Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 127

Be fa Zezi ɔli jɔlɛ difuɛ’m be ja su, i sin’n be fɛ i ɔli Pilati lɔ

Be fa Zezi ɔli jɔlɛ difuɛ’m be ja su, i sin’n be fɛ i ɔli Pilati lɔ

MATIE 27:1-11 MARKI 15:1 LIKI 22:66–23:3 ZAN 18:28-35

  • JƆLƐ DIFUƐ DANDAN’M BE DILI I JƆLƐ NGLƐMUN NUN

  • ZIDA ISKARIƆTI ƆLI IKƆMIN BOLƐ

  • ZUIFU’M BE FA ZEZI ƆLI PILATI LƆ NAAN Ɔ BU I FƆ

I kpɛ nsan su nga Piɛli sé kɛ ɔ siman Zezi’n, nn lika’n su wa cɛn. Jɔlɛ difuɛ dandan’m b’a wie Zezi i jɔlɛ di yɛ b’a sanndi. Ya cɛn nglɛmun’n, Jɔlɛ difuɛ dandan’m be wa yiali, be dili Zezi i jɔlɛ ekun. Kɔlɛ’n, be yoli sɔ naan bé klé kɛ Zezi i jɔlɛ nga be dili i kɔnguɛ’n, ɔ ti su. Ɔ maan be fali Zezi bali be ɲrun lɛ.

Kɛ be fa Zezi bali’n, be seli i ekun kɛ: “Sɛ wɔ yɛ a ti Klisi’n, kan kle e.” Zezi seli be kɛ: “Kannzɛ n kan kle amun’n, amun su faman su mlɔnmlɔn. Asa kusu’n, sɛ n usa amun sa’n, amun su tɛman su.” Zezi kannin ndɛ kleli be yakpa su. Ɔ seli be kɛ i yɛ be kɛnnin i ndɛ Daniɛl 7:13 nun’n niɔn. Ɔ seli be kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, Sran wa’n wá trán Ɲanmiɛn m’ɔ ti kwlafuɛ’n i sa fama su.”​—Liki 22:67-69; Matie 26:63.

Be usɛli i ekun kɛ: “?Ɔ maan, a ti Ɲanmiɛn i Wa?” Zezi seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun su kɛn i kɛ n ti i wa.” Ndɛ nga be kunndɛ kɛ bé tí naan b’a kun i’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Ɔ maan be jrannin ndɛ sɔ’n su seli kɛ w’a saci Ɲanmiɛn wun naan i ti’n, ɔ nin kunlɛ fata. Be seli be wiengu kɛ: “?É klé e wun yalɛ é kúnndɛ lalofuɛ ekun?” (Liki 22:70, 71; Marki 14:64) Be ja nun lɛ’n be cili Zezi, kpɛkun be fɛ i ko mannin Pɔnsu Pilati m’ɔ ti Rɔmunfuɛ’n, m’ɔ sie nvle’n.

Kɛ be fali Zezi ɔli Pilati lɔ’n, kɔlɛ Zida Iskariɔti wunnin nun. Ɔ maan ɔ wunnin i wlɛ kɛ be su wa kun Zezi. Yɛ ɔ yoli i nsisɔ, kpɛkun i akunndan’n buli i fɔ. Ɔ nin i sɔ ngba’n, w’a kpataman Ɲanmiɛn. Sanngɛ ɔ fali jɛtɛ ufue ablasan’n (30) sɛli i sin kɛ ɔ́ fá kó mán Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun. Ɔ seli be kɛ: “N yoli sa tɛ, afin sran nga n fɛli i n mannin’n, w’a yoman like fi.” Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m b’a bumɛn i wie. Be seli i kɛ: “?E ndɛ o nun sɛ? Ɔ bɔbɔ ɔ ndɛ-ɔ!”​—Matie 27:4.

Kɛ Zida tili i sɔ’n, ɔ toli jɛtɛ mma ablasan’n (30) guali Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Kpɛkun ɔ ɔli kɛ ɔ́ kó yó sa tɛ uflɛ úka laa liɛ’n su. Yɛle kɛ ɔ ɔli i kɔmin bolɛ. Sanngɛ waka sama nga i waan ɔ́ bó i kɔmin su’n, ɔ kpali. Kpɛkun ɔ fin lɔ tɔli yɛbuɛ’m be su, yɛ i ku’n kpukeli-ɔ.​—Sa Nga Be Yoli’n 1:17, 18.

