Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 91

Zezi cɛnnin Lazaa

Zezi cɛnnin Lazaa

ZAN 11:38-54

  • ZEZI CƐNNIN LAZAA

  • ZUIFU’M BE JƆLƐ DIFUƐ DANDAN’M BE CICILI KƐ BÉ KÚN ZEZI

Mati nin Mari be ko kpali Zezi i atin Betanin klɔ’n i sin lɔ. I sin’n, be ɔli Lazaa i asieliɛ’n su lɔ. Asieliɛ’n ti yɔbuɛ buɛ. Kpɛkun yɔbuɛ kun kɛtɛ i nuan. Zezi seli kɛ: “Amun yi yɔbuɛ’n.” Mati wunman like nga Zezi su wa yo’n i wlɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Min Min, ɔ su bɔn, afin ɔ wuli i cɛn ba nnan yɛ.” Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “?M’an seman wɔ kɛ, sɛ a lafi min su’n, á wún kɛ Ɲanmiɛn i tinmin’n cɛnnin?”​—Zan 11:39, 40.

Ɔ maan be yili yɔbuɛ’n. Zezi mɛnnin i ɲin su niannin ɲanmiɛn su lɔ, naan w’a se kɛ: “Min Si, ń yó wɔ kwla, afin a tili min nuan ndɛ’n. Nanwlɛ, n si kɛ a ti min nuan ndɛ’n titi. Sanngɛ sran nga b’a yia yɛ’n, be ti yɛ n kannin sɔ-ɔ, kɛ ɔ ko yo naan b’a lafi su kɛ wɔ yɛ a sunmannin min’n ti.” Ndɛ nga Zezi kan kleli Ɲanmiɛn’n kleli be nga be o lɛ’n be kɛ Ɲanmiɛn i tinmin’n ti yɛ ɔ́ kwlá yó like ng’ɔ su wa  yo’n niɔn. I sin’n, ɔ kpannin kekle kpa seli kɛ: “ Lazaa, fite!” Yɛ Lazaa fiteli-ɔ. Tannin tanmue cici i sa nin i ja’m be wun, yɛ tannin kɛtɛ i ti. Zezi seli be kɛ: “Amun ɲannji i maan ɔ wɔ.”​—Zan 11:41-44.

Kɛ sran nga be bali Mari nin Mati be fɔnvɔlɛ’n be wunnin atrɛ nga Zezi yili’n, be lafili i su. Sanngɛ sran wie’m be ko kannin like nga Zezi yoli’n i ndɛ kleli Farizifuɛ mun. Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Farizifuɛ’m be yiali Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan mun. Kaifu m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n, ɔ o be nun wie. Yɛ be nun wie’m be seli kɛ: “?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? Afin bian nga yo abonuan sa kpanngban. Sɛ e yaci i lɛ naan ɔ yo sa sɔ mun’n, bé láfi i su, kpɛkun Rɔmunfuɛ’m bé wá dé e lika’n nin e nvle’n e sa nun.” (Zan 11:47, 48) Sran sɔ’m be tili i kɛ Zezi “yo abonuan sa kpanngban.” Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, like nga Ɲanmiɛn sinnin Zezi i ja su yoli i lɛ’n, w’a yoman be fɛ. Like ng’ɔ ti be cinnjin’n yɛle ɲrun nga be le i’n.

Sadisefuɛ’m be lafiman su kɛ sɛ sran wu’n be kwla cɛn i ekun. Ɔ maan Lazaa i cɛnlɛ mɔ Zezi cɛnnin i’n ti’n, be ɲin guali ase. Sanngɛ Kaifu m’ɔ ti Sadisefuɛ wie’n, ɔ seli be kɛ: “Amun wunman sa wlɛ mlɔnmlɔn. Yɛ amun wunman kɛ ɔ ti kpa man amun kɛ sran kunngba wu nvle’n i dunman nun tra kɛ be nunnun nvle’n i wunmuan’n.”​—Zan 11:49, 50; Sa Nga Be Yoli’n 5:17; 23:8.

Ndɛ nga Kaifu kɛnnin i lɛ’n, “ɔ finmɛn i bɔbɔ.” Kɛ mɔ afuɛ sɔ’n nun’n, ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n ti’n, Ɲanmiɛn fɛli i ndɛ’n wlɛli i nuan. Kaifu waan ɔ fata kɛ be kun Zezi naan Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be ɲan ɲrun titi. Sanngɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn fa wlali Kaifu i nuan lɛ’n kle kɛ nán Zuifu be ngunmin yɛ Zezi kpɔ́ be ti-ɔ, ɔ́ kpɔ́ “Ɲanmiɛn i mma mɔ b’a sanndi’n” be ti wie.​—Zan 11:51, 52.

Ɔ maan Kaifu yoli maan Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be cicili kɛ bé kún Zezi. Sanngɛ be nun kun klo Zezi i sa kpa. Sran sɔ’n yɛle Nikodɛmun. ?Ɔ ko kɛnnin i sɔ’n kleli Zezi annzɛ w’a kaman? E siman nun ndɛ. Sanngɛ i kwlaa yoli-o, Zezi jasoli Zerizalɛmun lika sɔ’n nun ndɛndɛ. Afin blɛ nga Ɲanmiɛn sieli i kɛ be kun i’n, ɔ nin-a juman.