг сон дәрһал ҝәлмәјәҹәк».+ 10  Сонра әлавә етди: «Милләт милләтә гаршы,+ дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг.+ 11  Ҝүҹлү зәлзәләләр олаҹаг, ҝаһ бурада, ҝаһ орада гытлыглар вә хәстәликләр* олаҹаг.+ Инсанлар дәһшәтли мәнзәрәләрин, ҝөјдән ҝәлән бөјүк әламәтләрин шаһиди олаҹаг. 12  Лакин бүтүн бунлардан әввәл сизи тутаҹаглар, тәгиб едәҹәкләр,+ синагоглара верәҹәкләр, зинданлара атаҹаглар, мәним адыма ҝөрә сизи падшаһларын вә валиләрин өнүнә ҝәтирәҹәкләр.+ 13  Бунун сајәсиндә сиз шәһадәт верәҹәксиниз. 14  Буна ҝөрә дә өзүнүзү мүдафиә етмәк үчүн нә дејәҹәјинизи габагҹадан дүшүнмәјин,+ 15  чүнки мән сизин дилинизә елә сөзләр гојаҹағам, сизә елә һикмәт верәҹәјәм ки, дүшмәнләриниз сизә бата билмәјәҹәк, сөзүнүзүн габағында сөз дејә билмәјәҹәк.+ 16  Бундан башга, валидејнләриниз, гоһум-гардашыныз, достларыныз сизи әлә верәҹәк, һәтта бәзиләринизи өлдүрәҹәкләр.+ 17  Мәним адыма ҝөрә һамы сизә нифрәт едәҹәк.+ 18  Бунлара бахмајараг, башыныздан бир түк белә, әскик олмајаҹаг.+ 19  Дөзүмлә һәјатынызы хилас едәҹәксиниз.+ 20  Гошунларын Јерусәлими мүһасирәјә алдығыны ҝөрәндә+ билин ки, о, тезликлә виран олаҹаг.+ 21  Онда гој Јәһудијјәдә оланлар дағлара гачсын,+ шәһәрдәкиләр орадан чыхсын, әтраф кәндләрдә оланлар шәһәрә ҝирмәсин. 22  Чүнки о ҝүнләр гисас ҝүнләри олаҹаг* вә беләликлә, бүтүн јазыланлар јеринә јетәҹәк. 23  О ҝүнләрдә һамилә гадынларын, әмзикли аналарын вај һалына!+ Бу торпагда бөјүк мүсибәт олаҹаг. Бу халг гәзәбә туш ҝәләҹәк, 24  гылынҹдан кечириләҹәк, бүтүн өлкәләрә әсир апарылаҹаг.+ Халглара верилән вахт гуртарана гәдәр Јерусәлим халгларын тапдағы алтында галаҹаг.+ 25  Һәмчинин ҝүнәшдә, ајда, улдузларда әламәтләр олаҹаг.+ Јердә дәнизин нәрилтисиндән вә чалхаланмасындан чыхыш јолу тапмајан халглар әзаб чәкәҹәк. 26  Инсанлар горхудан вә јерин үзәринә ҝәләҹәк һадисәләри ҝөзләмәкдән һушуну итирәҹәк, чүнки ҝөјләрин гүввәләри сарсылаҹаг. 27  Сонра инсан Оғлунун+ гүдрәтлә, ҹалал ичиндә булудда ҝәлдијини ҝөрәҹәкләр.+ 28  Бунлар јеринә јетмәјә башлајанда гамәтинизи дүзәлдиб башынызы дикәлдин, чүнки гуртулушунуз јахындыр». 29  Сонра Иса онлара бу мәсәли чәкди: «Әнҹир ағаҹына вә башга ағаҹлара фикир верин.+ 30  Онларын тумурҹугландығыны ҝөрәндә билирсиниз ки, тезликлә јај ҝәләҹәк. 31  Еләҹә дә бүтүн бунларын баш вердијини ҝөрәндә билин ки, Аллаһын Падшаһлығы јахындадыр. 32  Јадынызда сахлајын ки, бүтүн бунлар бу нәсил кечиб ҝетмәмиш баш верәҹәк.+ 33  Јер-ҝөј јох олуб ҝедәҹәк, амма мәним сөзләрим галаҹаг.+ 34  Өзүнүзә фикир верин, үрәјинизи гарынгулулуг, сәрхошлуг+ вә һәјатын гајғылары+ илә јүкләмәјин ки, о ҝүн 35  үстүнүзә тор кими гәфләтән,+ бир ан ичиндә ҝәлмәсин. Чүнки о ҝүн јер үзүндә јашајан һәр кәсин үстүнә ҝәләҹәк. 36  Буна ҝөрә дә ојаг дурун+ вә һәр заман Аллаһа јалварын+ ки, баш верәҹәк бу һадисәләрдән гуртуласыныз вә инсан Оғлунун гаршысында дура биләсиниз».+ 37  Иса ҝүндүзләр мәбәддә вәз едир, ҝеҹәләр исә ҝедиб Зејтун дағында галырды. 38  Бүтүн халг ону динләмәк үчүн сүбһ тездән мәбәдә ҝәлирди.

Һашијәләр

Һәрфән: бәхшиш.
Һәрфән: ики лепта. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд епидемијалар.
Јахуд о ҝүнләрдә әдаләт өз јерини тутаҹаг.