Zezi ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n

Sa nga be juli Zezi su mɔ be klɛli be Biblu’n nun’n yɛ be o fluwa nga nun-ɔn. Kanngan sa sɔ’m be nun.

I SU FITILƐ

Ɔ ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n

Like nga Zezi kleli sran mun nin ninnge ng’ɔ yoli be’n, mɔ be o Zezi i su jasin fɛ’n nun’n be kwla yo ɔ ye.

NDƐ TRE 1

Ndɛ nɲɔn mɔ be fin Ɲanmiɛn’n

Anzi Gabliɛli kannin ndɛ wie mɔ be su falɛ’n yoli kekle-ɔ.

NDƐ TRE 2

Be manmannin Zezi ka naan b’a wu i

?Wafa sɛ yɛ Elizabɛti nin ba m’ɔ o i ku sɛ’n nun’n be manmannin Zezi-ɔ?

NDƐ TRE 3

B’a wu sran ng’ɔ fata kɛ ɔ siesie atin’n

Kɛ Zakari i nuan tikeli cɛ’n, ɔ kannin Ɲanmiɛn i nuan ndɛ cinnjin kpa kun.

NDƐ TRE 4

Mari nin-a jaman bian sanngɛ w’a wunnzɛ

?Kɛ Mari seli Zozɛfu kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ yoli maan ɔ wunnzɛli naan nán bian wie yɛ ɔ wunnzɛli i’n, Zozɛfu fali su?

NDƐ TRE 5

?Nin yɛ be wuli Zezi-ɔ? ?Blɛ benin nun yɛ be wuli i-ɔ?

?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ b’a wuman Zezi Desanblu i le 25 su-ɔ?

NDƐ TRE 6

Ba mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n

Kɛ Zozɛfu nin Mari be fali Zezi be ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, Izraɛlifuɛ kpɛnngbɛn nɲɔn be kannin Zezi i ɲrun lɔ ndɛ.

NDƐ TRE 7

Wunnzue yifuɛ wie’m be ko niannin Zezi osu

?Ngue ti yɛ nzraama nga be wunnin i wia afiliɛ lɔ’n ɔ dun mmua fa be ɔli Famiɛn Erɔdu m’ɔ ti sran kunfuɛ’n i wun lɔ-ɔ? ?Ngue ti yɛ w’a faman be w’a ɔman Zezi wun lɔ trele-ɔ?

NDƐ TRE 8

Be wanndili famiɛn klunwifuɛ kun

Mesi i su ndɛ nsan mɔ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n be kpɛnnin su Zezi i kaan nun.

NDƐ TRE 9

Zezi ɲinnin Nazarɛti lɔ

?Zezi i niaan’m be ti nɲɛ?

NDƐ TRE 10

Zezi nin i osufuɛ’m be ɔli Zerizalɛmun

Zozɛfu nin Mari be kunndɛli Zezi lele b’a wunmɛn i. Be wla boli be wun. I sɔ’n boli Zezi nuan. Afin w’a wunman like nga ti yɛ b’a siman lika ng’ɔ o’n.

NDƐ TRE 11

Zan Batɛmun yofuɛ’n siesieli atin’n

Kɛ Farizifuɛ nin Sadisefuɛ wie’m be bali’n, Zan buli be fɔ. ?Ngue ti-ɔ?

NDƐ TRE 12

Zan yoli Zezi i batɛmun

?Ngue ti yɛ Zezi seli kɛ be yo i batɛmun kusu nn w’a yoman sa tɛ-ɔ?

NDƐ TRE 13

?Ngue yɛ wafa nga Zezi jrannin kekle Satan i ɲrun’n kle e-ɔ?

Satan i Zezi sa nianlɛ’n kle e like nɲɔn Satan su.

NDƐ TRE 14

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli mun

?Ngue ti yɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nsiɛn klikli’m be wunnin i wlɛ kɛ Zezi yɛ ɔ ti Mesi’n niɔn?

NDƐ TRE 15

Abonuan sa klikli nga Zezi yoli’n

Zezi kleli i nin kɛ i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n yɛ ɔ fata kɛ siɛn’n ɔ kle i like ng’ɔ yo’n niɔn.

NDƐ TRE 16

Zezi kleli kɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n ti i cinnjin kpa

Ɲanmiɛn Mmla’n waan sran’m be kwla to nnɛn mun Zerizalɛmun lɔ be fa yi tɛ. ?Sanngɛ ngue ti yɛ Zezi fali aata difuɛ’m be wun ya-ɔ?

NDƐ TRE 17

Zezi kleli Nikodɛmun like kɔnguɛ

?Kɛ be se kɛ be ‘wu sran kun ekun’n’ i bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 18

Zezi i junman’n kɔ i ɲrun, Zan liɛ’n kan ase

Zan Batɛmun yofuɛ’n i sɔnnzɔnfuɛ’m be klun timan jɔwa. Sanngɛ i liɛ’n i klun ti jɔwa.

NDƐ TRE 19

Zezi kleli Samari bla kun i like

Ndɛ nga Zezi kan kleli bla’n, ɔ nin-a kɛnmɛn i sɔ nin-a kleman sran uflɛ le.

