Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 93

Bé wá yí Sran wa’n i nglo

Bé wá yí Sran wa’n i nglo

LIKI 17:20-37

  • ƝANMIƐN I FAMIƐN DILƐ’N WO BE AFIƐN

  • ?KƐ BÉ WÁ YÍ ZEZI I NGLO’N, LIKA’N YÓ SƐ?

Zezi te o Samari annzɛ Galile mɛn’n nun lɛ. Farizifuɛ’m be seli i kɛ ɔ kle be blɛ nga i nun yɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wá bá’n. Afin be liɛ’n be bu i kɛ, kɛ ɔ́ wá bá’n, sran kwlaa sí nun naan bé dí i ti cɛn bɔbɔ. Sanngɛ Zezi seli kɛ: “Kɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wá bá’n, sran kpanngban be su wunmɛn i wlɛ kɛ i yɛ ɔ ba-ɔ. Asa kusu, sran’m be su seman kɛ: ‘Amun nian, i yɛ ɔ o yɛ’ annzɛ ‘ɔ o le sa.’ Afin Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wo amun afiɛn.”​—Liki 17:20, 21.

Sran wie’m be kwla bu i kɛ Zezi su se kɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wo i sufuɛ’m be awlɛn’n nun. Sanngɛ ɔ timan su. Afin Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n w’a tranman Farizifuɛ nga Zezi su kan ndɛ’n kle be’n be awlɛn’n nun. Sanngɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n o be afiɛn. Yɛle kɛ Zezi mɔ Ɲanmiɛn fɛli i kɛ ɔ yo Famiɛn’n, ɔ o be afiɛn lɛ.​—Matie 21:5.

I sin’n, Farizifuɛ’m be ɔli. Atrɛkpa’n, kɛ be ɔli’n yɛ Zezi kannin blɛ nga i nun yɛ Famiɛn’n wá bá’n, i su ndɛ wie mun ekun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun-ɔn. I klikli nun’n, ɔ kannin blɛ ng’ɔ́ bá’n i ndɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn b’a sie i Famiɛn. Ɔ seli kɛ: “Blɛ wie wá jú’n, amun wla wá ló Sran wa’n. Amún kúnndɛ kɛ amun nin i trán cɛn ba kunngba cɛ. Sanngɛ amun su wunmɛn i.” (Liki 17:22) Ndɛ nga Zezi kɛnnin i lɛ’n kle kɛ e ɲrun lɔ yɛ Sran wa’n wá dí famiɛn’n niɔn. Ka naan blɛ sɔ’n w’a ju’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie’m bé mían be ɲin kpa naan b’a si blɛ trele nga sa sɔ’n jú’n. Sanngɛ be lemɛn i yowlɛ, ɔ fata kɛ be minndɛ blɛ nga Ɲanmiɛn bɔbɔ sieli i kɛ Sran wa’n bla’n.

Zezi kan guali su kɛ: “Sran wie’m bé sé amun kɛ: ‘Amun nian, ɔ o le sa’ annzɛ ‘Amun nian, ɔ o wa!’ Nán amun su be su. Afin kɛ ɲanmiɛn’n kpa sin piaa m’ɔ kpaja ɲanmiɛn’n i bue kun su lele fa ju i bue uflɛ su’n, Sran wa’n i cɛn’n nun’n kɛ ɔ́ wá yó sɔ-ɔ.” (Liki 17:23, 24) ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ́ wá úka Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun naan b’a suman be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti mesi’n be su-ɔ? Zezi seli kɛ Mesi kpakpafuɛ’n i balɛ’n ɔ́ wá yó kɛ nga ɲanmiɛn’n kpa sin piaa m’ɔ kpaja ɲanmiɛn’n i bue kun su lele fa ju i bue uflɛ su’n sa. Be kwlaa nga be ɲin tran su mɔ be sie ninnge’m be nzɔliɛ’n, be yɛ bé wún kɛ b’a sie Mesi kpakpafuɛ’n i famiɛn naan ɔ o lɛ-ɔ.

