Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 103

Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun ekun

Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun ekun

MATIE 21:12, 13, 18, 19 MARKI 11:12-18 LIKI 19:45-48 ZAN 12:20-27

  • ZEZI BOLI FIGIE WAKA KUN SANNZAN, KPƐKUN Ɔ YOLI ƝANMIƐN I SUA’N I SANWUN

  • Ɔ FATA KƐ ZEZI WU NAAN SRAN KPANNGBAN BE ƝAN NGUAN

Kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be fin Zeriko mɔ be juli Betanin’n, be dili cɛn ba nsan lɛ. I sin’n, Nizan i le blu su m’ɔ ti Kisie cɛn’n, be fali Zerizalɛmun atin’n nglɛmun ndɛ kpa. Kɛ bé kɔ́’n, awe kunnin Zezi. Ɔ wunnin figie waka kun. Ɔ maan ɔ wunngeli i wun lɔ naan ɔ́ nían sɛ mma o su-o.

Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Marsi anglo’n su wa wie. Ɔ maan figie’m be nin-a suman mma, afin Zuɛn anglo’n nun yɛ be su-ɔ. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, figie waka nga Zezi wunnin i’n, i su nɲa’n timan aɔwi. I sɔ’n ti’n, Zezi buli i kɛ mma o su. Sanngɛ kɛ ɔ wunngeli figie waka’n i wun lɔ’n, ɔ wunnin kɛ ɔ nin-a suman. Nɲa ngunmin yɛ ɔ o su-ɔ. Zezi seli waka’n kɛ: “Nán sran fi di ɔ su mma kun le.” (Marki 11:14) Be ja nun lɛ’n, waka’n boli kee wulɛ bo. Kɛ i aliɛ cɛnnin’n yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin sa sɔ’n i bo kpa-ɔ.

I sin’n, Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be juli Zerizalɛmun. Kɛ be juli lɔ’n, Zezi wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ ekun. I cɛn ba kun yɛ, ɔ ko nianniannin Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ, nnɔsua nun. Sanngɛ nán Ɲanmiɛn i sua’n i nun niannianlɛ ngbɛn ti yɛ ɔ ɔli lɔ ekun-ɔn. Ɔ ko yoli like uflɛ. Yɛle kɛ ɔ ko fuannin ‘be nga be su yo like atɛ lɔ’n, ɔ nin be nga be su to like’n.’ Asa ekun’n, ɔ suli “sika kacifuɛ’m be tabli mun nin auble atɛ yofuɛ’m be bia’m be bo guali.” (Marki 11:15) W’a kplinman su kɛ Ɲanmiɛn i sua’n i awlo’n kaci sran’m be atin naan be sin lɛ be wɔ klɔ’n i bue uflɛ su bɔbɔ. Like nga Zezi yoli i lɛ’n, ɔ yoli i kunngba’n i afuɛ nsan yɛ, afuɛ 30 nun Delɛ cɛn’n nun.​—Zan 2:14-16.

?Ngue ti yɛ Zezi fuannin sika kacifuɛ mun nin nnɛn atɛ yofuɛ mun Ɲanmiɛn i sua’n nun-ɔn? Ɔ seli kɛ: “?B’a klɛmɛn i kɛ, ‘Bé wá flɛ́ min sua’n kɛ nvlenvle’m be kwlaa be Ɲanmiɛn srɛlɛ sua’? Sanngɛ amun a fa yo awiefuɛ’m be lika.” (Marki 11:17) I waan sran sɔ’m be ti awiefuɛ afin kɛ sran’m be kɔ nnɛn nga bé fá yí tɛ’n i tolɛ’n, aata difuɛ sɔ’m be ukɛ i gua’n su dan kpa. Zezi waan i sɔ’n ti sran’m be wualɛ.

Like nga Zezi yoli’n i nganniɛn guali Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ mun, ɔ nin nvle su kpɛn’m be su nun. Ɔ maan be fuali kpa kɛ bé kún i. Sanngɛ be wunman wafa nga bé yó naan b’a kun i’n. Afin sran kaka kpa su i su kɛ bé tíe i ndɛ’n.