NDƐ TRE 20

Abonuan sa nɲɔn su nga Zezi yoli i Kana lɔ’n

Zezi yoli ba kun i juejue. Lika nga Zezi wo’n ɔ nin lika nga ba sɔ’n wo’n, be afiɛn ti nun kilo kɔe 26.

NDƐ TRE 21

Sa ng’ɔ juli Nazarɛti Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ’n

?Ndɛ benin yɛ Zezi kannin mɔ i ti’n, i klɔfuɛ’m be kunndɛli kɛ bé kún i-ɔ?

NDƐ TRE 22

Zezi flɛli sran nnan kɛ be kaci i sɔnnzɔnfuɛ

Ɔ seli be kɛ be yaci jue tralɛ naan be bo junman uflɛ m’ɔ ti kɛ jue tralɛ sa’n i dilɛ bo.

NDƐ TRE 23

Zezi yoli abonuan sa wie mun Kapɛɛnaɔmun lɔ

Kɛ Zezi yoli maan mmusu’m be jasoli sran’m be nun’n, w’a manman be atin kɛ be se kɛ i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n niɔn. ?Ngue ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ?

NDƐ TRE 24

Zezi kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n Galile mɛn’n i bue uflɛ su

Sran’m be ko toli Zezi naan ɔ yo be juejue, sanngɛ Zezi seli kɛ junman cinnjin kpa kun i dilɛ ti yɛ ɔ bali-ɔ.

NDƐ TRE 25

Zezi sili kokowefuɛ kun i aunnvuɛ naan w’a yo i juejue

Ndɛ nga Zezi kan kleli be nga ɔ yoli be juejue’n, ɔ kle kɛ sran sɔ’m be ndɛ lo i.

NDƐ TRE 26

“Ɔ sa tɛ’m b’a wie”

Zezi kleli kɛ sa tɛ’n ti yɛ e tɔ tukpacɛ’n niɔn.

NDƐ TRE 27

Zezi yiali Matie kɛ ɔ su i su

?Ngue ti yɛ Zezi nin sa tɛ yofuɛ’m be dili like-ɔ?

NDƐ TRE 28

?Ngue ti yɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a kpɛman srɛ nun-ɔn?

Zezi kannin duvɛn mɔ b’a yi uflɛuflɛ’n i ndɛ tɛli be su.

NDƐ TRE 29

?Sɛ be yo sa kpa Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, ɔ ti su?

?Kɛ Zezi yoli bian ng’ɔ tɔli tukpacɛ w’a di afuɛ 38 i juejue’n, ngue ti yɛ Zuifu’m be kleli i yalɛ-ɔ?

NDƐ TRE 30

Zezi ti Ɲanmiɛn Wa

Zuifu’m be waan Zezi seli kɛ ɔ nin Ɲanmiɛn be sɛ. Kusu nn Zezi kɛnnin i weiin kɛ Ɲanmiɛn le ɲrun trɛ i.

NDƐ TRE 31

Be fianfiannin ble mma Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun

?Ngue ti yɛ Zezi waan ɔ ti ‘Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min’n’ niɔn?

NDƐ TRE 32

?Ngue yɛ sran le atin yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-ɔn?

Sadisefuɛ mun nin Farizifuɛ’m be nuan sɛman. Sanngɛ be bo yoli kun naan bé kún Zezi.

NDƐ TRE 33

Zezi yiali ndɛ nga Ezai kannin’n i nuan

?Ngue ti yɛ Zezi seli tukpacifuɛ’m be kɛ nán be se kɛ i yɛ ɔ yoli be juejue annzɛ be kan like ng’ɔ yoli’n i ndɛ kle sran uflɛ-ɔ?

NDƐ TRE 34

Zezi kpali akoto blu-nin-nɲɔn

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o akoto’n nin sɔnnzɔnfuɛ’n be afiɛn-ɔn?

NDƐ TRE 35

Ɲanmiɛn ndɛ nga Zezi kɛnnin i oka’n su lɔ’n

Ndɛ tre nga nun’n, be yiyili ndɛ nga Zezi kannin’n nun

NDƐ TRE 36

Sonja ya su kpɛn kun kleli kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa

?Ngue yɛ sonja ya su kpɛn sɔ’n yoli m’ɔ boli Zezi nuan-ɔn?

NDƐ TRE 37

Zezi cɛnnin angbeti bla kun i wa’n

Be nga be wunnin abonuan sa nga Zezi yoli’n be buli su akunndan kpa.

NDƐ TRE 38

Zan kunndɛ kɛ ɔ́ tí Zezi i su ndɛ

?Ngue ti yɛ Zan sunmannin sran naan be ko usa Zezi sɛ i yɛ ɔ ti Mesi’n annzɛ nɛ́n i’n niɔn? ?I sa sin w’a bubu i ti-ɔ?

