Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 5

?Nin yɛ be wuli Zezi-ɔ? ?Blɛ benin nun yɛ be wuli i-ɔ?

?Nin yɛ be wuli Zezi-ɔ? ?Blɛ benin nun yɛ be wuli i-ɔ?

LIKI 2:1-20

  • BE WULI ZEZI BƐTLEƐMUN LƆ

  • ZEZI I BA NƆNMAN NUN’N, NNƐN TAFUƐ’M BE KO NIƐNNIN I OSU

Rɔmunfuɛ’m be famiɛn Sezaa Ogisi seli kɛ maan sran ng’ɔ sie be’n be kwlakwla be ko klɛ be dunman klɔ nga be wuli be’n su. Ɔ maan ɔ fata kɛ Zozɛfu nin i yi Mari be wɔ Bɛtleɛmun. Afin lɔ yɛ be wuli Zozɛfu-ɔ. Bɛtleɛmun’n wo Zerizalɛmun klɔ’n i ngua lɔ.

Sran kpanngban kpa be ɔli be dunman klɛlɛ Bɛtleɛmun lɔ wie. I sɔ’n ti’n, Zozɛfu nin Mari b’a ɲanman sikewlɛ kpa. Aflunmun nin nnɛn wie’m be lawlɛ’n nun yɛ be ko sikeli-ɔ. Lika sɔ’n nun yɛ be wuli Zezi-ɔ. Mari fali tannin cicili ba’n i wun naan w’a lɛ i nnɛn’m be like diwlɛ kun nun.

E kwla se kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yoli maan Sezaa Ogisi kpɛli mmla sɔ’n niɔn. ?Ngue ti yɛ e kwla se sɔ-ɔ? Afin i sɔ’n ti’n be kwla wuli Zezi Bɛtleɛmun m’ɔ ti Famiɛn Davidi klɔ’n i su lɔ. Famiɛn Davidi ti Zezi i nannan. Kusu Ɲanmiɛn Ndɛ’n kɛnnin i laa kpa kɛ Bɛtleɛmun lɔ yɛ bé wú sran ng’ɔ́ wá yó Famiɛn mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n niɔn.​—Mise 5:1.

Sa ng’ɔ juli kɔnguɛ sɔ’n nun’n ti i liɛ ngunmin. Yɛle kɛ, nnɛn tafuɛ wie’m be o blo lɔ be su nian be nnɛn’m be su. Kpɛkun lika’n ka lɛ kpajali be su wauun. Zoova i ɲrun ɲanɲan’n yɛ ɔ kpajali be su sɔ-ɔ. Ɲanmiɛn i anzi kun fiteli nnɛn tafuɛ sɔ’m be ɲrun. Ɔ seli be kɛ: “Nán srɛ kun amun. Afin ndɛ fɛ o min nuan. Ndɛ fɛ sɔ’n ti’n, sran’m be kwlaa bé dí aklunjuɛ dan. Yɛle kɛ andɛ nga’n, b’a wu defuɛ kun Davidi i klɔ lɔ b’a man amun. Ɔ ti Klisi, ɔ ti e Min. Like nga amún fá wún i wlɛ’n yɛ: Amún wá wún ba nɔnman kun. B’a fa tannin b’a blɛblɛ i wun, ɔ la nnɛn’m be like diwlɛ kun nun.” I sin’n, bé nían-ɔn, anzi akpingbin kpanngban be o anzi’n i wun lɛ. Be manman Ɲanmiɛn be se kɛ: “Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo mmuammua lɔ’n i liɛ. Yɛ asiɛ’n su wa’n, be nga Ɲanmiɛn klun jɔ be wun’n, maan be wun jɔ be.”​—Liki 2:10-14.

Kɛ anzi’m be ɔli’n, nnɛn tafuɛ’m be seli be wiengu kɛ: “Ɔ fata kɛ e wɔ Bɛtleɛmun icra’n, naan e ko nian sa ng’ɔ juli lɔ mɔ Zoova kan kleli e’n.” (Liki 2:15) Ɔ maan be ɔli ndɛndɛ. Kpɛkun be wunnin Zezi lika nga anzi’n kleli be’n nun. Kɛ nnɛn tafuɛ’m be boli ndɛ nga anzi’n kannin’n su’n, ɔ boli be kwlaa nga be tili’n be nuan. Mari fali ndɛ kwlaa sɔ mun sieli i klun, kpɛkun ɔ buli be su akunndan.

Andɛ’n, sran kpanngban be bu i kɛ Desanblu i le ablaɔn-nin-nnun (25) su yɛ be wuli Zezi-ɔ. Sanngɛ Bɛtleɛmun asa’n su lɔ’n Desanblu nun’n, nzue’n tɔ, kpɛkun ayrɛ o nun. Ɔ ju wie bɔbɔ laglasi gua. Ɔ maan blɛ sɔ’n nun’n, nnɛn tafuɛ mun nin be nnɛn’m be kwlá laman blo lɔ. Asa kusu, Rɔmun famiɛn’n kwlá seman Zuifu’m be kɛ be ko klɛ be dunman ayrɛ blɛ sɔ’n nun. Afin Zuifu’m be jaso i wun tikatika. Ɔ maan ɔ kwla yo kɛ Ɔktɔblu nun sa yɛ be wuli Zezi-ɔ. Afin anglo sɔ’n timan ayrɛ nin nzue tɔlɛ blɛ.