Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 102

Јәһјанын ҝөрүнтүләри

Јәһјанын ҝөрүнтүләри

Һәвари Јәһја Патмос адасында һәбсдә оланда Иса она ҝәләҹәклә бағлы 16 һиссәдән ибарәт ҝөрүнтү вә ја тәсвир ҝөстәрир. Бу ҝөрүнтүләр Јеһованын адынын мүгәддәс тутулмасыны, Онун Падшаһлығынын ҝәлмәсини вә ирадәсинин ҝөјдә олдуғу кими јердә дә неҹә јеринә јетәҹәјини ачыглајыр.

Бир ҝөрүнтүдә Јәһја Јеһова Аллаһы ҝөјдәки әзәмәтли тахтында ҝөрүр. Тахтын әтрафында ағ палтар ҝејинмиш вә башларында гызыл таҹ олан 24 ағсаггал дајаныр. Тахтдан илдырым чахыр вә шимшәк сәси ешидилир. 24 ағсаггал Јеһованын өнүндә баш әјир вә Она ибадәт едир. Диҝәр бир ҝөрүнтүдә Јәһја бүтүн милләтләрдән, халглардан, дилләрдән олан вә Јеһова Аллаһа ибадәт едән инсанлары ҝөрүр. Исаны тәмсил едән Гузу онлары отарыр вә һәјат сују олан јерә апарыр. Нөвбәти ҝөрүнтүдә Иса 24 ағсаггалла бирликдә ҝөјдә падшаһлыг етмәјә башлајыр. Башга бир ҝөрүнтүдә исә Јәһја Исанын Шејтаны тәмсил едән әждаһа вә онун ҹинләри илә дөјүшдүјүнү ҝөрүр. Иса онлары ҝөјдән јер үзүнә атыр.

 Сонра Јәһја Гузунун вә 144 000 нәфәрин Сион дағында дајандығыны ҝөстәрән ҝөзәл бир тәсвир ҝөрүр. О, һәмчинин ҝөјүн үзү илә учараг инсанлара: «Аллаһдан горхун, Онун әзәмәтиндән горхун», — дејән бир мәләји ҝөрүр.

Нөвбәти ҝөрүнтүдә Јәһја Армаҝеддон мүһарибәсини ҝөрүр. Бу мүһарибәдә Иса вә ордусу Шејтанын пис дүнјасы үзәриндә гәләбә газаныр. Сонунҹу ҝөрүнтүдә исә Јәһја ҝөјдә вә јердә сүлһ олдуғуну ҝөрүр. Шејтан вә онун тәрәфдарлары тамамилә мәһв едилир. Ҝөјдә вә јердә олан һәр кәс Јеһованын адыны мүгәддәс тутур вә јалныз Она ибадәт едир.

«“Сәнинлә гадын арасына, сәнин өвладынла онун өвлады арасына дүшмәнчилик гојаҹағам. О, сәнин башыны әзәҹәк, сән исә ону дабанындан чалаҹагсан”» (Јарадылыш 3:15)