Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 121

“Amun jran kekle! N kwlali mɛn’n”

“Amun jran kekle! N kwlali mɛn’n”

ZAN 16:1-33

  • Ɔ CƐ KAN’N, ZEZI I AKOTO’M BE SU WUNMƐN I KUN

  • AKOTO’M BE AWLABƆƐ’N WÁ KÁCI AKLUNJUƐ

Zezi nin i akoto’m be te o nglo sua ba dan’n nun lɔ. B’a wie Delɛ cɛn aliɛ’n i di, be su wa fite. Zezi mannin be afɔtuɛ kpanngban. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “N kannin ndɛ sɔ mun n kleli amun naan amun a kpɔnzɔman.” ?Ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n ti cinnjin-ɔn? Zezi seli be kɛ: “Sran’m bé kán amun bo Ɲanmiɛn i sua’m be nun. I kpa bɔbɔ’n, blɛ wie wá jú’n, sran kwlaa ng’ɔ kun amun’n, ɔ́ bú i kɛ w’a di Ɲanmiɛn junman.”​—Zan 16:1, 2.

Zezi w’a se i akoto’m be le kɛ mɛn nunfuɛ’m bé kpɔ́ be. Sanngɛ ɔ nin-a kɛnmɛn i trele sa nin-a kleman be le kɛ bé wá kún be. I sɔ’n ti’n, atrɛkpa’n ndɛ sɔ’n sanngannin be akunndan kpa. ?Sanngɛ ngue ti yɛ w’a kɛnmɛn i sɔ ndɛ’n w’a kleman be laa-ɔ? Ɔ yiyili nun. Ɔ seli be kɛ: “I bo bolɛ nun’n, m’an kan kleman amun. Afin blɛ sɔ’n nun’n, nn n wo amun wun wa.” (Zan 16:4) Ɔ maan ɔ su wla be fanngan. I liɛ’n, kɛ ɔ́ wá kɔ́’n, be su kpɔnzɔman. I sɔ’n úka be naan kasiɛn su’n, b’a yaciman Ɲanmiɛn i sulɛ..

Zezi seli ekun kɛ: “N su kɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n i sin. Kusu amun nun wie fi usaman min kɛ: ‘?Ninfan yɛ a su kɔ-ɔ?’” Ka naan Zezi w’a kan ndɛ sɔ’n w’a kle be’n, kɔnguɛ kunngba sɔ nun’n, i akoto’m be seli i kɛ ɔ kle be lika ng’ɔ su wa kɔ’n. (Zan 13:36; 14:5; 16:5) Sanngɛ kɛ ɔ wa seli be kɛ sran’m bé wá klé be yalɛ’n, be wla boli be wun kpa. Ɔ maan kɛ Zezi wá kɔ́’n, aɲrunɲan nga ɔ́ wá ɲɛ́n i’n, ɔ nin ye nga Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m bé ɲɛ́n i’n, b’a usaman be su ndɛ. I sɔ’n ti’n, Zezi seli be kɛ: “Ndɛ sɔ mɔ n kan kleli amun’n ti’n, amun wla w’a bo amun wun dan.”​—Zan 16:6.

I sin’n, Zezi seli kɛ: “Amun ye yolɛ ti yɛ n su kɔ-ɔ. Afin sɛ m’an ɔman’n, ukafuɛ’n su baman amun wun wa. Sanngɛ sɛ n kɔ’n, ń súnmɛn i amun wun wa.” (Zan 16:7) Sɛ Zezi wu naan ɔ kɔ ɲanmiɛn su’n yɛ Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun-ɔn. Ɲanmiɛn wawɛ sɔ’n úkɛ i sufuɛ nga be o asiɛ wunmuan’n su’n.

Ɲanmiɛn wawɛ’n “wá kán sa tɛ’n nin sa kpa yolɛ’n, ɔ nin jɔlɛ dilɛ’n be su ndɛ weiin klé sran’m be kwlaa.” (Zan 16:8) Mɛn’n nunfuɛ’m b’a lafiman Ɲanmiɛn i Wa’n su. Ɲanmiɛn wawɛ’n wá yó maan i sɔ liɛ’n i ɲin fíte weiin. Zezi i ɲanmiɛn su kɔlɛ’n, ɔ́ klé sran’m be kɛ ɔ ti sran kpa, naan sɛ Ɲanmiɛn bu Satan m’ɔ ti “mɛn’n i siefuɛ’n” i fɔ’n, ɔ ti su.​—Zan 16:11.

