Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 116

Zezi wunnzinnin i akoto’m be ja wun

Zezi wunnzinnin i akoto’m be ja wun

MATIE 26:20 MARKI 14:17 LIKI 22:14-18 ZAN 13:1-17

  • ZEZI NIN I AKOTO’M BE DILI DELƐ CƐN KASIƐN’N

  • Ɔ WUNNZINNIN BE JA WUN KLELI BE AJALƐ KUN

Piɛli nin Zan be dunnin mmua Zerizalɛmun lɔ. Be ko siesieli lika’n kɛ nga Zezi seli be kɛ be yo’n sa, naan b’a di Delɛ cɛn’n. I sin’n, Zezi nin i akoto blu onga’m be toli be lɔ. Kɛ bé jáso Olivie oka’n su lɛ bé kɔ́’n, nn wia’n su kɔ tɔlɛ. Kɛ bé fín lɔ bé jrá’n, be ɲin ta Zerizalɛmun klɔ’n. Ka naan Ɲanmiɛn w’a cɛn Zezi i nguan’n, kpɛ kasiɛn nga Zezi nían Zerizalɛmun klɔ’n wia nun’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Kɛ Zezi nin i akoto’m be juli Zerizalɛmun lɔ’n, be ɔli sua m’ɔ fata kɛ be di Delɛ cɛn’n nun’n, i nun lɔ. Be fuli asikalie naan b’a ɔ nglo lɔ sua ba dan’n nun. Kɛ be wluli lɔ’n, be wunnin kɛ b’a siesie lika’n sɛsɛɛsɛ. Nanwlɛ, Zezi i ɲin o cɛn sɔ’n i sin w’a cɛ. Afin ɔ seli kɛ: “N kloli kpa kɛ e nin amun é dí Delɛ cɛn aliɛ’n kwlaa naan m’an wun ɲrɛnnɛn.”​—Liki 22:15.

Laa kpa’n, kɛ Zuifu’m bé dí Delɛ cɛn’n, be su duvɛn klowa wie’m be nun, kpɛkun be fa manman be nga be ti Delɛ cɛn aliɛ’n i sin’n. I sɔ’n ti be nzuɛn. Ajalɛ kunngba’n yɛ Zezi nin i akoto’m be niannin su-ɔ. Zezi sɔli klowa kun nun, kpɛkun ɔ lali Ɲanmiɛn ase naan w’a se kɛ: “Amun de. Maan sran kun nɔn kan naan ɔ fa mɛn i wiengu. Afin ń kán klé amun kɛ, n su nɔnman viɲin nzue kun lele saan Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n w’a ba.” (Liki 22:17, 18) Ndɛ sɔ’n kle weiin kɛ ɔ ka kaan’n bé wá kún Zezi.

Kɛ Zezi nin i akoto’m bé dí like’n, ɔ yoli like kun. Yɛle kɛ ɔ jasoli, ɔ yili i tralɛ dan’n guɛli i bue kun. Kpɛkun ɔ fali wunnzinnun kun. I sin’n, ɔ guali kpongbo kun nun nzue fa wunnzinnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be ja wun. Titi’n, awlofuɛ’n yɛ ɔ fɛ i sɔ ajalɛ’n niɔn. Wie liɛ’n, awlofuɛ’n kwla se i junman difuɛ kun kɛ ɔ wunnzin aofuɛ’m be ja wun. (Liki 7:44) Sanngɛ blɛ sɔ nun’n, awlofuɛ’n nunman lɛ. I sɔ’n ti’n, Zezi bɔbɔ yɛ ɔ dili i sɔ junman liɛ’n niɔn. Akoto’m be kwla di junman sɔ’n. Sanngɛ be wie fi b’a bumɛn i akunndan. ?Ngue ti-ɔ? ?Kɛ mɔ be te si sran ng’ɔ ti be nun sran dan’n i su akplowa’n i ti-ɔ? I kwlaa yoli-o, b’a fɛmɛn i sɔ ajalɛ’n. Ɔ maan kɛ Zezi boli be ja wun wunnzinlɛ bo’n, ɔ yoli be kɛnsrɛn.

Piɛli liɛ su’n, w’a kplinman su kɛ Zezi wunnzin i ja wun wie. Ɔ seli Zezi kɛ: “A su wunnzinman min ja liɛ’n i wun wie.” Yɛ Zezi seli kɛ: “Sɛ m’an wunnzinman ɔ ja wun’n, nn a nin min nunman nun.” Piɛli tɛli su kɛ: “Min Min, nán wunnzin min ja’n i ngunmin wun, wunnzin min sa nin min ti’n wie.” I sin’n, ndɛ nga Zezi kan kleli i’n, ɔ boli i nuan. Zezi seli kɛ: “Sran nga w’a wunnzin’n, i ja wun ngunmin yɛ ɔ fata kɛ ɔ wunnzin-ɔn. Afin i wunnɛn wunmuan’n ti sanwun. Amun ti sanwun, sanngɛ nán amun ngba-ɔ.”​—Zan 13:8-10.

Zezi wunnzinnin i akoto blu-nin-nɲɔn’n (12) be ngba be ja wun. Ɔ wunnzinnin Zida Iskariɔti liɛ’m be wun wie. I sin’n, ɔ wlɛli i tralɛ’n, yɛ ɔ ko trannin tabli’n i sin ekun. Kpɛkun ɔ usali be kɛ: “?Amun wun like nga n yoli amun lɛ’n i wlɛ? Amun flɛ min kɛ ‘Like klefuɛ,’ yɛ amun flɛ min  ekun kɛ ‘E Min.’ Kɛ amun flɛ min sɔ’n, ɔ ti su, afin n ti i sɔfuɛ sakpa. Ɔ maan sɛ min mɔ n ti amun Min nin amun Like klefuɛ’n, n wunnzinnin amun ja wun’n, amun kusu ɔ fata kɛ amun wunnzin amun wiengu ja wun wie. N yoli i sɔ’n n kleli amun naan kɛ nga n fa yoli’n sa’n, amun kusu amun yo sɔ wie. Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ kanga’n i dan trɛmɛn i min’n. Asa ekun’n, sran nga be sunmɛn i’n, i dan traman sran ng’ɔ sunmɛnnin i’n. Sɛ amun si ninnge sɔ mun naan amun yo be’n, amun liɛ su ti ye.”​—Zan 13:12-17.

Nanwlɛ, Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ’m be like kpa! Ɔ kleli be kɛ ɔ fata kɛ be yo wun ase kanfuɛ, naan be tu be klun be su be wiengu. Yɛ nán be kpa sran nun. Asa ekun’n, nán maan be bu i kɛ be kpa tra be wiengu, naan be wiengu mun yɛ ɔ fata kɛ be su be-ɔ. Ɔ maan nán be ja wun wunnzinlɛ ngbɛn sa yɛ Zezi kleli be-ɔ, ɔ kleli be kɛ ɔ fata kɛ be kan be wun ase kɛ i bɔbɔ fa yoli’n sa.