Nán Zuifu’m be ngunmin yɛ be bali Delɛ cɛn’n i dilɛ-ɔ. Sran wie mun mɔ be timan Zuifu’n, mɔ be su Ɲanmiɛn kɛ Zuifu mun sa’n, be bali wie. Sran sɔ’m be nun wie’m be ti Glɛki. Kɛ mɔ Filipu i dunman’n ti Glɛki dunman’n ti’n, sran sɔ’m be ko wunnin i wun. Be seli i kɛ be kunndɛ kɛ bé wún Zezi wun. Filipu kusu siman sɛ blɛ ngalɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ ɔ ko kan kle Zezi-o. Ɔ maan ɔ ko usali Andre. Kpɛkun be nɲɔn’n be ko boli su kleli Zezi. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn atrɛkpa ɔ te o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ.

Zezi si kɛ ɔ cɛ kan’n bé wá kún i. Ɔ maan nán blɛ ngalɛ’n nun yɛ ɔ fata kɛ ɔ yi i wun nglo kle sran mun-ɔn annzɛ ɔ yo naan sran’m be si i-ɔ. I sɔ’n ti’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun fa tɛli i akoto nɲɔn’n be su. Ɔ seli be kɛ: “Blɛ nga Sran wa’n wá ɲán ɲrun’n w’a ju. Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sɛ ble mma kun w’a tɔman asiɛ’n wun’n naan w’a saciman’n, ɔ ka ble mma kunngba. Sanngɛ sɛ ɔ saci’n, ɔ su mma kpanngban.”​—Zan 12:23, 24.

Ble mma kunngba cɛ’n timan like fi. Sanngɛ sɛ be lua naan “ɔ saci’n,” ɔ kwla fifi. I sin’n, ɔ ɲin, kpɛkun ɔ kaci ble ja m’ɔ su mma kpanngban. I kunngba’n yɛle Zezi i liɛ’n. Sɛ ɔ yo Ɲanmiɛn i klun sa lele ɔ fa wu’n, Ɲanmiɛn sín i lika mán be kwlaa nga be su Ɲanmiɛn kɛ i sa’n be nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ klo i nguan’n, ɔ saci i. Sanngɛ sran ng’ɔ kpɔ i nguan’n mɛn nga nun’n, ɔ́ sɛ́sɛ́ i naan w’a kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”​—Zan 12:25.

Zezi kɛnnin ekun kɛ: “Sɛ sran kun waan ɔ́ sú min’n, maan ɔ su min su. Afin lika nga n wo’n, lɛ yɛ min sufuɛ’n trán-ɔn. Sran kwlaa nga i waan ɔ́ sú  min’n, min Si’n wá mɛ́n i kɔmin su.” (Zan 12:26) Nanwlɛ, be nga Zezi i Si’n mán be kɔmin su sɔ’n, be liɛ su ti ye! Afin be nin Zezi bé dí famiɛn.

Zezi si kɛ ɔ ka kaan sa’n, sran’m bé wá klé i ɲrɛnnɛn lele ɔ́ fá wú. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ é sé yɛ’n, min akunndan’n w’a sanngan. ?Yɛ ń sé sɛ ekun? Min Si, de min blɛ sɔ’n nun.” Sanngɛ Zezi kunndɛ kpa kɛ ɔ́ yó Ɲanmiɛn i klun sa’n lele guɛ i ti nin i bo. I sɔ’n ti’n, ɔ kan guali su kɛ: “Kusu blɛ sɔ’n ti yɛ n bali-ɔ.” (Zan 12:27) Ajalɛ kwlaa nga Zoova fali naan i klun sa’n w’a kpɛn su’n, mɔ i kun yɛle kɛ Zezi fɛ i wun yi tɛ’n, Zezi suannin be bo.