Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 79

Sa nga ti yɛ bé wá núnnún Zuifu’m be nvle’n

Sa nga ti yɛ bé wá núnnún Zuifu’m be nvle’n

LIKI 13:1-21

  • ZEZI JRANNIN SA NƝƆN SU MANNIN AFƆTUƐ

  • ZEZI YOLI BLA KUN MƆ I NUN TI BUWA’N I JUEJUE WUNMIƐN-LOLƐ-CƐN’N NUN

Zezi wlali sran’m be fanngan titi kɛ be fa be wun mantan Ɲanmiɛn. Kɛ ɔ nin sran wie’m be kokoli yalɛ Farizifuɛ kun i awlo’n i ɲrun lɛ wieli’n, ɔ yoli sɔ wie.

I nun m’ɔ nin sran’m bé kókó yalɛ’n, be nun wie’m be boli ɲrɛnnɛn sa kun su kleli i. Yɛle kɛ be kannin “Galilefuɛ wie’m be ndɛ kleli i. Be waan kɛ Galilefuɛ sɔ’m bé yí tɛ’n, [Rɔmun famiɛn’n i janunfuɛ Pɔnsu] Pilati kunnin be.” (Liki 13:1) ?Blɛ benin nun yɛ Pilati kunnin be-ɔ?

Pilati fali sika ng’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, ɔ fa kplannin nzue sinwlɛ kun. I waan ɔ́ yó sɔ naan nzue ju Zerizalɛmun lɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ sika ng’ɔ fali’n w’a yoman Zuifu kpanngban be fɛ. I sɔ’n ti’n, be jasoli Pilati wun. Kpɛkun i kusu kunnin be. Atrɛkpa’n, be nga be nian Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ sika’n su’n, be yɛ be fali sika’n mɛnnin i-ɔ. Be nga be boli sa sɔ’n su kleli Zezi’n, be buli i kɛ Galilefuɛ sɔ’m be yoli sa tɛ wie ti yɛ be wuli-ɔ. Sanngɛ Zezi bumɛn i sɔ wie.

Zezi usali be kɛ: “?Amun bu i kɛ Galilefuɛ sɔ mun, be ti sa tɛ yofuɛ dan tra Galilefuɛ onga’m be kwlaa ti yɛ be wunnin ɲrɛnnɛn sɔ’n niɔn?” Zezi liɛ’n, i waan nɛ́n i sɔ ti-ɔ. Ɔ jrannin sa sɔ’n su mannin Zuifu’m be afɔtuɛ. Ɔ seli kɛ: “Sɛ amun a kaciman amun akunndan’n, amún wú kɛ be sa wie.” (Liki 13:2, 3) I sin’n, Zezi bɔbɔ kannin ɲrɛnnɛn sa kun ekun i ndɛ. Atrɛkpa kɛ sa sɔ’n juli’n, i osu nin-a cɛman. Asa ekun’n, atrɛkpa’n, kɛ Pilati kplán nzue sinwlɛ’n yɛ sa sɔ’n juli-ɔ.

Zezi seli be kɛ: “?Yɛ sran blu-nin-mɔcuɛ (18) nga sua fleiin’n tɔli be su kunnin be Siloamun lɔ’n nin? ?Amun bu i kɛ be yoli sa tɛ dan trali sran onga nga be tran Zerizalɛmun lɔ’n be kwlaa?” (Liki 13:4) Kɔlɛ’n, sran’m be bu i kɛ be nga be wuli blɛ sɔ’n nun’n, be yoli sa tɛ wie ti-ɔ. Sanngɛ Zezi liɛ’n, ɔ bumɛn i sɔ. Ɔ si kɛ “blɛ wie’n, sran’n sunnzun-man kɛ sa su wa nyɛn i, kpɛkuun sa wie ɔ’a tɔ i su ɔ’a blɛblɛ i wun.” Ɔ maan Zezi si kɛ sa yɛ ɔ fuli sran ngalɛ’m be nun-ɔn. (Akunndanfuɛ’n 9:12) Ɔ fata kɛ sran’m be fa sa nɲɔn sɔ mun tu be wun fɔ. I sɔ’n ti’n, Zezi guali su kɛ: “Sɛ amun a kaciman amun akunndan’n, amún wú kɛ be sa wie.” (Liki 13:5) ?Sanngɛ ngue ti yɛ Zezi tinnin afɔtuɛ sɔ’n su blɛ sɔ’n nun-ɔn?

