Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

Бу нәшр васитәсилә сиз кечмишә сәјаһәт едәҹәк вә Мүгәддәс Китабдакы јарадылыш мөвзусу, Иса Мәсиһин доғулмасы вә хидмәти, Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәси вә диҝәр мөвзуларла таныш олаҹагсыныз.

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб

Китабын истифадәсинә даир рәһбәрлик.

ДӘРС 1

Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды. Билирсән, һәр шеји вә һәр кәси јаратмаздан габаг О, һансы мәләји јаратды?

ДӘРС 2

Аллаһ илк киши илә гадыны јарадыр

Аллаһ илк киши вә гадыны јарадыб Әдән бағына гојур. О истәјир ки, онлар аилә олуб бүтүн јер үзүнү ҹәннәт етсинләр.

ДӘРС 3

Адәмлә Һәвва Аллаһын сөзүнә гулаг асмыр

Әдән бағындакы һәмин ағаҹы хүсуси едән нәдир? Нәјә ҝөрә Һәвва һәмин ағаҹын мејвәсиндән јејир?

ДӘРС 4

Гардаш гатили

Аллаһ Һабилин гурбаныны гәбул едир, Габилин гурбаныны исә јох. Габил буну ҝөрәндә чох гәзәбләнир вә ҝүнаһ иш ҝөрүр.

ДӘРС 5

Нуһун ҝәмиси

Пис мәләкләр јердәки гадынларла евләнди вә онларын нәһәнҝ, зоракы оғуллары олду.

ДӘРС 6

Сәккиз нәфәр сағ галыр

40 ҝүн, 40 ҝеҹә јағыш јағыр. Нуһ вә аиләси бир илдән чох ҝәмидә галыр. Ахырда Аллаһ онлара ҝәмидән чыхмағы тапшырыр.

ДӘРС 7

Бабил гүлләси

Инсанларын бир чоху бир шәһәр вә башы ҝөјләрә чатан бир гүллә тикирләр. Нәјә ҝөрә Аллаһ дәрһал онларын дилини дәјишир?

ДӘРС 8

Ибраһим пејғәмбәр вә арвады Сара Аллаһын сөзүнә итаәт едир

Нәјә ҝөрә Ибраһимлә Сара шәһәрдәки һәјатларыны гојуб Кәнан торпағына јола дүшүр?

ДӘРС 9

Һәсрәтлә ҝөзләнилән оғул!

Аллаһ Ибраһимлә бағлы вәдини неҹә һәјата кечирәҹәк? Бу вәдә Ибраһимин һансы оғлу дахилдир: Исһаг, јохса Исмајыл?

ДӘРС 10

Лутун арвадыны јадына сал

Аллаһ Сәдум вә Һәмурәнин үстүнә од јағдырыр. Нәјә ҝөрә бу шәһәрләр мәһв едилди? Нәјә ҝөрә Лутун арвадыны јадымыза салмалыјыг?

ДӘРС 11

Иман сынағы

Аллаһ Ибраһимә дејир: «Јеҝанә оғлуну ҝөтүр вә Муријјә дијарындакы дағда мәнә гурбан ҝәтир». Ибраһим бу иман сынағындан неҹә чыхыр?

ДӘРС 12

Јагуб илк оғуллуг һаггыны әлдә едир

Исһагла Рәфәгәнин Ејс вә Јагуб адлы әкиз оғуллары олур. Ејс биринҹи доғулдуғу үчүн мирасын чоху онун олур. Нијә о, бу мирасы бир каса шорбаја дәјишир?

ДӘРС 13

Јагубла Ејс барышыр

Јагуб мәләкдән неҹә хејир-дуа алыр? Јагуб Ејслә неҹә барышыр?

ДӘРС 14

Бир гулун һекајәси

Јусиф дүзҝүн давранса да, һәлә дә чох әзијјәт чәкир. Нијә?

ДӘРС 15

Јеһова Јусифи дарда гојмур

Јусиф аиләсиндән узаг олса да, Аллаһ онунладыр.

ДӘРС 16

Әјјуб пејғәмбәрин һәјаты

Ән чәтин вахтларда белә, о, Јеһоваја садиг галды.

ДӘРС 17

Муса Јеһоваја ибадәт етмәји сечир

Муса көрпә оланда анасынын ағыллы һәрәкәти сајәсиндә сағ галыр.