NDƐ TRE 39

Zezi buli i blɛ su sran’m be fɔ afin b’a kaciman be nzuɛn’n

Zezi seli kɛ Jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, jɔlɛ nga bé dí Sodɔmun klɔ’n ɔ́ yó sɔsɔ trá Kapɛɛnaɔmun, mɔ lɔ yɛ ɔ dili Ɲanmiɛn junman’n i dan lika’n, i liɛ’n.

NDƐ TRE 40

Sa yaci cɛlɛ’n i su sunnzun ase

Zezi seli bla kun m’ɔ ti tekle bla laa’n kɛ i sa tɛ’m b’a wie. ?Ndɛ nga Zezi kannin’n kle kɛ sɛ sran kun fɔn Ɲanmiɛn i mmla’n, ɔ timan tɛ?

NDƐ TRE 41

?Wan fanngan nun yɛ Zezi yoli abonuan sa mun-ɔn?

Zezi i niaan’m be waan i ti w’a saci.

NDƐ TRE 42

Zezi ijɔli Farizifuɛ mun

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zonasi i nzɔliɛ like’n?

NDƐ TRE 43

Zezi buli Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i wun ɲanndra wie mun

Zezi kannin ɲanndra nun ndɛ mɔcuɛ fa yiyili ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n nun.

NDƐ TRE 44

Zezi jrannin seke kun jenvie’n su

Zezi jrannin jenvie’n i bolɛ’n ɔ nin aunmuan ng’ɔ fitali’n. I sɔ’n kle kɛ, kɛ ɔ́ wá dí famiɛn’n, mɛn’n nun tranlɛ’n wá yó fɛ kpa.

NDƐ TRE 45

Zezi kwla mmusu mun

?Mmusu kpanngban be kwla wlu sran kunngba nun?

NDƐ TRE 46

Ɔ kannin Zezi i tralɛ’n kpɛkun, ɔ yoli juejue

Blɛ sɔ’n nun’n, Zezi kleli kɛ ɔ le tinmin, naan ɔ si sran’m be aunnvuɛ.

NDƐ TRE 47

Ba bla kun w’a cɛn nguan!

Zezi seli kɛ ba bla’n w’a wuman naan ɔ su lafi. Kɛ sran’m be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n, be srili i. ?Like ng’ɔ si i, mɔ be liɛ’n be simɛn i’n yɛle benin?

NDƐ TRE 48

Zezi yoli abonuan sa wie mun, sanngɛ b’a sɔmɛn i nun Nazarɛti lɔ

Nazarɛtifuɛ’m b’a sɔman Zezi nun. Sanngɛ nán like ng’ɔ kle’n nin abonuan sa’m be ti-ɔ. Sa uflɛ ti-ɔ.

NDƐ TRE 49

Galile lɔ jasin bolɛ nin akoto’m be like klelɛ

?Kɛ be se kɛ ‘ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko’n,’ ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 50

Zezi wlali be yakpa naan be bo jasin titi blɛ kekle nun

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ sɛ be kle be yalɛ’n maan be wanndi wɔ klɔ uflɛ su, yɛ nán be sro sran ng’ɔ kwla kun be’n. ?Ngue ti-ɔ?

NDƐ TRE 51

Be kunnin sran awuliɛ cɛn dilɛ kun bo

Kɛ Salome sili able’n, i fɛ m’ɔ yoli Erɔdu’n ti’n, ɔ tali nda kɛ ɔ́ mɛ́n i like kwlaa ng’ɔ srɛ i’n. ?Like tɛ dan nga Salome srɛli i’n, yɛle benin?

NDƐ TRE 52

Zezi yoli abonuan sa kun mannin sran kpanngban be aliɛ

Abonuan sa nga Zezi yoli’n ti cinnjin kpa ti’n, i sɔnnzɔnfuɛ nnan nga be klɛli i jasin fɛ fluwa mun’n be boli su.

NDƐ TRE 53

Famiɛn kun m’ɔ kwla jran nzue’n nin aunmuan’n

Zezi nantili nzue’n su yɛ ɔ yoli maan aunmuan’n yacili kpalɛ. ?Ngue yɛ i sɔ’n kleli akoto mun-ɔn?

NDƐ TRE 54

Zezi ti “kpanwun m’ɔ man nguan’n”

?Ngue ti yɛ kɛ sran’m be miannin be ɲin be ko toli Zezi’n, ɔ ijɔli be-ɔ?

NDƐ TRE 55

Zezi i ndɛ’m be loli sran kpanngban be ngasi

Zezi i ndɛ’m be loli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ngasi. Ɔ maan be nun kpanngban b’a sunmɛn i su kun.

NDƐ TRE 56

?Ngue yɛ ɔ yo maan sran kun yo fiɛn-ɔn?

?Like ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n yɛ maan ɔ yo fiɛn-ɔn, annzɛ like ng’ɔ fin i nuan fite’n niɔn?

NDƐ TRE 57

Zezi yoli ba bla kun nin sutrefuɛ kun be juejue

Zezi fali bla kun i nvle nunfuɛ mun sunnzunnin alua ba. ?Ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n w’a loman bla’n i ngasi-ɔ?