Zezi yoli sɔ afin blɛ ng’ɔ ko di i asiɛ’n su’n su wa wie. Ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun seli kɛ: “Figie waka kun o bian kun i viɲin fie’n nun. Ɔ bali kɛ ɔ́ kúnndɛ i su mma. Sanngɛ w’a ɲanman wie. Yɛ ɔ seli sran ng’ɔ di junman viɲin fie’n nun’n kɛ, ‘I afuɛ nsan yɛ, n ba figie mma kunndɛlɛ figie waka nga su. Sanngɛ n ɲɛnmɛn i su mma. I sɔ’n ti’n, kpɛ i bo! ?Ngue ti yɛ ɔ́ sáci asiɛ’n i ngbɛn-ɔn?’ Yɛ ɔ tɛli i su kɛ, ‘Min min, yaci i lɛ afuɛ kun ekun. Ń fú buɛ ń bó sín yíɛ i, kpɛkun ń gúa nun nnɛn waka su. Nja, sɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun naan ɔ su’n, ɔ ti kpa. Sanngɛ sɛ w’a suman’n, a ko kpɛ i bo.’”​—Liki 13:6-9.

Nanwlɛ, Zezi wlɛli i wun ase ukali Zuifu mun titi naan be fa be wun mantan Ɲanmiɛn. Ɔ boli i sɔ yolɛ bo w’a di afuɛ nsan w’a tra su. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n be nga be kacili i sɔnnzɔnfuɛ’n b’a sɔnman. Siɛn’n, kɛ mɔ blɛ ng’ɔ ko di i asiɛ’n su wa’n su wa wie’n ti’n, Zezi su wlɛ i wun ase kan Ɲanmiɛn ndɛ kpa tra laa’n. Sɛ é kwlá sé’n, ɔ ti kɛ ɔ su gua Zuifu’m be bo nnɛn waka su sa naan be yo kpa. ?Yɛ i bo’n guali sɛ? Zuifu’m be sunman lika b’a faman be wun b’a manman Ɲanmiɛn. I sɔ’n ti’n, be nin nunnunlɛ fata.

Wunmiɛn-lolɛ-cɛn kun nun’n, Zuifu’m be wa yili i nglo ekun kɛ be lafiman Ɲanmiɛn su. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zezi su kle sran’m be like Ɲanmiɛn sulɛ sua kun  nun. Kɛ ɔ́ klé like’n, ɔ wunnin bla kun. Mmusu kun kle bla sɔ’n i yalɛ i afuɛ blu-nin-mɔcuɛ (18) yɛ. Mmusu sɔ’n yoli maan ɔ kwlá tinngɛmɛn i wun nun mlɔnmlɔn. Kɛ Zezi wunnin bla’n, ɔ yoli i annvɔ naan w’a se i kɛ: “Mmo, w’a ɲan ɔ ti tukpacɛ sɔ’n i sa nun.” (Liki 13:12) Zezi fɛli i sa fuali bla’n su. Kpɛkun be ja nun lɛ’n, bla’n tinngɛli i wun nun naan w’a manman Ɲanmiɛn.

Kɛ Ɲanmiɛn sulɛ sua’n i su kpɛn’n wunnin i sɔ’n, ɔ fali ya kpa. Ɔ seli kɛ: “Cɛn ba nsiɛn yɛ ɔ fata kɛ sran di junman-ɔn. I sɔ’n ti’n amun bla cɛn sɔ’m be nun naan be yo amun juejue. Nán amun bla Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun.” (Liki 13:14) Bian’n w’a seman kɛ Zezi kwlá yoman sran’m be juejue. Like ng’ɔ yo i ya dan’n, yɛle kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun yɛ sran’m be ba kɛ Zezi yo be juejue-ɔ. Sanngɛ Zezi tɛli su kɛ: “?Gblɛfuɛ mun, amun nun onin yɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, ɔ kɔman nnɛn’m be tuin’n nun lɔ ko ɲannjimɛn i nannin’n annzɛ i aflunmun’n ɔ ko mɛnmɛn i nzue-ɔ? ?Yɛ bla nga li m’ɔ ti Abraamun wa’n, mɔ Satan cili i w’a di afuɛ blu-nin-mɔcuɛ’n (18), yɛ ɔ fataman kɛ be ɲannji i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-ɔn?”​—Liki 13:15, 16.

Kɛ Zezi seli sɔ’n, ɲannzuɛn kunnin i kpɔfuɛ mun. Sanngɛ sran nga be o lɛ’n be klun jɔli kpa, ninnge ng’ɔ yoli be’n ti. I sin’n, Zezi flannin Ɲanmiɛn Famiɛn dilɛ’n i su ndɛ nɲɔn m’ɔ kannin be ɲanndra nun’n be nun. Galile Jenvie’n su lɔ yɛ ɔ dun mmua kannin ndɛ sɔ mun-ɔn. Kɛ ɔ́ yó’n sɔ’n, nn ɔ ti alie kun nun.​—Matie 13:31-33; Liki 13:18-21.