ДӘРС 18

Јанар кол

Нәјә ҝөрә кол алов ичиндә олса да, јаныб күл олмур?

ДӘРС 19

Илк үч бәла

Фиронун гүруру халгынын башына бәла ҝәтирир.

ДӘРС 20

Нөвбәти алты бәла

Бу бәлалар илк үч бәладан нә илә фәргләнир?

ДӘРС 21

Онунҹу бәла

Бу бәла һәтта фиронун гүруруну да сындырыр вә фирон исраиллиләри бурахыр.

ДӘРС 22

Гырмызы дәниздә баш верән мөҹүзә

Фирон он бәладан сағ чыхмышды. Бәс о, Гырмызы дәниздә баш верән һадисәдән гуртула билир?

ДӘРС 23

Исраиллиләр Јеһоваја сөз верир

Исраиллиләр Сина дағында дүшәрҝә саланда Аллаһа хүсуси сөз верирләр.

ДӘРС 24

Исраиллиләр сөзләринин үстүндә дурмурлар

Муса он әмри ҝөтүрмәјә ҝедәндә халг ҝүнаһ едир.

ДӘРС 25

Ибадәт чадыры

Бу хүсуси чадыра Шәһадәт сандығы гојулур.

ДӘРС 26

Он ики кәшфијјатчы

Јушә вә Калиб Кәнан дијарыны ҝөздән кечирмәјә ҝедән диҝәр он кәшфијјатчыдан фәргләнир.

ДӘРС 27

Исраиллиләр Јеһоваја үсјан едир

Гарун, Датан, Абирам вә 250 нәфәр Јеһова һагда ваҹиб бир факты анламырлар.

ДӘРС 28

Бәләмин ешшәји данышыр

Ешшәк Бәләмин ҝөзүнә ҝөрүнмәјән бир шеји ҝөрүр.

ДӘРС 29

Јеһова Јушәни сечир

Аллаһ Јушәјә тәлимат вердији кими, бизә дә көмәк едәҹәк

ДӘРС 30

Раһаб кәшфијјатчылары ҝизләдир

Әриһа шәһәринин диварлары учур. Анҹаг Раһабын еви дивара битишик олса да, онун евинә хәтәр дәјмир.

ДӘРС 31

Јушә вә ҝибјонлулар

Јушә Аллаһа дуа едир: «Дајан, еј ҝүнәш!» Бәс Аллаһ бу дуаја ҹаваб верир?

ДӘРС 32

Јени башчы вә ҹәсарәтли ики гадын

Јушәнин өлүмүндән сонра исраиллиләр бүтләрә ситајиш етмәјә башлајырлар. Бунунла да өлкәдә вәзијјәт чәтинләшир. Анҹаг Бәрәг, Дәбурә пејғәмбәр вә Јаил халга көмәк едир.

ДӘРС 33

Рут вә Наимә

Әрләри өлән ики гадын Исраилә ҝери гајыдыр. Онлардан бири олан Рут ишләмәк үчүн зәмијә ҝедир. Буәз адлы киши орада ону мүшаһидә едир.

ДӘРС 34

Ҹәдун мәдјәниләри мәғлуб едир

Мәдјәниләр исраиллиләрин ҝүнүнү гара едир. Буна ҝөрә дә халг јалварыб Јеһовадан көмәк истәјир. Ҹәдун кичик гошунла 135 000 нәфәрлик дүшмән гошунуну неҹә мәғлуб едир?

ДӘРС 35

Һәннәнин оғул һәсрәти

Әлгәна Һәннәни, Фәнинәни вә ушагларыны ҝөтүрүб Шилодакы Һүзур чадырында ибадәт етмәјә ҝедир. Орада Һәннә оғул истәјини Јеһоваја билдирир. Бир ил сонра Ишмуил доғулур!

ДӘРС 36

Ифтаһ нәзир дејир

Ифтаһ нә нәзир дејир вә нијә? Ифтаһын гызы атасынын нәзиринә неҹә мүнасибәт ҝөстәрир

ДӘРС 37

Јеһова Ишмуиллә данышыр

Баш каһин Әлинин ики оғлу Һүзур чадырында каһин кими хидмәт едирләр, анҹаг онлар Јеһованын ганунларына әмәл етмирләр. Кичик Ишмуил исә онлардан фәргләнир. Бир ҝеҹә Јеһова Ишмуиллә данышыр.

