Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 46

Ɔ kannin Zezi i tralɛ’n kpɛkun, ɔ yoli juejue

Ɔ kannin Zezi i tralɛ’n kpɛkun, ɔ yoli juejue

MATIE 9:18-22 MARKI 5:21-34 LIKI 8:40-48

  • BLA KUN KANNIN ZEZI I TRALƐ’N, KPƐKUN Ɔ YOLI JUEJUE

Kɛ Zezi wieli junman’n i di Dekapɔlu mɛn’n nun lɔ’n, ɔ kpɛli Galile Jenvie’n i nglo lɔ, wia atɔliɛ lɔ bue liɛ’n su. Atrɛkpa’n, Zuifu kpanngban mɔ be tran lika sɔ’n nun’n, be tili i kɛ Zezi jrannin seke kun jenvie’n su lɔ, yɛ ɔ yoli maan nzue’n tɔli bliin. Asa ekun’n, be tili i kɛ ɔ yoli sran nɲɔn mɔ mmusu’m be kle be yalɛ’n, be juejue. Ɔ maan “sran kpanngban kpa” be yiali jenvie’n i nuan lɛ naan bé sɔ́ i nun. Atrɛkpa’n, Kapɛɛnaɔmun asa’n su lɔ yɛ be yiali sɔ’n niɔn. (Marki 5:21) Kɛ Zezi juli lɛ cɛ mɔ be wunnin i’n, ɔ yoli be fɛ kpa. Be seli be wun kɛ ɔ́ wá úka be.

Be nga be wun blibli be kɛ bé wún Zezi i wun’n, be nun kun yɛle Zairisi. Ɔ ti Ɲanmiɛn sulɛ sua’n i su kpɛn’m be nun kun. Ɔ wa kotoli Zezi bo naan w’a srɛ i kpa w’a se kɛ: “Min wa bla kan’n su wu. Yaci, bla wa fa ɔ sa fuɛ i su, maan ɔ yo juejue naan ɔ ɲan nguan.” (Marki 5:23) Zairisi klo i wa bla sɔ’n kpa. Afin i wa bla kunngba cɛ’n niɔn. Ɔ le afuɛ blu-nin-nɲɔn (12) cɛ. ?Ngue yɛ Zezi wá yó-ɔ?​—Liki 8:42.

Zezi fali Zairisi i awlo atin’n. Kɛ ɔ́ kɔ́’n sran kpanngban be suli i su, yɛ be wun blibli be kpa. Be usa be wun sɛ Zezi wá yó abonuan sa ekun-o. Bla kun o sran sɔ’m be nun wie. Sanngɛ i liɛ’n, like uflɛ yɛ ɔ ti i cinnjin-ɔn. Yɛle i tukpacɛ’n.

Bla sɔ’n ti Zuifu. W’a wun i ɲrun kpa, afin mmoja tu i w’a di afuɛ blu-nin-nɲɔn (12). Ɔ ɔli ayre yofuɛ kpanngban sin. Yɛ ɔ fali sika kan ng’ɔ le i’n toli ayre nga be klekleli i’n. Sanngɛ ngbɛn-ɔn, w’a yoman juejue. I kpa bɔbɔ’n, i tukpacɛ’n ‘yoli tɛ ɔli i ɲrun titi.’​—Marki 5:26.

Tukpacɛ sɔ’n ti’n, bla’n leman wunmiɛn kun. Yɛ ɔ wunmɛn i wun fɛ kaan sa. Kpɛkun tukpacɛ sɔ’n yo ɲannzuɛn. Ɔ maan sran nga tukpacɛ sɔ’n wo i wun’n, ɔ kwlá kɛnmɛn i ndɛ nzra nun. Asa ekun’n, Moizi Mmla’n waan bla nga mmoja tu i’n, ɔ o fiɛn nun. Yɛ sran ng’ɔ kɛn i annzɛ ɔ kɛn i tralɛ mɔ mmoja o nun’n, ɔ fata kɛ ɔ wunnzin. Kpɛkun ɔ o fiɛn nun lele nnɔsua.​—Saun Yolɛ 15:25-27.

Bla’n “tili Zezi i su ndɛ nga be kan’n.” Ɔ maan ɔ kunndɛli kpa kɛ ɔ́ wún i wun. Sanngɛ kɛ m’ɔ o fiɛn nun’n ti’n, w’a yimɛn i wun nglo. Ɔ wluli sran’m be afiɛn blɛlɛlɛ naan w’a to Zezi lɔ. Afin ɔ seli i klun lɔ kɛ: “Sɛ n kɛn i tralɛ dan’n bɔɔ cɛ’n, ń yó juejue.” Kɛ ɔ kɛnnin i’n, mmoja m’ɔ tu i’n, ɔ ka lɛ kpɛli! Ɔ “wunnin kɛ i wun tukpacɛ kekle sɔ’n w’a wie.”​—Marki 5:27-29.

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zezi usali kɛ: “?Wan yɛ ɔ kannin min-ɔn?” ?Kɛ a niɛn i sa’n, kɛ bla’n tili ndɛ sɔ’n, ɔ yoli i sɛ? Piɛli liɛ’n, wafa ng’ɔ tɛli Zezi su’n, ɔ ti kɛ ɔ su ijɔ i sa. Afin ɔ seli Zezi kɛ: “Like klefuɛ, sran’m be sin yia wɔ, kpɛkun be mian wɔ fii.” ?Ɔ maan ngue ti yɛ Zezi usali kɛ: “?Wan yɛ ɔ kannin min-ɔn?” Zezi seli kɛ: “Sran kun kannin min. Afin n wunnin kɛ tinmin fin min nun fiteli.” (Liki 8:45, 46) Nanwlɛ, kɛ bla sɔ’n yoli juejue’n, Zezi i wunmiɛn’n kpɛli su.

Kɛ bla’n wunnin kɛ ɔ kwlá fiaman kun’n, srɛ kunnin i, yɛ i wun usuli i. Ɔ maan ɔ ko kotoli Zezi i bo naan w’a kɛn i tukpacɛ’n i ndɛ w’a kle i. Kpɛkun ɔ seli kɛ w’a yo juejue. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zezi sili bla’n i aunnvuɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ seli i kɛ: “Min wa, Ɲanmiɛn su mɔ a lafi’n ti’n, w’a yo juejue. Maan ɔ wla gua ase, kɔ, maan ɔ tukpacɛ kekle sɔ’n wie.”​—Marki 5:34.

Bla’n i su ndɛ’n kle kɛ sran nga Ɲanmiɛn kpɛli i kɛ ɔ sie mɛn’n i wun yo fɛ, yɛ ɔ si aunnvuɛ. Asa ekun’n, sran’m be ndɛ lo i, yɛ ɔ le tinmin. Ɔ maan ɔ kwla uka be!