Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 35

Һәннәнин оғул һәсрәти

Һәннәнин оғул һәсрәти

Әлгәна адлы исраилли кишинин Һәннә вә Фәнинә адында ики арвады вар. Анҹаг Әлгәна Һәннәни даһа чох севир. Фәнинә һәмишә Һәннәјә лағ едир, чүнки Һәннәнин ушағы олмур, Фәнинәнинсә чохлу ушағы вар. Һәр ил Әлгәна аиләсини дә ҝөтүрүб Шилодакы Һүзур чадырында ибадәт етмәјә ҝедир. Бир дәфә онлар ораја ҝедәндә Әлгәна фикир верир ки, Һәннә чох кәдәрлидир. О дејир: «Ағлама, Һәннә. Мән ки сәнин јанындајам. Сәни чох севирәм».

Сонра Һәннә дуа етмәјә ҝедир. О, ҝөз јашлары ичиндә јалварыб Јеһовадан көмәк истәјир. Һәннә сөз верир: «Јеһова, әҝәр мәнә оғул версән, ону Сәнә верәҹәјәм. О, өмүр боју сәнә хидмәт едәҹәк».

Баш каһин Әли Һәннәнин ичини чәкә-чәкә додагларынын алтында нә исә данышдығыны ҝөрүб дүшүнүр ки, о ичкилидир. Һәннә ҹаваб верир: «Хејр, ағам, мән ичкили дејиләм. Дәрдим бөјүкдүр. Үрәјими Јеһоваја бошалдырам». Әли сәһвини баша дүшүр вә она дејир: «Гој Аллаһ сәни арзуна чатдырсын». Һәннә тохтаглыг тапыб орадан ҝедир. Үстүндән бир ил кечмәмиш онун оғлу олур. Ушағын адыны Ишмуил гојурлар. Тәсәввүр едирсән, Һәннә нә гәдәр севинир?

 Һәннә Јеһоваја вердији сөзү унутмур. Ишмуил сүддән кәсилән кими Һәннә ону Һүзур чадырына хидмәт етмәјә апарыр. Һәннә Әлијә дејир: «Мән бу ушагдан өтәри дуа едирдим. О, өмүр боју Јеһоваја мәхсус олаҹаг». Әлгәна вә Һәннә һәр ил Ишмуилин јанына ҝәлир, она тәзә палтар ҝәтирирләр. Сонра Јеһова Һәннәјә даһа үч оғул вә ики гыз өвлады бәхш едир.

«Дурмадан диләјин, сизә вериләҹәк; дурмадан ахтарын, тапаҹагсыныз» (Мәтта 7:7)