Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 78

Like sunianfuɛ nanwlɛfuɛ, maan ɔ ɲin tran su!

Like sunianfuɛ nanwlɛfuɛ, maan ɔ ɲin tran su!

LIKI 12:35-59

  • Ɔ FATA KƐ LIKE SUNIANFUƐ NANWLƐFUƐ’N I ƝIN TRAN SU

  • ZEZI BALI SRAN’M BE AFIƐN SACILƐ

Zezi seli kɛ be nga be ti “bua akpasua kaan’n,” i nunfuɛ mun yɛ bé dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ-ɔ. (Liki 12:32) Ɔ maan ɔ fataman kɛ sran sɔ’m be fa junman nga bé wá dí’n, be tratra be sa bɛ nun. I sɔ’n ti’n, Zezi seli kɛ ɔ fata kɛ be nga bé dí junman sɔ’n, be nian be wun su kpa.

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be ɲin tran su naan i balɛ’n w’a fuman be nun. I waan: “Maan amun tanndan amun wun. Kpɛkun amun nian amun kannin’m be su naan b’a nuanman. Asa kusu’n, an yo kɛ sran wie mɔ be min’n ɔli aja bo mɔ be su minndɛ kɛ ɔ sɛ i sin’n be sa. Be yo sɔ naan sɛ ɔ ba naan ɔ bobo anuan’n, b’a kwla ka lɛ b’a tike b’a mɛn i. Be nga kɛ be min’n bá wá tó be-ɔ, be ɲin o su’n, be liɛ su ti ye!”​—Liki 12:35-37.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin ndɛ ng’ɔ kannin’n i wlɛ weiin. Sran ng’ɔ su kan be ndɛ’n, be ɲin tran su, yɛ be su minndɛ be min’n. Zezi seli ekun kɛ: “Sɛ ɔ [yɛle kɛ be min’n] ba kɔnguɛ dɔ nɲɔn su’n su [blɛ sɔ’n fɛ i kɔnguɛ dɔ 9 su’n i wun lɛ lele kɔnguɛ afiɛn] annzɛ dɔ nsan su’n su bɔbɔ’n [blɛ sɔ’n fɛ i kɔnguɛ afiɛn lele aliɛ njɛnniɛn su dɔ 3 su], naan ɔ wun kɛ be ɲin o su’n, be liɛ su ti ye!”​—Liki 12:38.

Ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ fata kɛ junman difuɛ’m be mian be ɲin be di junman’n i kpa. Sanngɛ ndɛ sɔ’n kan Sran wa’n mɔ yɛle i bɔbɔ’n i wie. I sɔ’n fiteli weiin i ndɛ ng’ɔ kɛnnin i kasiɛn su’n kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n i nun. Ɔ seli be kɛ: “Amun kusu, maan amun ɲin tran su. Afin dɔ nga amun sunnzunman’n, i su yɛ Sran wa’n bá-ɔ.” (Liki 12:40) I sɔ’n kle kɛ cɛn wie lele’n, Zezi wá bá. I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛ kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲin tran su. I li “bua akpasua kaan’n” i nunfuɛ mun yɛ ɔ kunndɛ kɛ be ɲin tran su kpa-ɔ.

Sanngɛ Piɛli kunndɛli kɛ ɔ́ wún ndɛ sɔ’n i bo kpa. I sɔ’n ti’n, ɔ usali Zezi kɛ: “?E Min, ndɛ nga a kɛnnin i ɲanndra nun lɛ’n, ɔ ti e ngunmin e liɛ, annzɛ ɔ ti sran kwlaa liɛ?” Zezi w’a tɛman Piɛli su trele. Sanngɛ ɔ kannin ndɛ uflɛ ɲanndra nun. Ɔ seli kɛ: “?Wan yɛ ɔ ti like sunianfuɛ nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ, mɔ i min’n fɛ́ i síe i sran’m be su kɛ ɔ man be aliɛ blɛ ng’ɔ nin i fata’n su’n niɔn? Sɛ junman difuɛ sɔ’n i min’n bá naan ɔ su yo sɔ’n, i liɛ su ti ye! Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ ɔ́ fɛ́ i síe i ninnge’m be kwlaa be su.”​—Liki 12:41-44.