ДӘРС 38

Јеһова Шимшона ҝүҹ верир

Аллаһ Шимшону ҝүҹлү едир ки, филиштлиләрлә дөјүшсүн, анҹаг Шимшон сәһв едир вә филиштлиләр ону тутурлар.

ДӘРС 39

Исраилин илк падшаһы

Аллаһ исраиллиләрә онлары идарә етмәк үчүн һакимләр вермишди, анҹаг исраиллиләр падшаһ истәјирләр. Ишмуил Талуту илк падшаһ елан едир, амма сонралар Јеһова падшаһлығы Талутун әлиндән алыр. Нијә?

ДӘРС 40

Давуд вә Ҹалут

Јеһова Давуду Исраилин нөвбәти падшаһы сечир. Давуд бу сечимин доғру олдуғуну ҝөстәрир.

ДӘРС 41

Давуд вә Талут

Талут Давуда нијә нифрәт едир вә бу нифрәт өзүнү неҹә бүрузә верир?

ДӘРС 42

Ҹәсур вә вәфалы Јонатан

Падшаһын оғлу Давудун јахын досту иди.

ДӘРС 43

Давудун ҝүнаһы

Сәһв сечим бәлалара гапы ачыр.

ДӘРС 44

Јеһованын мәбәди

Аллаһ Сүлејман падшаһын хаһишини гәбул едир вә ону бөјүк шәрәфә чатдырыр.

ДӘРС 45

Падшаһлыг бөлүнүр

Исраиллиләрин чоху Јеһоваја хидмәт етмир.

ДӘРС 46

Кармел дағындакы сынаг

Һәгиги Аллаһ кимдир? Јеһова, јохса Баал?

ДӘРС 47

Јеһова Илјасы гүввәтләндирир

Сәнҹә, Јеһова сәни дә гүввәтләндирә биләр?

ДӘРС 48

Дул гадынын оғлу дирилир

Бир евдә ики мөҹүзә баш верир!

ДӘРС 49

Залым мәликә Изәбил ҹәзаланыр

Изәбил Набутун үзүм бағыны әлә кечирмәк үчүн ону өлдүртдүрүр! Онун етдији писликләр вә әдаләтсизликләр Јеһова Аллаһын ҝөзүндән јајынмыр.

ДӘРС 50

Јеһова Јәһушафаты горујур

Дүшмәнләр Јәһуданы һәдәләјәндә Јәһушафат падшаһ Аллаһ дуа етди.

ДӘРС 51

Орду башчысы вә балаҹа гыз

Балаҹа исраилли ағасына Јеһова Аллаһын мөҹүзәви ҝүҹүндән данышыр.

ДӘРС 52

Јеһованын аловдан олан ордусу

Неҹә олур ки, Әлјәсәнин нөкәри онларла оланларын дүшмәнләриндән чох олдуғуну ҝөрүр?

ДӘРС 53

Јәһјадајын ҹәсарәти

Садиг каһин пис мәликәјә гаршы чыхыр.

ДӘРС 54

Јеһова Јунуса сәбир едир

Неҹә олур ки, нәһәнҝ бир балыг Јеһованын пејғәмбәрини удур? О, балығын гарнындан неҹә чыхыр? Јеһова бу пејғәмбәрә һансы ибрәт дәрсини верир?

ДӘРС 55

Јеһованын мәләји Һизгијјәни горујур

Јәһуданын дүшмәнләри дејирләр ки, Јеһова Өз халгыны горумајаҹаг, анҹаг онлар јанылырлар!

ДӘРС 56

Јушијјә Аллаһын ганунларыны севир

Јушијјә сәккиз јашында падшаһ олур вә халга Јеһоваја ибадәт етмәјә көмәк едир.

ДӘРС 57

Јеһова Әрәмја пејғәмбәри тәблиғ етмәјә ҝөндәрир

Әрәмјанын дедикләри ағсаггаллары гәзәбләндирир.

ДӘРС 58

Јерусәлим дармадағын олур

Јәһудалылар вә Јерусәлимлиләр сахта аллаһлара ибадәт етмәкдән әл чәкмәдикләри үчүн Јеһова онлары тәрк едир.

ДӘРС 59

Јеһоваја итаәт едән дөрд оғлан

Ҝәнҹ јәһудиләр Бабилдә сарај мәмуру олсалар да Јеһоваја садиг галмагда гәти гәрарлы идиләр.

