Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 10

Лутун арвадыны јадына сал

Лутун арвадыны јадына сал

Лут әмиси Ибраһимлә бирҝә Кәнан торпағында јашајыр. Вахт кечдикҹә Ибраһимлә Лутун мал-гарасы о гәдәр чохалыр ки, һәмин јер онларын бирликдә јашамасы үчүн азлыг едир. Ибраһим Лута дејир: «Артыг бирликдә јашаја билмәрик. Һара ҝетмәк истәдијини сеч. Сән һара ҝетсән, мән әкс истигамәтә ҝедәҹәјәм». Ибраһим анҹаг өзүнү дүшүнүр?

Лут Сәдум шәһәри јахынлығында мүнбит торпаг ҝөрүр. Орада су булаглары, јашыл отлаглар олур. О, бу әразини сечиб, аиләси илә ора көчүр.

Сәдум вә гоншу шәһәр олан Әмурәнин сакинләри чох пис инсанлар олур. Онлар чох пис ишләр ҝөрдүкләри үчүн Јеһова бу шәһәрләри мәһв етмәк гәрарына ҝәлир. Анҹаг Јеһова Лут вә аиләсини хилас етмәк үчүн онларын јанына ики мәләк ҝөндәрир. Мәләкләр онлара дејир: «Ҹәлд олун! Шәһәрдән чыхын! Јеһова бу шәһәри мәһв едәҹәк».

Лут ләнҝ тәрпәнир. Буна ҝөрә дә мәләкләр онун, арвадынын вә ики гызынын әлиндән тутуб онлары тез шәһәрдән чыхарырлар. Мәләкләр онлара дејир: «Гачын! Ҹанынызы гуртарын. Архаја бахмајын, јохса өләҹәксиниз!»

Онлар Соһар шәһәринә чатанда Јеһова Сәдум вә Әмурәнин үстүнә алов јағдырыр. Һәр ики шәһәр тамамилә мәһв олур. Лутун  арвады Јеһованын сөзүнә гулаг асмајыб архаја бахан кими дуз һејкәлә дөнүр! Лут вә ики гызы исә Јеһованын сөзүнә гулаг асдыглары үчүн сағ галырлар. Јәгин ки, Лутун арвадынын башына ҝәләнләр Лута вә гызларына пис тәсир едир. Амма бир тәрәфдән дә Јеһованын бујруғуна гулаг асдыглары үчүн онлар севинирләр.

«Лутун арвадыны һеч вахт јадыныздан чыхармајын» (Лука 17:32)