Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 73

Samarifuɛ kun kleli kɛ ɔ klo sran

Samarifuɛ kun kleli kɛ ɔ klo sran

LIKI 10:25-37

  • LIKE NGA É YÓ NAAN Y’A ƝAN NGUAN M’Ɔ LEMAN AWIELIƐ’N

  • SAMARIFUƐ MƆ I KLUN TI UFUE’N

I nun mɔ Zezi o Zerizalɛmun lɔ’n, Zuifu wie’m be ko wunnin i wun kɛ ɔ kle be like. Sanngɛ wie’m be ɔli kɛ bé kó sɛ́ i bé nían. Be nga be waan bé sɛ́ i bé nían’n, be nun kun usɛli i kɛ: “?Like klefuɛ, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo naan m’an ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n niɔn?”​—Liki 10:25.

Zezi wunnin i wlɛ kɛ nán ndɛ ngbɛn yɛ bian’n usɛli i-ɔ. Afin atrɛkpa’n, bian’n kunndɛli kɛ ɔ kan ndɛ kun m’ɔ kwla lo Zuifu’m be ngasi’n. Ɔ wunnin kɛ ndɛ o bian’n i klun laa. Ɔ maan ɔ tɛli i su ngwlɛlɛ su naan bian’n bɔbɔ yi akunndan ng’ɔ bu’n i nglo.

Zezi usɛli i kɛ: “?Ndɛ onin yɛ be klɛli i Mmla’n nun-ɔn? ?Yɛ kɛ a kanngan nun’n, ɔ se sɛ?” Bian sɔ’n si Ɲanmiɛn Mmla’n. Ɔ maan ɔ jrannin ndɛ nga be o Mmla’n 6:5 nin Saun Yolɛ 19:18 nun’n, be su tɛli Zezi su. Ɔ seli Zezi kɛ: “‘Fa ɔ awlɛn’n kwlaa, ɔ nin ɔ nguan’n kwlaa, ɔ nin ɔ wunmiɛn’n kwlaa, ɔ nin ɔ akunndan’n kwlaa fa klo Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n.’ Kpɛkun ‘klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.’” (Liki 10:26, 27) ?Bian’n tɛli su klanman?

Zezi seli bian’n kɛ: “A tɛli su klanman. Yo sɔ titi, kpɛkun á ɲán nguan.” Sanngɛ bian’n w’a kaman ngalɛ’n su. Ɔ kunndɛli kɛ “be bu i sran seinfuɛ.” Yɛle kɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ klé kɛ akunndan ng’ɔ bu’n ti su, naan wafa ng’ɔ nin i wiengu’m be tran’n yɛ ɔ ti i kpafuɛ’n niɔn. I sɔ’n ti’n, ɔ usali Zezi kɛ: “?Min wiengu’n yɛle wan?” (Liki 10:28, 29) Ndɛ nga bian’n usali Zezi i bo’n ti kploun kpa. ?Ngue ti yɛ e kan sɔ-ɔ?

Zuifu’m be waan sran ng’ɔ ti be “wiengu’n” yɛle sran ng’ɔ di Zuifu’m be mmla’m be su’n. Atrɛkpa ndɛ ng’ɔ o Saun Yolɛ 19:18 nun’n ti yɛ be bu i sɔ’n niɔn. Ɔ maan Zuifu kun kwla bu i kɛ sɛ ɔ fɛ i wun mantan sran ng’ɔ timan Zuifu’n, nn “w’a fɔn mmla’n.” (Sa Nga Be Yoli’n 10:28) Atrɛkpa Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun bɔbɔ be nun wie’m be bu i sɔ wie. Yɛle kɛ be bu i kɛ sɛ be klo Zuifu’m be ngunmin’n, naan be yo sran ng’ɔ timan Zuifu’n i tɛ’n, ɔ timan tɛ. Afin sran sɔ’n timan be “wiengu.” Kɛ bian ng’ɔ usali Zezi i ndɛ’n, ɔ bu i sɔ-ɔ.

