Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 13

?Ngue yɛ wafa nga Zezi jrannin kekle Satan i ɲrun’n kle e-ɔ?

?Ngue yɛ wafa nga Zezi jrannin kekle Satan i ɲrun’n kle e-ɔ?

MATIE 4:1-11 MARKI 1:12, 13 LIKI 4:1-13

  • SATAN SALI ZEZI NIANNIN

Kɛ Zan Batɛmun yofuɛ’n yoli Zezi i batɛmun’n, i sin’n, Ɲanmiɛn i wawɛ’n fali Zezi ɔli Zide aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɔ fata kɛ Zezi bu ninnge kpanngban be su akunndan. Afin kɛ be yoli i batɛmun’n, “ɲanmiɛn su lɔ tikeli.” (Matie 3:16) I sɔ’n ti’n, Zezi i wla kpɛnnin ninnge ng’ɔ suannin be’n, ɔ nin ng’ɔ yoli be ɲanmiɛn su lɔ’n be su. I lɛ’n nun’n, ninnge ng’ɔ fata kɛ ɔ bu be su akunndan’n be sɔnnin.

Zezi trannin aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ cɛn ba 40 kɔnguɛ nin wia nun. W’a diman like blɛ sɔ’n nun. Kɛ awe kunnin i kpa’n, Suɛn tɔnfuɛ Satan bɛli i wun lɛ kɛ ɔ́ sɛ́ i nían. Ɔ seli Zezi kɛ: “Sɛ a ti Ɲanmiɛn wa’n, se yɔbuɛ nga’m be kɛ be kaci kpanwun.” (Matie 4:3) Zezi si kɛ sɛ ɔ fɛ i tinmin’n fa yo i bɔbɔ i klun sa’n, ɔ timan kpa. I sɔ’n ti’n, ɔ kpaloli ndɛ sɔ’n.

Sanngɛ Satan w’a kaman ngalɛ’n su. Ɔ sali Zezi ekun niannin. Ɔ seli Zezi kɛ ɔ fin Ɲanmiɛn i sua’n i ti su lɔ tu kpɛn naan anzi’m bé sɔ́ i nun. Sanngɛ Zezi w’a kplinman su kɛ ɔ́ yó sa sɔ’n naan ɔ́ fá klé kɛ ɔ le tinmin. Ɔ fali Ɲanmiɛn Ndɛ’n kleli kɛ, ɔ timan kpa kɛ be sa Ɲanmiɛn be nian kɛ ngalɛ’n sa.

I sin’n, Satan sali Zezi niannin ekun. I kpɛ nsan su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Ɔ fali “mɛn wunmuan’n nun famiɛn diwlɛ’m be kwlaa ɔ nin be aɲrunɲan’n” kleli Zezi. Yɛ ɔ seli i kɛ: “Sɛ a koto min bo naan a yo like kunngba cɛ fa su min’n, ń fá ninnge kwlaa nga mun ń mán wɔ.” Sanngɛ Zezi w’a kplinman su. Ɔ seli i kɛ: “Satan, jaso lɛ!” (Matie 4:8-10) Zezi w’a manman Satan i atin kɛ ɔ lɛkɛ i. Afin ɔ si kɛ Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ be koto i bo be su i-ɔ. Nanwlɛ, Zezi kunndɛli kɛ ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn mantan kpa titi.

Wafa nga Satan sali Zezi niannin’n ɔ nin wafa nga Zezi jrannin kekle’n, be yo maan e wun sa sunman wlɛ. Kpɛkun be kle e like kpanngban wie. I wie yɛle kɛ Satan sali Zezi niannin sakpa. I sɔ’n kle kɛ Satan ti sran jrɛiin naan nán fɔ ng’ɔ o sran kun nun sa ngbɛn’n niɔn. Nanwlɛ, Satan o lɛ sakpa. Ɔ ti aolia nun sran, ɔ maan be kwlá wunmɛn i. Asa ekun’n, ndɛ sɔ’n kle e kɛ mɛn wunmuan’n nun famiɛn diwlɛ’m be ti Satan i liɛ. I yɛ ɔ sie be-ɔ. Sɛ be timɛn i liɛ sakpa’n, nn ɔ kwlá seman kɛ ɔ́ fá be mán Zezi naan ɔ́ fá lɛ́kɛ i. ?Nɛ́n i-ɔ?

Asa kusu’n, Suɛn tɔnfuɛ’n seli kɛ sɛ Zezi koto i bo mɛnmɛn i kpɛ kunngba cɛ bɔbɔ’n, ɔ́ fá mɛn wunmuan’n nun famiɛn diwlɛ mun, ɔ́ mɛ́n i. Satan kwla sa e sɔ wie nian. Ɔ kwla laka e kɛ e yo like wie naan e ɲan e wun, annzɛ e ɲan ɲrun, annzɛ kusu e dunman’n fu. I sɔ’n ti’n, maan e fa Zezi i ajalɛ’n su naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn mantan titi. Sɛ e yo sɔ’n ɔ ti ngwlɛlɛ ayeliɛ. ?Nɛ́n i-ɔ? Sanngɛ nán maan e wla fi su kɛ Satan yacili Zezi i diin naan ɔ́ mínndɛ “blɛ kpa uflɛ” naan ɔ́ sɛ́ i ekun nían. (Liki 4:13) Satan kwla yo e sɔ wie. I sɔ’n ti’n, maan e sasa e wun blɛ kwlaa nun.