NDƐ TRE 58

Zezi yili kpanwun kaka, yɛ ɔ mannin kpanwun ayre’n i su afɔtuɛ

Kasiɛn su’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin kpanwun ayre nga ɔ su kɛn i ndɛ’n i wlɛ.

NDƐ TRE 59

?Wan yɛle Sran wa’n?

?Ngue yɛle Famiɛn diwlɛ’n i lakle mun? ?Wan yɛ bé fá mɛ́n i-ɔ? ?Ngue yɛ ɔ́ fá be yó-ɔ?

NDƐ TRE 60

Zezi i kacilɛ’n kle kɛ ɔ́ wá ɲán ɲrun kpa

?Ngue yɛ Zezi i akoto’m be wunnin i aolia nun-ɔn? ?I bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 61

Zezi yoli ba mɔ mmusu wo i su’n i juejue

Zezi seli kɛ Ɲanmiɛn su lafilɛ’n m’ɔ timan dan’n ti yɛ mmusu’n w’a kwlá jasoman ba’n su-ɔ. ?Wan Ɲanmiɛn su lafilɛ’n liɛ’n yɛ Zezi su kɛn i ndɛ-ɔ? ?Ba’n niɔn? ?Ba’n i si’n niɔn? ?Annzɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun-ɔn?

NDƐTRE 62

Zezi mannin be wun ase kanlɛ’n i su afɔtuɛ

Bakan kun kleli sran kaklaka’m be like cinnjin kun

NDƐ TRE 63

Zezi mɛnnin i akoto mun afɔtuɛ cinnjin kpa wie mun ekun

Ɔ kleli ajalɛ nsan m’ɔ fata kɛ e nian su e fa siesie e afiɛn ndɛ kekle mun’n.

NDƐ TRE 64

Sa yaci cɛlɛ’n ti cinnjin kpa

Zezi kannin kanga m’ɔ siman aunnvuɛ’n i ndɛ. Ɔ yoli sɔ kleli kɛ, kɛ e mian e ɲin e yaci sran’m be wun sa cɛ be’n, ɔ yo Ɲanmiɛn fɛ kpa.

NDƐ TRE 65

Zezi kleli sran’m be like Zerizalɛmun atin’n su

Yalɛ nga Zezi nin sran nsan be kokoli’n ti’n, ɔ wunnin like ng’ɔ kwla yo naan sran kun w’a sumɛn i su’n.

NDƐ TRE 66

Zezi ɔli kpata bo tranlɛ cɛn’n i dilɛ Zerizalɛmun lɔ

?Ngue ti yɛ be nga be su tie Zezi i nuan ndɛ’n be buli i kɛ mmusu kun kle i yalɛ-ɔ?

NDƐ TRE 67

Sran fi nin-a ijɔman kɛ ngalɛ’n sa le”

Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be kwlaa be kpɔ Zezi. Sanngɛ be nun kun jrɛnnin i sin yakpa su.

NDƐ TRE 68

Ɲanmiɛn Wa’n yɛ ɔ “ti mɛn’n nun kannin’n niɔn”

Zezi seli kɛ: “Ndɛ nanwlɛ’n ti’n amún ɲán amun ti.” ?É ɲán e ti ngue sa nun?

NDƐ TRE 69

?Zuifu’m be si’n yɛle Abraamun annzɛ Satan?

Zezi kannin sran ng’ɔ ti Abraamun i wa sakpa’n ɔ nin i bɔbɔ i Si liɛ’n be ndɛ.

NDƐ TRE 70

Zezi yoli maan aɲinsifuɛ kun wunnin ase

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunman like ti yɛ bian’n ti aɲinsifuɛ’n i wlɛ. ?Ɔ yoli sa tɛ ti-ɔ? ?I si nin i nin be yɛ be yoli sa tɛ-ɔ? Kɛ Zezi yoli i juejue’n, w’a yoman sran ngba fɛ.

NDƐ TRE 71

Farizifuɛ’m be usali aɲinsifuɛ mɔ Zezi tikeli i ɲinma’n i ndɛ

Nanwlɛ mɔ bian nga laa ɔ ti aɲinsifuɛ’n dili’n ti’n, Farizifuɛ’m be fali ya. Ɔ maan be kɛnnin i bo Ɲanmiɛn i sua’n nun. Sa nga i si nin i nin b’a kunndɛman kɛ ɔ ju’n yɛ ɔ juli-ɔ.

NDƐ TRE 72

Zezi sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ 70 kɛ be ko bo jasin

Zezi sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ 70 Zide lɔ. Ɔ sieli be nɲɔnnɲɔn. Ɔ seli be kɛ be ko bo Ɲanmiɛn i famiɛn diwlɛ’n i jasin’n kle sran mun. ?Nin yɛ be ko kunndɛli sran mun-ɔn? ?Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun annzɛ awloawlo’m be nun?

NDƐ TRE 73

Samarifuɛ kun kleli kɛ ɔ klo sran

Zezi kannin Samarifuɛ kun m’ɔ klo sran’n i ndɛ. Ɔ jrannin ndɛ sɔ’n su mannin sran’m be afɔtuɛ. ?Wafa sɛ?