Zezi seli ekun kɛ: “Ndɛ kpanngban o lɛ mɔ min waan ń kán klé amun-ɔn. Sanngɛ dɔ nga su’n, amun ti kwlá sɔnman be bo.” Sɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n ba’n, ɔ́ úka Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun maan bé wún “ndɛ nanwlɛ’n i kwlaa” wlɛ. Ɔ maan bé kwlá nían ndɛ nanwlɛ’n su bé nánti.​—Zan 16:12, 13.

I sin’n, ndɛ nga Zezi kannin’n boli i akoto’m be nuan. Ɔ seli be kɛ: “Ɔ cɛ kan’n, amun su wunman min kun. Sanngɛ sɛ ɔ cɛ kan ekun’n, amún wún min.” Akoto’m b’a wunman ndɛ sɔ’n i wlɛ. I sɔ’n ti’n, be usali be wiengu kɛ ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin. Zezi sieli i nzɔliɛ kɛ be kunndɛ kɛ bé wún ndɛ sɔ’n i wlɛ kpa. I ti’n, ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ amún wá sún, yɛ amún wá bó awuyomo, sanngɛ mɛn’n nunfuɛ’m be klun jɔ́. Amun wla wá bó, sanngɛ amun awlabɔɛ’n wá káci aklunjuɛ.” (Zan 16:16, 20) Yɛle kɛ, kɛ aliɛ wá cɛ́n mɔ bé wá kún Zezi nnɔsua wia nun’n, Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛn mun be klun wá jɔ́. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be liɛ’n, bé sún. Sanngɛ kɛ bé wá cɛ́n Zezi’n, be awlabɔɛ’n káci aklunjuɛ. Kpɛkun kɛ Zezi wá fá Ɲanmiɛn i wawɛ’n mán be’n, be klun jɔ́ dan.

Zezi fɛli i akoto mun sunnzunnin bla kun mɔ ba wulɛ aklunya w’a tɔ i su’n. Ɔ seli kɛ: “Kɛ bla kun ko koto awuliɛ’n, ɔ fɛ. Afin i ba wulɛ blɛ’n w’a ju. Sanngɛ kɛ ɔ ko wu ba’n, i wla kpɛnman afɛ dan ng’ɔ wunnin i’n su kun. Sanngɛ i klun jɔ, afin w’a wu sran kun mɛn’n nun.” I sin’n, ɔ wlali be fanngan. Ɔ seli kɛ: “Dɔ nga su’n, amun wla w’a bo amun wun. Sanngɛ ń má wún amun ekun, kpɛkun amun klun wá jɔ́. Sran fi su kpɛman amun aklunjuɛ sɔ’n i sin.”​—Zan 16:21, 22.

 Akoto’m be nin-a srɛman Ɲanmiɛn i like Zezi dunman nun le. Zezi seli be kɛ: “Blɛ sɔ’n nun’n, amún srɛ́ Siɛ’n i like min dunman nun.” ?Ngue ti yɛ Zezi dunman nun yɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn-ɔn? Nán kɛ Siɛ’n kunndɛman kɛ ɔ́ tɛ́ be srɛlɛ’n su ti-ɔ. Zezi bɔbɔ seli kɛ: “Siɛ’n bɔbɔ klo amun, afin amun kloli min. Kpɛkun amun lafili su kɛ n ti Ɲanmiɛn i janunfuɛ.”​—Zan 16:26, 27.

Ndɛ nga Zezi kan kleli i akoto mun’n, ɔ wlali be fanngan dan. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ: “I lɛ nun’n, e lafi su kɛ a fin Ɲanmiɛn wun lɔ.” Sɛ be lafi Zezi su kɛ be fa kannin’n sa-o, sɛ be lafimɛn i su-o, bé wá yí i nglo. Afin sa kekle wie’m bé wá tɔ́ be su. Zezi kɛnnin i sɔ liɛ’n i ndɛ seli kɛ: “Amun nian! Blɛ wie wá jú’n, blɛ sɔ’n w’a ju bɔbɔ, amún bó sánndi kɔ́ amun awlo’m be nun, amún yáci min kunngba.” I sin’n, ɔ guali be awlɛn su nzue. Ɔ seli kɛ: “N kannin ndɛ sɔ’n n kleli amun naan min dunman nun’n, amun wun jɔ amun kpa fɔuun. Mɛn’n nunfuɛ’m bé wá klé amun yalɛ. Sanngɛ amun jran kekle! N kwlali mɛn’n.” (Zan 16:30-33) Nanwlɛ, Zezi su yiman be ase le! Satan nin i mɛn’n bé wá yó ninnge kpanngban naan Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yaci Ɲanmiɛn i sulɛ. Sanngɛ ɔ fata kɛ be mian be ɲin be di Ɲanmiɛn junman’n i titi. Zezi si kɛ sɛ be yo sɔ’n, bé kwlá mɛn’n kɛ ɔ fa kwlali mɛn’n sa.