Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 114

Kɛ Klisi wá bá’n, ɔ́ dí bua nin boli’m be jɔlɛ

Kɛ Klisi wá bá’n, ɔ́ dí bua nin boli’m be jɔlɛ

MATIE 25:31-46

  • ZEZI KANNIN BUA NIN BOLI’M BE NDƐ ƝANNDRA NUN

Olivie oka’n su lɔ’n, kɛ Zezi i akoto’m be seli i kɛ ɔ kle be like ng’ɔ́ klé kɛ ɔ o lɛ’n, nin mɛn i awieliɛ’n i nzɔliɛ’n, ɔ kannin ndɛ wie mun ɲanndra nun tɛli be su. Kasiɛn su’n, ɔ wa kannin talua blu’n nin talan’m be ndɛ ɲanndra nun. I sin’n, ɔ kannin bua nin boli’m be ndɛ ɲanndra nun fa guɛli i ndɛ’n i bo.

Kɛ Zezi bó i ndɛ’n i kanlɛ bo’n, ɔ dun mmua kannin sa kun i ndɛ kleli be. I waan: “Kɛ Sran wa’n bá’n, i ɲrun’n kpája ɲanɲanɲan. I anzi’m bé sú i su. Yɛ ɔ́ trɛ́n i famiɛn bia m’ɔ ti ɲanɲanɲan’n su.” (Matie 25:31) Ndɛ sɔ’n kle weiin kɛ Zezi su kɛn i bɔbɔ i ndɛ. Afin kpɛ sunman’n, kɛ ɔ́ kɛ́n i bɔbɔ i ndɛ’n ɔ se kɛ i yɛ ɔ ti “Sran wa’n” niɔn.​—Matie 8:20; 9:6; 20:18, 28.

?Blɛ benin nun yɛ ndɛ sɔ’n kpɛ́n su-ɔ? Blɛ mɔ Zezi wá bá mɔ ‘i ɲrun’n kpája ɲanɲanɲan’n,’ i nun yɛ ɔ́ kpɛ́n su-ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ nin anzi mun yɛ bé bá-ɔ. Yɛ “ɔ́ trɛ́n i famiɛn bia m’ɔ ti ɲanɲanɲan’n su.” Zezi w’a kan ndɛ sɔ’n le. Ɔ seli kɛ “Sran wa’n wo ɲanmiɛn ble’n su ɔ su ba. Ɔ le kwlalɛ dan, yɛ ɔ le ɲrun kpa.” Ɔ nin i anzi mun yɛ be ba-ɔ. ?Blɛ benin nun yɛ ɔ́ bá-ɔ? ‘Kɛ ɲrɛnnɛn’n ko wie cɛ’n,’ yɛ ɔ́ bá-ɔ. (Matie 24:29-31; Marki 13:26, 27; Liki 21:27) I sɔ’n kle kɛ e ɲrun lɔ yɛ sa sɔ’n kpɛ́n su-ɔ. ?I sin’n, ngue yɛ Sran wa’n wá yó-ɔ?

Zezi seli kɛ: “Kɛ Sran wa’n bá’n, [...] bé yíayía nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ mun i ɲrun lɛ, kpɛkun ɔ́ bú sran’m be nun gúa be ngunminngunmin kɛ nnɛn tafuɛ’n bu bua nin boli’m be nun gua be ngunminngunmin’n sa. Yɛ ɔ́ fá bua mun síe i sa fama su, kpɛkun ɔ́ fá boli mun síe i sa bɛ su.”​—Matie 25:31-33.

?Ngue yɛ be nga be ti kɛ bua sa’n bé wá ɲɛ́n i-ɔ? Zezi seli kɛ: “Yɛ Famiɛn’n sé be nga be o i sa fama su’n be kɛ: ‘Amun mɔ min Si yrali amun su’n, amun bla be w’a di Famiɛn diwlɛ mɔ kɛ ɔ fin mɛn’n i bo bolɛ nun’n be fa sieli amun’n, i aja’n.’” (Matie  25:34) ?Ngue ti yɛ i sɔfuɛ’m be wun yó Famiɛn’n i fɛ-ɔ?

Famiɛn’n waan: “Awe kunnin min, amun mannin min like n dili. Nzuewe kunnin min, amun mannin min nzue n nɔnnin. N ti aofuɛ, amun sɔli min nun. Min wun ti kplɛn, yɛ amun mannin min tralɛ. N tɔli tukpacɛ, yɛ amun niannin min lika. Be wlali min bisua, yɛ amun ko niannin min osu.” Bua sɔ mun yɛle ‘sran kpa mun.’ Kɛ sran sɔ’m be usɛli i wafa nga be yoli sa kpa sɔ mun i su ndɛ’n, ɔ seli be kɛ: “Like nga amun yo mannin min niaan nga be o yɛ’n be nun kaan’n, min yɛ amun yo mannin min-ɔn.” (Matie 25:35, 36, 40, 46) Nán ɲanmiɛn su lɔ yɛ i sɔfuɛ’m be yoli sa kpakpa sɔ mun-ɔn. Afin tukpacifuɛ nunman lɔ, yɛ awe kunman sran lɔ. Ɔ maan sa kpakpa nga be yo mannin Klisi i niaan mun asiɛ’n su wa’n, i ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn.

?Yɛ boli mɔ be sieli be bɛ su’n, be li? Zezi seli kɛ: “Yɛ [Famiɛn’n] sé be nga be o i sa bɛ su’n, be kɛ: ‘Amun mɔ be buli amun fɔ’n, amun jaso min wun lɛ, amun wɔ sin m’ɔ nuanman le’n, mɔ be fa sieli Suɛn tɔnfuɛ’n nin i mmusu mun’n, i nun. Afin awe kunnin min, sanngɛ amun a manman min like naan m’an di. Nzuewe kunnin min, sanngɛ amun a manman min nzue. N ti aofuɛ, sanngɛ amun a sɔman min nun. Min wun ti kplɛn, sanngɛ amun a manman min tralɛ. N tɔli tukpacɛ, sanngɛ amun a nianman min lika. Be wlali min bisua, sanngɛ amun a ko nianman min osu.’” (Matie 25:41-43) Sɛ be bu boli’m be fɔ kɛ ngalɛ’n sa’n, ɔ ti su. Afin ɔ fata kɛ be nian Klisi i niaan nga be o asiɛ’n su wa’n be lika kpa, sanngɛ b’a yoman sɔ.

Akoto’m be wunnin i wlɛ kɛ sɛ Zezi bu sran kun kɛ ɔ ti bua’n, sran sɔ’n kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Sanngɛ sɛ ɔ bu sran kun kɛ ɔ ti boli’n, bé núnnún sran sɔ’n. Zezi seli be kɛ: “Yɛ [Famiɛn’n] tɛ́ be su kɛ: ‘Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ like nga amun a yoman b’a manman min niaan nga be o yɛ’n be nun kaan’n, min yɛ amun a yoman b’a manman min-ɔn.’ Sran sɔ’m bé wú, yɛ be su ɲanman nguan kun mlɔnmlɔn. Sanngɛ sran kpa’m be liɛ’n, bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”​—Matie 25:45, 46.

Ndɛ nga Zezi i akoto’m be usɛli i’n, i su tɛlɛ’n yó maan bé bú be klun lɔ bé nían sɛ akunndan nga be bu i titi’n ti kpa-o. Asa ekun’n, bé nían sɛ ninnge nga be yo’n be ti kpa-o.