NDƐ TRE 74

Zezi kle e sran nun sɔlɛ nin Ɲanmiɛn srɛlɛ

Zezi ko niannin Mari nin Mati be osu. ?Ndɛ benin yɛ ɔ kɛnnin sran nun sɔlɛ’n su-ɔ? ?Ndɛ benin yɛ ɔ kɛnnin Ɲanmiɛn srɛlɛ’n su ɔ fa kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun-ɔn?

NDƐ TRE 75

Zezi kleli like ng’ɔ fata kɛ sran’m be yo naan be liɛ w’a yo ye’n

Zezi kannin Ɲanmiɛn wawɛ’n nin i Famiɛn dilɛ’n m’ɔ́ wá fú i kpɔfuɛ’m be nun’n i ndɛ. Ɔ kleli like ng’ɔ fata kɛ sran’m be yo naan be liɛ w’a yo ye’n wie.

NDƐ TRE 76

Zezi nin Farizifuɛ kun be dili like

Zezi yiyili Farizifuɛ nin mmla klɛfuɛ’m be bo. I waan be klo dunman. ?Trɔ nɔnninnɔnnin benin yɛ be waan nvlefuɛ’m be suɛ i kekle nun-ɔn?

NDƐ TRE 77

Zezi mannin aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ’n i su afɔtuɛ

Zezi kannin aɲanbeunfuɛ kun m’ɔ kplannin tanngannin dandan mun’n i ndɛ. ?Ndɛ benin yɛ ɔ kɛnnin i ninnge kpanngban kunndɛlɛ’n su-ɔ?

NDƐ TRE 78

Like sunianfuɛ nanwlɛfuɛ, maan ɔ ɲin tran su!

Wafa nga Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nin Zoova bé nánti’n, ɔ loli Zezi kpa. ?Junman benin yɛ like sunianfuɛ nanwlɛfuɛ’n ɔ́ wá dí-ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kpa kɛ e ɲin tran su-ɔ?

NDƐ TRE 79

Sa nga ti yɛ bé wá núnnún Zuifu’m be nvle’n

Zezi seli kɛ sɛ be ng’ɔ wlɛli i wun ase kleli be like’n b’a kaciman’n, bé núnnún be. I waan be mian be ɲin be yo naan be nin Ɲanmiɛn be afiɛn’n mantan kpa. ?Bé yó sɔ sakpa?

NDƐ TRE 80

Bua tafuɛ kpafuɛ’n nin bua tuin mun

Sran ng’ɔ ta bua’n, i bua’m be ndɛ lo i. Zezi kusu i sɔnnzɔnfuɛ’m be ndɛ lo i. ?Bé wún i wlɛ kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n ti nanwlɛ? ?Yɛ bé sú i su?

NDƐ TRE 81

?Wafa sɛ yɛ Zezi nin Siɛ’n be ti kun-ɔn?

Zuifu’m wie’m be tɔnnin Zezi suɛn kɛ i waan ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli. ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli be weiin kɛ be ndɛ’n timan nanwlɛ-ɔ?

NDƐ TRE 82

Ɲanmiɛn junman nga Zezi dili i Pere mɛn’n nun’n

Like ng’ɔ fata kɛ sran’m be yo naan b’a ɲan be ti’n, Zezi yiyili nun kleli be. I sɔ’n yoli be ye kpa. ?Ɔ kwla yo e ye wie andɛ?

NDƐ TRE 83

Be nga bé wá yía be kɛ be ko di like’n

Farizifuɛ kun yiali Zezi kɛ ɔ wa di like. Blɛ sɔ’n nun’n, Zezi kannin ndɛ kun ɲanndra nun. Afɔtuɛ ng’ɔ mannin’n, ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ’m be kwlaa be liɛ. ?Afɔtuɛ sɔ’n yɛle benin?

NDƐ TRE 84

Like ng’ɔ fata kɛ sran ng’ɔ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n yo’n

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kacilɛ’n timan pɔpɔ. Zezi kannin like ng’ɔ fata kɛ i sɔfuɛ’n yo’n i ndɛ weiin. I sɔ’n w’a yoman sran wie’m be fɛ.

NDƐ TRE 85

Kɛ sa tɛ yofuɛ kun kaci i nzuɛn’n, aklunjuɛ’n ti dan

Sran’m be fali be wun mantannin Zezi. Ɔ yoli Farizifuɛ nin Mmla klɛfuɛ’m be ya. Zezi kannin ndɛ nɲɔn kleli wafa nga Ɲanmiɛn bu sa tɛ yofuɛ mun’n.

NDƐ TRE 86

Ba ng’ɔ mlinnin’n w’a ba

?Ngue yɛ ba ng’ɔ mlinnin’n i su ndɛ nga Zezi kannin’n kle e-ɔ?

NDƐ TRE 87

Ngwlɛlɛfuɛ’n ɔ dun mmua bu like ng’ɔ́ yó’n i akunndan

Zezi kannin junman sunianfuɛ gblɛfuɛ kun’n i ndɛ. Ɔ fa tuli i sɔnnzɔnfuɛ’m be fɔ.