Zezi ukali bian’n naan ɔ kaci i akunndan’n. I sɔ yolɛ’n nun’n, Zezi w’a wɔman bian sɔ’n nin Zuifu nga be o lɛ’n be safle. Zezi fɛli i ɲin sieli i ndɛ kun su. I waan: “Bian kun fin Zerizalɛmun ɔ su kɔ Zeriko. Atin nun’n, ɔ ko tɔli awiefuɛ’m be nun. Be deli i sa nun ninnge’m be kwlaa kpan, be boli i, ɔ ka kan naan w’a wu, kpɛkun be yacili i lɛ be ɔli. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun sinnin akpɔ kunngba sɔ’n su lɛ, ɔ wunnin i, sanngɛ ɔ sinnin akpɔ’n i bue kun lɔ ɔli. Levifuɛ kun kusu juli lɛ, ɔ wunnin i, sanngɛ ɔ sinnin akpɔ’n i bue kun lɔ ɔli. Samarifuɛ kun su sin akpɔ sɔ’n su lɛ kɔ lika. Kɛ ɔ juli i wun lɛ m’ɔ wunnin i’n, ɔ yoli i annvɔ.”​—Liki 10:30-33.

Bian nga Zezi su kan ndɛ kle i’n si kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ nin Levifuɛ nga be di junman Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ wie’n, be nun sunman be tran Zeriko. Zerizalɛmun nin Zeriko be afiɛn ti kilo ablaɔn-nin-nsan (23). Yɛ awiefuɛ’m be sa atin’n nun be yo sran’m be tɛ. Ɔ maan sɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun annzɛ Levifuɛ kun wun i wiengu Zuifu kun mɔ b’a yo i like tɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ ukɛ i. ?Nɛ́n i-ɔ? Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ nin Levifuɛ nga Zezi kannin be ndɛ’n, b’a yoman sɔ. Samarifuɛ kun yɛ ɔ wa ukali Zuifu nga awiefuɛ’m be boli i’n niɔn. Kusu nn Zuifu’m be kloman Samarifuɛ’m be sa kaan sa.​—Zan 8:48.

?Wafa sɛ yɛ Samarifuɛ’n ukali Zuifu mɔ awiefuɛ’m be boli i’n niɔn? Zezi seli kɛ: “Ɔ wunngeli i wun lɔ, kpɛkun ɔ fali ngo nin duvɛn guɛguɛli i kannin’m be nun naan w’a cici be su. Ɔ fɛ i fuli i bɔbɔ i nnɛn’n su, kpɛkun ɔ fɛ i ɔli aofuɛ sua kun nun, ɔ niɛnnin i lika. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ fali denie nɲɔn mannin aofuɛ sua’n i sunianfuɛ’n, kpɛkun ɔ seli i kɛ: ‘Niɛn i lika. Kalɛ uflɛ nga á bó úka nga su’n, kɛ ń sá n sin’n, ń má yí ń mán wɔ.’”​—Liki 10:34, 35.

 Kɛ Zezi gúɛ i ndɛ’n i bo’n, ɔ usali bian’n i sa cinnjin kun. Ɔ usɛli i kɛ: “?Ɔ ɲrun’n, be sran nsan sɔ’m be nun onin yɛ ɔ kleli kɛ ɔ ti bian ng’ɔ tɔli awiefuɛ’m be nun’n, i wiengu-ɔ?” Atrɛkpa’n, bian’n kunndɛman kɛ ɔ́ sé kɛ “Samarifuɛ’n” niɔn. Afin i sɔ kanlɛ’n kun i ɲannzuɛn. Ɔ maan ɔ tɛli su kɛ: “Be nun sran ng’ɔ sili i aunnvuɛ’n niɔn.” I sin’n, Zezi kleli bian’n like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n. Ɔ seli i kɛ: “Ɔ kusu, kɔ ko yo sɔ wie.”​—Liki 10:36, 37.

Nanwlɛ, wafa nga Zezi kleli like’n yo ɲɛnmɛn dan! Afin sɛ ɔ ti kɛ ɔ seli bian’n kɛ be nga be timan Zuifu’n be ti i wiengu wie’n, nn bian’n nin Zuifu nga be o lɛ’n b’a fɛmɛn i ndɛ’n su. Sanngɛ Zezi w’a yoman sɔ. Ɔ boli sa kun mɔ be si i’n, i su. I sɔ’n yoli maan i ndɛ tiefuɛ’m be wunnin sran ng’ɔ ti be ‘wiengu’n’ i wlɛ weiin. Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla e fanngan kɛ e klo sran ngba, yɛ é yó sran kwlakwla ye.