ДӘРС 60

Әбәдијјән һөкм сүрәҹәк Падшаһлыг

Дәнјал Навуходоносорун гәрибә јухусунун мәнасыны изаһ едир.

ДӘРС 61

Онлар һејкәлә баш әјмирләр

Сәдраһ, Мисаһ вә Абиднағу Бабилдәки гызыл һејкәлә баш әјмирләр.

ДӘРС 62

Падшаһлығы тәмсил едән бөјүк ағаҹ

Навуходоносорун ҝөрдүјү јуху онун ҝәләҹәјиндән хәбәр верирди.

ДӘРС 63

Дивардакы јазы

Сирли јазы нә вахт пејда олур вә онун мәнасы нәдир?

ДӘРС 64

Дәнјал ширләр гујусунда

Дәнјал кими, сән дә һәр ҝүн Јеһоваја дуа ет!

ДӘРС 65

Әстәр халгыны хилас едир

Әстәр јад милләтдән олса да, јетимликдән мәликәлијә уҹалыр.

ДӘРС 66

Үзејир пејғәмбәр Аллаһын ганунларыны халга өјрәдир

Исраиллиләр пејғәмбәр Үзејирә гулаг асандан сонра Аллаһа сөз верирләр.

ДӘРС 67

Јерусәлим диварлары

Нәһәмја дүшмәнләри һүҹум планындан хәбәр тутур. Нәјә ҝөрә о горхмур?

ДӘРС 68

Илсәбанын ушағы олур

Нәјә ҝөрә Илсәбанын әри изаһ едир ки, ушаг олана гәдәр даныша билмәјәҹәк?

ДӘРС 69

Ҹәбрајыл мәләк Мәрјәмә ҝөрүнүр

Мәләјин вердији хәбәр Мәрјәмин һәјатыны дәјишир.

ДӘРС 70

Мәләкләр Исанын доғулдуғуну хәбәр верир

Хәбәри ешидән чобанлар дәрһал һәрәкәтә кечирләр.

ДӘРС 71

Јеһова Исаны горујур

Бир пис падшаһ Исаны өлдүртмәк истәјир.

ДӘРС 72

Јенијетмә Иса

Неҹә олур ки, мәбәддәки мүәллимләр тәәҹҹүбләнир?

ДӘРС 73

Јәһја јол һазырлајыр

Јәһја бөјүјәндә пејғәмбәр олур. О, инсанлара Мәсиһин ҝәлиши һагда өјрәдир. Бәс инсанлар онун чатдырдығы хәбәрә неҹә мүнасибәт ҝөстәрирләр?

ДӘРС 74

Иса Мәсиһ тәјин олунур

Јәһја Иса һагда Аллаһын Гузусу дејәндә нәји нәзәрдә тутурду?

ДӘРС 75

Шејтан Исаны сынаға чәкир

Шејтан Исаны үч дәфә сынаға чәкир. Бунлар һансы сынаглардыр? Иса бу сынаглардан неҹә чыхыр?

ДӘРС 76

Иса Мәсиһ Јеһованын евинин гејрәтини чәкир

Иса Мәсиһ нәјә ҝөрә гамчы илә һејванлары мәбәддән говур вә пул дәјишәнләрин масаларыны чевирир?

ДӘРС 77

Гујунун јанындакы гадын

Сәмәријјәли гадын Иса Мәсиһин онунла данышдығыны ҝөрәндә нијә тәәҹҹүбләнир? Иса Мәсиһ нәјә ҝөрә һәмин гадына о вахта гәдәр һеч кимә демәји бир сөз дејир?

ДӘРС 78

Иса Мәсиһ Падшаһлыг хәбәрини тәблиғ едир

Иса Мәсиһ бәзи балыгчылары шаҝирди олмаға дәвәт едир. Сонра исә 70 шаҝирдинә хош хәбәри тәблиғ етмәји өјрәдир.

ДӘРС 79

Иса Мәсиһ чохлу мөҹүзәләр ҝөстәрир

Иса Мәсиһ һара ҝедирсә хәстәләр ондан көмәк истәмәк үчүн јанына ҝәлир, о да онлары сағалдыр. О, һәтта бир дәфә балаҹа бир гызы дирилтмишди.

ДӘРС 80

Иса Мәсиһ он ики һәварисини сечир

Иса онлары нә үчүн сечир? Онларын адларыны билирсән?

ДӘРС 81

Дағүстү тәблиғ

Иса ҹамаата ваҹиб дәрс өјрәдир.