Nglɛmun ndɛ kpa yɛ Zuifu’m be fali Zezi be ɔli Pɔnsu Pilati i awlo lɔ-ɔ. Sanngɛ Zuifu nga be fali Zezi be ɔli’n, b’a wluman awlo’n i klun lɔ. Be seli be wun kɛ,  kɛ mɔ Pilati timan Zuifu’n ti’n, sɛ be wlu i awlo lɔ cɛn sɔ’n nun’n, fiɛn kán be. Ɔ maan be su kwlá diman Nizan i le blu-nin-nnun (15) su aliɛ’n wie. Afin cɛn sɔ’n ti Kpanwun mɔ kpanwun ayre nunman nun’n, i cɛn klikli’n, yɛ ɔ ti Delɛ cɛn’n i dilɛ wie.

Pilati toli be gua su lɛ, naan w’a usa be kɛ: “?Sa tɛ onin yɛ amun waan bian nga yoli-ɔ?” Be tɛli i su kɛ: “Sɛ bian nga timan sa tɛ yofuɛ’n, nn y’a fɛmɛn i y’a baman ɔ ja su.” Pilati wunnin i wlɛ kɛ be su miɛnmiɛn i kɛ ɔ fa ajalɛ kun. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun fɛ i be wɔ naan amun ko di i jɔlɛ kɛ nga amun mmla’n kle amun’n sa.” Zuifu’m be seli i kɛ: “E leman atin kunman sran.” (Zan 18:29-31) I lɛ’n kle kɛ be kunndɛ kpa kɛ be kun Zezi.

Sɛ Zuifu’m be kun Zezi Delɛ cɛn’n nun’n, nvlefuɛ’m bé jáso be wun. Sanngɛ sɛ be se kɛ Zezi jasoli Rɔmun siefuɛ’n i wun’n, Rɔmunfuɛ’m be le atin be kun i. Ɔ maan nvlefuɛ’m be su seman kɛ kpɛnngbɛn mun yɛ be kunnin Zezi-ɔ.

Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m b’a seman Pilati kɛ Zezi sacili Ɲanmiɛn wun ti yɛ be fɛ i ko mɛnnin i-ɔ. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan b’a laka Pilati’n, be kannin ato ndɛ uflɛ wie mun. Be seli kɛ: “E wunnin kɛ bian nga [1] su wlawla e nvle’n nunfuɛ mun naan be jaso siefuɛ’m be wun. Kpɛkun [2] ɔ se sran’m be kɛ nán be tua lapo be man Sezaa. Asa ekun’n, [3] i waan ɔ ti Klisi naan ɔ ti i liɛ famiɛn.”​—Liki 23:2.

Pilati ti Rɔmun siefuɛ’n i janunfuɛ. I sɔ’n ti’n, kɛ Zuifu’m be seli kɛ Zezi waan ɔ ti famiɛn’n, Pilati klun titili i. Ɔ maan ɔ wluli i sua’n nun lɔ ekun. Kpɛkun ɔ flɛli Zezi naan w’a usɛ i kɛ: “?Wɔ yɛ a ti Zuifu’m be Famiɛn’n niɔn?” Ɔ ti kɛ ɔ su usa Zezi kɛ: ‘?A diman Rɔmunfuɛ’m be mmla’n su, kpɛkun a jaso Sezaa wun a se kɛ ɔ bɔbɔ a ti famiɛn?’ Zezi kunndɛli kɛ ɔ́ sí ndɛ nga be kan kleli Pilati’n. I sɔ’n ti’n, ɔ usɛli i kɛ: “?Ndɛ nga á kɛ́n i lɛ’n, ɔ fin ɔ bɔbɔ annzɛ sran uflɛ yɛ ɔ kannin min wun ndɛ kleli wɔ-ɔ?”​—Zan 18:33, 34.

Pilati yoli kɛ ɔ siman ndɛ nun sa naan ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí nun kpa. Ɔ maan ɔ tɛli Zezi su kɛ: “?Zuifu yɛle min?” Ɔ seli i ekun kɛ: “Ɔ bɔbɔ ɔ nvle’n nunfuɛ mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun yɛ be fali wɔ wlali min sa nun-ɔn. ?Sa onin yɛ a yoli-ɔ?”​—Zan 18:35.

Zezi w’a fiaman ndɛ cinnjin ng’ɔ fata kɛ be koko su yalɛ’n i su. Ndɛ sɔ’n yɛle famiɛn dilɛ’n. Ndɛ ng’ɔ́ wá kán fá tɛ́ Pilati su’n, ɔ́ wá bó Pilati nuan.