TRE 88

Aɲanbeunfuɛ’n nin Lazaa

Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ wún ndɛ nga Zezi kɛnnin i ɲanndra nun’n i wlɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ wun sran cinnjin nɲɔn ng’ɔ kannin be ndɛ’n be wlɛ.

NDƐ TRE 89

Kɛ Zezi sín kɔ́ Zide’n, ɔ kleli sran’m be like Pere lɛ

Zezi kannin like ng’ɔ fata kɛ e yo naan sɛ sran yo e sa kpɛ sunman’n, y’a yaci y’a cɛ i’n, i ndɛ.

NDƐ TRE 90

“Min yɛ n cɛn sran-ɔn. Yɛ min yɛ n man sran nguan-ɔn”

Zezi seli kɛ sran ng’ɔ lafi i su’n, “ɔ su wuman le.” ?Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 91

Zezi cɛnnin Lazaa

Ninnge nɲɔn ti’n, Zezi i kpɔfuɛ’m be kwlá seman kɛ w’a yoman abonuan sa.

NDƐ TRE 92

Kokowefuɛ kun sili ye

Kokowefuɛ ng’ɔ sɛli i sin’n, ɔ yoli Zezi i kwla. Kpɛkun ɔ yoli sran uflɛ kwla ekun.

NDƐ TRE 93

Bé wá yí Sran wa’n i nglo

?Wafa sɛ yɛ Klisi i balɛ’n yó kɛ nga ɲanmiɛn’n fa kpa sin piaa’n sa-ɔ?

NDƐ TRE 94

Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nin wun ase kanlɛ’n be ti cinnjin kpa

Zezi kannin jɔlɛ difuɛ ng’ɔ yoman sa i nuan su’n nin angbeti bla’n be ndɛ naan e wun i kɛ like kun yolɛ’n ti cinnjin.

NDƐ TRE 95

Bla yralɛ’n nin ba kanngan’m be klolɛ’n be su ndɛ’n

Wafa nga Zezi bu ba kanngan mun’n, ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be liɛ’n timan kun kaan sa. ?Ngue ti-ɔ?

NDƐ TRE 96

Zezi tɛli Zuifu’m be kpɛnngbɛn kun m’ɔ ti aɲanbeunfuɛ’n i su

?Ngue ti yɛ Zezi seli kɛ ɲɔnngɔnmɛn kun i dɔluwa buɛ nun sinlɛ’n ti pɔpɔ tra kɛ aɲanbeunfuɛ kun wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun-ɔn?

NDƐ TRE 97

Viɲin fie’n nun junman difuɛ’m be su ndɛ’n

?Wafa sɛ yɛ be nga be dunnin mmua’n, be kali siɛn-ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be nga kali siɛn’n, be wa dunnin mmua-ɔ?

NDƐ TRE 98

Akoto’m be kunndɛli ekun kɛ bé yó sran dan

Zaki nin Zan be srɛli Zezi kɛ ɔ man be tranwlɛ kpa Ɲanmiɛn i famiɛn diwlɛ’n nun. Sanngɛ nán be kunngba yɛ be kunndɛli i sɔ’n niɔn.

NDƐ TRE 99

Zezi yoli aɲinsifuɛ wie’m be juejue yɛ ɔ ukali Zase

Zezi i aninsifuɛ’m be juejue yolɛ’n i su ndɛ nga biblu’n kan’n be ti fanunfanun. ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ kle kɛ ndɛ sɔ’m be ti kun-ɔn?

NDƐ TRE 100

Minin blu’n be su ndɛ’n

Zezi seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, like kaan ng’ɔ le i bɔbɔ’n, bé dé i sa nun” ?Ndɛ ng’ɔ kannin’n, i bo’n yɛle benin?”

NDƐ TRE 101

Zezi dili like Simɔn i awlo, Betanin lɔ

Lazaa i niaan bla Mari yoli like kun mɔ w’a yoman sran ngba fɛ-ɔ. Sanngɛ Zezi jrɛnnin i sin.

NDƐ TRE 102

Famiɛn’n fuli aflunmun ba kun su wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun

Ɔ yiali ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun kannin i osu w’a cɛ kpa’n i nuan.

NDƐ TRE 103

Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun ekun

Be nga be di aata Zerizalɛmun lɔ’n be se be wun kɛ be yoman like tɛ. ?Sanngɛ ngue ti yɛ Zezi seli kɛ be ti awiefuɛ-ɔ?

NDƐ TRE 104

?Kɛ Zuifu’m be tili Ɲanmiɛn i nɛn’n be lafili i Wa’n su?

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o sran ng’ɔ se ngbɛn kɛ ɔ lafi Zezi su ɔ nin sran ng’ɔ yi i nglo’n be afiɛn-ɔn?

NDƐ TRE 105

Figie waka’n i su ndɛ’n man e afɔtuɛ cinnjin kpa kun

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti cinnjin. Asa ekun’n, ɔ kannin like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili Izraɛlifuɛ’m be blo’n, i ndɛ.

