Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 45

Падшаһлыг бөлүнүр

Падшаһлыг бөлүнүр

Сүлејман Јеһова Аллаһа ибадәт етдији мүддәтдә Исраил әмин-аманлыг ичиндә иди. Анҹаг Сүлејман башга халглардан олан чохлу гадынларла евләнир. Бу гадынлар бүтләрә ситајиш едир. Ҝетдикҹә Сүлејман да бүтләрә ситајиш етмәјә башлајыр. Јеһова гәзәбләнир. О, Сүлејмана дејир: «Исраил һакимијјәти сәнин нәслиндән алыныб ики јерә бөлүнәҹәк. Мән онун бөјүк һиссәсини нөкәрләриндән биринә верәҹәјәм. Сәнин аилән исә Исраилин кичик бир һиссәсинә һөкмдарлыг едәҹәк».

Јеһова гәрарыны башга јолла да бәјан едир. Сүлејманын нөкәрләриндән бири Әрубам јол илә ҝедәркән Әхијјә пејғәмбәрлә гаршылашыр. Әхијјә өз ҹүббәсини ҹырыб 12 јерә бөлүр вә Әрубама дејир: «Јеһова Исраил падшаһлығыны Сүлејманын нәслиндән алыб, ики јерә бөлдү. Он һиссәси сәниндир, ҝөтүр, чүнки сән он гәбилә үзәриндә падшаһ олаҹагсан». Сүлејман падшаһ буну ешидәндә Әрубамы өлдүрмәк истәјир. Әрубам исә гачыб Мисирә ҝедир. Бир мүддәт сонра Сүлејман өлүр вә онун јеринә тахта оғлу Рәһабам чыхыр. Әрубам дүшүнүр ки, артыг тәһлүкә совушуб, Исраилә гајытмаг олар.

 Исраил ағсаггаллары Рәһабама дејир: «Халгла јахшы рәфтар етсән, онлар сәнә садиг олаҹаг». Анҹаг Рәһабамын ҹаван достлары она дејир: «Ҝәрәк халгла пис рәфтар едәсән! Онларын јүкүнү ағырлашдыр!» Рәһабам достларынын мәсләһәтинә гулаг асыр. О, халга гаршы гәддарлыг едир, халг да үсјан галдырыр. Онлар Әрубамы он гәбилә үзәринә падшаһ сечирләр. Галан ики гәбилә исә Јәһуда падшаһлығы адланыр. Оранын әһалиси Рәһабама садиг галыр. Беләҹә, Исраилин 12 гәбиләси бөлүнүр.

Әрубам истәмир ки, халг ибадәт етмәк үчүн Рәһабамын падшаһлыг етдији шәһәрә, Јерусәлимә ҝетсин. Билирсән нијә? Чүнки Әрубам горхур ки, ҹамаат ондан үз дөндәриб, Рәһабамын тәрәфини тутар. Буна ҝөрә дә о, ики гызыл дана бүтү дүзәлдир вә ҹамаата дејир: «Јерусәлим бурадан чох узагдыр. Сиз бурада ибадәт едә биләрсиниз». Халг гызыл даналара ибадәт едир вә Јеһовадан узаглашыр.

«Имансызларла ејни бојундуруға ҝирмәјин. Ахы салеһликлә ганунсузлуг арасында нә әлагә ола биләр?.. Јахуд иманлы илә имансызын шәрикли нәји ола биләр?» (2 Коринфлиләрә 6:14, 15)