ДӘРС 82

Иса Мәсиһ шаҝирдләринә дуа етмәји өјрәдир

Иса шаҝирдләринә нә һагда дуа етмәји өјрәтмишди?

ДӘРС 83

Иса Мәсиһ минләрлә инсана јемәк верир

Бу мөҹүзә бизә Јеһова вә Иса Мәсиһ һагда нәји ҝөстәрир?

ДӘРС 84

Иса Мәсиһ сујун үстү илә ҝәзир

Тәсәввүр едирсән, һәвариләр бу мөҹүзәни ҝөрәндә нә һисс едирләр?

ДӘРС 85

Иса Мәсиһ шәнбә ҝүнү хәстә бир адамы сағалдыр

Нәјә ҝөрә бу һадисә һамыны севиндирмир?

ДӘРС 86

Иса Мәсиһ Илазәри дирилдир

Иса Мәсиһ Мәрјәмин ағладығыны ҝөрүб ағлајыр. Анҹаг онларын кәдәр ҝөз јашлары чох кечмәмиш севинҹ ҝөз јашларына чеврилир.

ДӘРС 87

Ағанын шам јемәји

Иса Мәсиһ сонунҹу шам јемәјиндә һәвариләринә ваҹиб ҝөстәришләр верди.

ДӘРС 88

Иса Мәсиһи тутурлар

Јәһуда Искәрјут Иса Мәсиһи тутмаг үчүн әлләриндә гылынҹ вә дәјәнәк олан адамларла ҝәлир.

ДӘРС 89

Бутрус Иса Мәсиһи даныр

Гајафанын евинин һәјәтиндә нә баш верир? Бәс евин ичиндә Иса илә нә баш верир?

ДӘРС 90

Иса Мәсиһ Голготада өлүр

Пилат нәјә ҝөрә Исанын өлдүрүлмәсини әмр едир?

ДӘРС 91

Иса Мәсиһ дирилир

Иса Мәсиһин өлүмүндән сонракы ҝүнләрдә һансы мөһтәшәм һадисәләр баш верир?

ДӘРС 92

Иса Мәсиһ балыгчылара ҝөрүнүр

О шаҝирдләрин диггәтини чәкмәк үчүн нә едир?

ДӘРС 93

Иса Мәсиһ ҝөјә гајыдыр

Иса Мәсиһ ҝөјә гајытмаздан әввәл шаҝирдләринә чох ваҹиб әмр верир.

ДӘРС 94

Шаҝирдләр мүгәддәс руһ алыр

Мүгәддәс руһ онлара һансы мөҹүзәви ҝүҹү верир?

ДӘРС 95

Онлары һеч нә сусдура билмир

Иса Мәсиһи өлдүрән дин хадимләри инди дә шаҝирдләри сусдурмаға чалышырлар.

ДӘРС 96

Иса Мәсиһ Шаулу һәвари сечир

Шаул мәсиһиләрин гәддар дүшмәни иди, лакин сонрадан о дәјишир.

ДӘРС 97

Корнили мүгәддәс руһ алыр

Нәјә ҝөрә Аллаһ Бутрусу јәһуди олмајан бу адамын евинә ҝөндәрир?

ДӘРС 98

Мәсиһилик бир чох халглара јајылыр

Һәвари Булус вә онун әмәкдашлары узаг әразиләрдә тәблиғ едирләр.

ДӘРС 99

Зиндан ҝөзәтчиси Мәсиһә иман ҝәтирир

Ҹин, зәлзәлә вә гылынҹын бу һекајә илә һансы әлагәси вар?

ДӘРС 100

Булус вә Тимути

Онлар узун илләр дост вә әмәкдаш кими бирҝә чалышырлар.

ДӘРС 101

Булусу Ромаја ҝөндәрирләр

Сәјаһәт чох тәһлүкәли кечир, анҹаг һеч бир чәтинлик бу һәваринин гәтијјәтини сындыра билмир.

ДӘРС 102

Јәһјанын ҝөрүнтүләри

Иса Мәсиһ Јәһјаја ҝәләҹәклә бағлы ҝөрүнтүләр ҝөстәрмишди.

ДӘРС 103

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин»

Јәһјанын ҝөрдүјү ҝөрүнтүләр Аллаһын Падшаһлығынын ҝәләҹәкдә јер үзүндәки һәјаты неҹә дәјишәҹәјини ҝөстәрир.