NDƐ TRE 106

Zezi kannin viɲin fie i ndɛ kpɛ nɲɔn

Fa ɔ ɲin sie i bian ng’ɔ seli i wa nɲɔn’m be kɛ be ko di junman i viɲin fie’n nun’n ɔ nin bian ng’ɔ fɛli i viɲin fie’n mannin junman difuɛ tɛ’n be su ndɛ’n su.

NDƐ TRE 107

Be nga famiɛn’n yiali be aja’n i ti cɛn dilɛ bo’n

Aja’n i ti cɛn dilɛ nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n, kɛ blɛ wie sinnin’n, ɔ kpɛnnin su.

NDƐ TRE 108

Be suali Zezi i wun aya, sanngɛ b’a kwlá trɛmɛn i

Zezi tɛli sran akpasua nsan be su. Kɛ ɔ tɛli be su sɔ’n, b’a kwlá usɛmɛn i sa kun. Sran akpasua klikli’n yɛle Farizifuɛ mun. I nɲɔn su’n yɛle Sadisefuɛ mun yɛ i nsan su’n yɛle i kpɔfuɛ mɔ be boli yoli kun be usɛli i ndɛ’n.

NDƐ TRE 109

Zezi buli i kpɔfuɛ’m be fɔ

?Ngue ti yɛ Zezi seli kɛ like nga Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be kle’n ti ato-ɔ?

NDƐ TRE 110

Cɛn kasiɛn nga Zezi ɔli ɲanmiɛn sua’n nun’n

Ɔ kannin angbeti bla’n i ndɛ fa kleli like.

NDƐ TRE 111

Akoto’m be waan Zezi kle be mɛn’n i awieliɛ’n i nzɔliɛ’n

Zezi i ndɛ’n w’a dun mmua w’a kpɛn su Klisifuɛ klikli’m be blɛ su. ?Sanngɛ ɔ́ kpɛ́n su ekun?

NDƐ TRE 112

Talua blu’n be su ndɛ

?Zezi seli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun wie’m be ti sinnglinfuɛ naan wie’m be ti ngwlɛlɛfuɛ?

NDƐ TRE 113

Talan’m be su ndɛ

Zezi waan: “Sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su, yɛ ɔ́ ɲán like kpanngban.” Ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun fa yiyili ndɛ sɔ’n nun.

NDƐ TRE 114

Kɛ Klisi wá bá’n, ɔ́ dí bua nin boli’m be jɔlɛ

Zezi kannin like nga bé jrán su sé kɛ sran kun ti bua annzɛ ɔ ti boli’n i ndɛ. Ɔ kɛnnin i sɔ ɲanndra nun.

NDƐ TRE 115

Delɛ cɛn kasiɛn nga Zezi ko di’n, w’a mantan koko

Nán ngbɛn ti yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be mannin Zida jɛtɛ uflɛ ablasan (30) naan ɔ fa Zezi man-ɔn. ?Ngue ti yɛ sɛ e se sɔ’n ɔ ti su-ɔ?

NDƐ TRE 116

Zezi wunnzinnin i akoto’m be ja wun

Like nga Zezi yoli’n boli i akoto’m be nuan. Afin awlo’n nun kanga mun yɛ be yo i sɔ like liɛ’n niɔn.

NDƐ TRE 117

E Min’n i aliɛ’n

Zezi kpɛli e Wla kpɛnlɛ cɛn’n i ba. Ɔ fata kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be di cɛn sɔ’n afuɛ nuan kwlakwla Nizan i le blu-nin-nnan’n (14) su.

NDƐ TRE 118

Akplowa dan kpa tɔli akoto’m be afiɛn

Zezi i akoto’m be wla fili afɔtuɛ ng’ɔ mannin be’n su. Zezi kleli be kɛ afɔtuɛ sɔ’n ti cinnjin.

NDƐ TRE 119

Zezi ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n

Zezi kannin wafa nga e kwla fa e wun mantan Ɲanmiɛn’n i ndɛ.

NDƐ TRE 120

Ɔ fata kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be su mma

?Wafa sɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ‘su mma-ɔ’?

NDƐ TRE 121

“Amun jran kekle! N kwlali mɛn’n”

Mɛn nunfuɛ’m be kunnin Zezi. Sanngɛ Zezi kwlali mɛn’n. ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla yoli ye-ɔ?

NDƐ TRE 122

Ɲanmiɛn srɛlɛ kasiɛn nga Zezi srɛli i nglo sua’n nun lɔ’n

Zezi kleli weiin kɛ like ng’ɔ yoli’n ti dan tra klɔ sran’m be ti ɲanlɛ leleele.

NDƐ TRE 123

Zezi i wla m’ɔ boli dan’n ti’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn

?Ngue ti yɛ ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ ɔ ‘yi klowa’n’ i ɲrun lɛ-ɔ? ?Ɔ kunndɛman kɛ ɔ wu naan ɔ́ fɛ́ i wun yí sran’m be ti tɛ ti-ɔ?

NDƐ TRE 124

Zida fali Zezi mannin sran mun

Kannzɛ lika’n w’a lu kpa bɔbɔ’n, Zida kwla wunnin Zezi i wlɛ.