Sran’m be ‘min’ nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n yɛle i bɔbɔ Zezi m’ɔ ti Sran wa’n. Ɔ maan ‘like sunianfuɛ nanwlɛfuɛ’n’ ɔ ti “bua akpasua kaan’n” i nunfuɛ wie. Sran sɔ mun yɛ bé wá kó dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ’n niɔn. (Liki 12:32) Zezi su se kɛ akpasua sɔ’n nun sran wie’m bé mɛ́n “i sran’m” “be aliɛ blɛ ng’ɔ nin i fata’n” nun. Ɔ maan Piɛli nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ onga mɔ Zezi su kle be like’n, be kwla wun i wlɛ kɛ cɛn wie lele’n, Sran wa’n wá sɛ́ i sin. Blɛ sɔ nun’n, bé wá fá ajalɛ wie mun naan sɛ é kwlá sé’n, b’a man Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m mɔ be yɛle Min’n ‘i sran mun’n,’ be aliɛ.

Sa nga ti yɛ ɔ fata kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nian be wun su naan be ɲin tran su’n, Zezi yiyili nun. I waan sɛ b’a yoman sɔ’n, ɔ cɛman naan be ɲin w’a kpa be junman’n su, naan b’a kle be wiengu’m be yalɛ bɔbɔ. Ɔ seli be kɛ: “Sanngɛ sɛ junman difuɛ sɔ’n se i klun lɔ kɛ: ‘Min min’n su cɛ lɔ,’ naan ɔ tɔ junman difuɛ yasua nin bla’m be su bo be, kpɛkun ɔ di like yɛ ɔ nɔn nzan bo’n, junman difuɛ sɔ’n i min’n bá cɛn ng’ɔ sunnzunman’n nun nin dɔ ng’ɔ siman kɛ ɔ́ bá su’n i su. Yɛ ɔ́ tú i fɔ kekle kpa, kpɛkun ɔ́ tó i yí i be nga be kwlá lafiman be su’n be sin lɔ.”​—Liki 12:45, 46.

Zezi seli ekun kɛ ɔ bali kɛ ɔ́ “fá sin [ɔ́] yí i asiɛ’n su wa.” Yɛle kɛ ndɛ ng’ɔ kannin’n ti’n, akplowa tɔli sran’m be afiɛn. Asa ekun’n, sran’m be wa wunnin i wlɛ kɛ like nga Zuifu’m be kle’n, be timan nanwlɛ. Ɔ maan ɔ ti kɛ Zezi w’a sɔ sin w’a wɔ be nannan’m be nzuɛn’n, ɔ nin ninnge nga be kle sran mun mɔ be timan su’n be nun sa. I sɔ’n ti’n, sran m’ɔ fata kɛ be ti be wun aniɛn bɔbɔ’n, b’a timan be wun  aniɛn kun. Yɛle kɛ “siɛ kun nin i wa yasua [b’a] timan be wun aniɛn. Ba yasua nin i si [b’a] timan be wun aniɛn. Niɛn kun nin i wa bla [b’a] timan be wun aniɛn. Ba bla nin i nin [b’a] timan be wun aniɛn. Sewi nin sewi [b’a] timan be wun aniɛn.”​—Liki 12:49, 53.

Kɛ Zezi kannin ndɛ sɔ mun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun wieli’n, ɔ kpɛli i ɲin sran kpanngban mɔ be o lɛ’n be wun lɔ. Sran’m be sunman lika be wunnin ninnge nga be kle kɛ Zezi yɛ ɔ ti Mesi’n, sanngɛ be ɲinfu b’a lafiman su kɛ Zezi yɛ ɔ ti Mesi’n niɔn. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “Kɛ amun wun ɲanmiɛn ble kun wia atɔliɛ lɔ’n, amun ka lɛ se kɛ, ‘Aunmuan’n su wa fita kekle kpa.’ Kpɛkun ɔ yo sɔ sakpa. Yɛ kɛ amun wun kɛ aunmuan kun fin mɛn’n i ngua lɔ su ba’n, amun se kɛ ‘lika’n wá ló.’ Kpɛkun ɔ yo sɔ sakpa. Gblɛfuɛ mun, kɛ amun nian wafa nga nglo nin asiɛ’n be fa ti’n, amun si wafa nga blɛ’n wá fá yó’n. ?Sanngɛ ngue ti yɛ amun a wunman blɛ nga i wlɛ-ɔ?” (Liki 12:54-56) Nanwlɛ, sran sɔ’m be kunndɛman kɛ bé láfi su kɛ Zezi yɛ ɔ ti Mesi’n niɔn.