I sin’n, Zezi kannin ninnge nga sran’m be yoli be laa’n, be ndɛ. Kpɛkun ɔ fa sunnzunnin ninnge nga sran’m bé wá yó’n. Ɔ seli kɛ: “Sa ng’ɔ juli Nowe i blɛ su’n, i kunngba’n yɛ ɔ́ jú Sran wa’n i blɛ su-ɔ [...]. I wafa kunngba’n, lika’n wá yó kɛ Lɔtu i blɛ su’n sa. Blɛ sɔ nun’n, sran’m be di like, be nɔn nzan, be to like, be yo like atɛ, be lua ninnge mun, yɛ be kplan sua. Sanngɛ cɛn kunngba nga Lɔtu fin Sodɔmun klɔ’n nun fiteli’n, sin nin yɔbuɛ mɔ be ti sin ngunmin’n, be fin ɲanmiɛn su lɔ guali kɛ nzue m’ɔ su tɔ’n sa, naan w’a nunnun be kwlaa kpan. Cɛn nga bé wá yí Sran wa’n i nglo’n, kɛ ɔ́ wá yó sɔ wie-ɔ.”​—Liki 17:26-30.

Zezi w’a seman kɛ aliɛ dilɛ nin nzan nɔnlɛ, ɔ nin ninnge’m be tolɛ’n be ti yɛ Ɲanmiɛn nunnunnin sran mun Nowe nin Lɔtu be blɛ su-ɔ. Asa ekun’n, w’a seman kɛ ninnge’m be atɛ yolɛ nin ninnge’m be lualɛ’n,  ɔ nin sua kplanlɛ’n be ti-ɔ. Afin Nowe nin i awlobofuɛ mun, ɔ nin Lɔtu nin i awlobofuɛ’m be yoli ninnge sɔ mun wie. Be blɛ sufuɛ’m be liɛ’n, Ɲanmiɛn i klun sa yolɛ’n w’a yoman be cinnjin. Kpɛkun be ɲin w’a tranman su naan b’a kle kɛ blɛ nga be o nun’n ti cinnjin. I sɔ’n ti’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ nán maan be ɲin kpa Ɲanmiɛn klun sa’n su, yɛ maan Ɲanmiɛn klun sa’n i yolɛ yo be cinnjin kpa. I liɛ’n, kɛ Ɲanmiɛn wá núnnún mɛn tɛ nga’n, bé kwlá fíte nun.

Ɔ fataman kɛ mɛn’n nun ninnge mɔ ‘be kali siɛn lɔ’n be ti’n,’ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be sie be ɲin nɲɔnnɲɔn. Zezi seli kɛ: “Cɛn sɔ nun’n, nán maan sran ng’ɔ o i sua’n i ti su lɔ’n, mɔ i ninnge’m be o i sua’n nun’n, ɔ jra ko fa be. I kunngba’n, nán maan sran ng’ɔ o fie su’n, ɔ sɛ i sin ko fa ninnge nga be kali siɛn lɔ’n. Maan amun wla kpɛn Lɔtu i yi’n i su.” (Liki 17:31, 32) Ɔ kacili njin yɔbuɛ.

Zezi kannin blɛ nga Sran wa’n wá dí famiɛn’n i ndɛ ekun. Ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Ń kán klé amun kɛ kɔnguɛ sɔ’n nun’n, sran nɲɔn mɔ be la bɛ kunngba’n su’n, bé fá kun sanngɛ bé yáci kun lɛ.” (Liki 17:34) Ɔ maan sran wie’m bé ɲán be ti. Sanngɛ sran wie’m be liɛ’n, bé yáci be lɛ. Yɛle kɛ be nguan’n fí be sa.

Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be usɛli i kɛ: “?E Min, ninfan yɛ sa sɔ’m bé jú-ɔ?” Zezi tɛli be su kɛ: “Lika nga fuɛn o lɛ’n, lɛ kusu yɛ anunman ɲin’m be ti yía-ɔ.”(Liki 17:37) Sran wie’m bé yó kɛ anunman ɲin sa. Yɛle kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ sɔ’m bé síe Sran wa’n, m’ɔ ti Klisi kpakpafuɛ’n i nzɔliɛ’n. Kpɛkun bé fá be wun mɛ́ntɛn i. Blɛ sɔ’n nun’n, Zezi wá kán ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n klé sran nga be lafi i su’n. Ndɛ sɔ’n yó maan bé fíte nun.