NDƐ TRE 125

Be fa Zezi ɔli Anin lɔ, i sin’n be fɛ i ɔli Kaifu lɔ

Jɔlɛ difuɛ’m b’a nianman mmla’n su naan b’a di Zezi i jɔlɛ.

NDƐ TRE 126

Piɛli seli Kaifu lɔ kɛ ɔ siman Zezi

?Ɔ yo sɛ yɛ Piɛli bɔbɔ m’ɔ seli kɛ i liɛ’n ɔ su kpɔcimɛn i Min’n le’n, ɔ kwla seli kɛ ɔ simɛn i-ɔ?

NDƐ TRE 127

Be fa Zezi ɔli jɔlɛ difuɛ’m be ja su, i sin’n be fɛ i ɔli Pilati lɔ

Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be yili ndɛ ng’ɔ o be klun’n i nglo.

NDƐ TRE 128

Pilati nin Erɔdu be wunnin kɛ Zezi w’a yoman sa tɛ

?Ngue ti yɛ Pilati fali Zezi ko mannin Erɔdu naan ɔ di i jɔlɛ-ɔ? ?Pilati leman atin diman Zezi i jɔlɛ ti-ɔ?

NDƐ TRE 129

Pilati seli kɛ: “An nian! Bian’n yɛ!”

Pilati bɔbɔ wunnin kɛ Zezi trɛli i awlɛn naan i wla w’a bomɛn i wun.

NDƐ TRE 130

Be fali Zezi mannin Zuifu mun naan be ko kun i

Zezi seli bla nga be su sun i’n be kɛ be su be bɔbɔ nin be mma mun. ?Ngue ti yɛ ɔ seli be sɔ-ɔ?

NDƐ TRE 131

Be boboli Zezi waka’n su

Zezi tali sa tɛ yofuɛ kun mɔ be su wa kun i wie’n i nda fɛfɛ kun.

NDƐ TRE 132

“Nanwlɛ, bian sɔ’n ti Ɲanmiɛn i Wa sakpa”

Kɛ Zezi wú’n, lika’n luli, kpɛkun asiɛ’n kejeli. Yɛ tannin dan ng’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n i nun kpacili. I kwlaa sɔ’n kle kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn i Wa sakpa.

NDƐ TRE 133

Be sieli Zezi i fuɛn’n ndia’n nun

?Ngue ti yɛ ɔ yoli cinnjin kɛ be sie Zezi ka naan wia’n w’a tɔ-ɔ?

NDƐ TRE 134

Zezi w’a cɛn nguan!

Kɛ Zezi cɛnnin nguan’n, w’a fiteman i akoto’m be ɲrun ka, sanngɛ ɔ dun mmua fiteli i sɔnnzɔnfuɛ bla kun i ɲrun.

NDƐ TRE 135

Zezi fiteli sran kpanngban be ɲrun

?Ngue yɛ Zezi yoli naan i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a wun i wlɛ kɛ ɔ cɛnnin nguan-ɔn?

NDƐ TRE 136

Galile Jenvie’n i nuan lɔ’n

Piɛli seli Zezi kpɛ nsan kɛ ɔ klo i kpa.

NDƐ TRE 137

Zezi fiteli i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be ɲrun naan Pantekɔtu’n w’a ju

Kpɛ sunman’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ ɔ́ mán be like kun. Asa ekun’n, ɔ kleli be like nga bé fá yó’n. Kɛ be cɛnnin i nguan’n, ɔ boli i sɔ kanlɛ bo lele fa juli blɛ ng’ɔ ɔli ɲanmiɛn su’n su.

NDƐ TRE 138

Klisi o Ɲanmiɛn i sa fama su

?Kwlaa naan Zezi w’a nunnun i kpɔfuɛ mun’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?

NDƐ TRE 139

Zezi wá yó naan asiɛ’n kaci mɛn klanman

Ka naan w’a fa famiɛn dilɛ’n w’a wlɛ i Si Ɲanmiɛn i sa nun’n, ɔ dili junman kpanngban kpa.

Sɛ e waan é sɔ́nnzɔn Zezi’n, maan[...]

Zezi yili nzuɛn mɔcuɛ nglo kpɛ sunman.

Biblu’n nun ndɛ mma nga be yiyili nun’n

Sɛ a kunndɛ kɛ á sí kan be yiyili Matie nin Marki nin Liki nin Zan be fluwa’m be nun’n, nian akpasua nga nun.

Sunnzun ase nin ɲanndra nun ndɛ mun

Ndɛ tre nga be yiyili ndɛ nga Zezi kɛnnin i ɲanndra nun’n nun’n, ɔ klɛ i wun lɛ.

Mesi’n i su ndɛ wie mun

Biblu’n nun ndɛ mma nga be kpɛnnin su mɔ be kle kɛ Zezi yɛ ɔ ti Mesi’n be o fluwa nga nun.

Klɔ nga Zezi trannin be su’n nin ng’ɔ sinsinnin be su dili i junman’n

Lika’m be jajalɛ nga kle klɔ nga Zezi trannin be su’n nin ng’ɔ sinsinnin be su dili i junman’n.