Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Sunnzun ase nin ɲanndra nun ndɛ mun

Sunnzun ase nin ɲanndra nun ndɛ mun

Nimielo’m be ti ndɛ tre’m be nimielo.

akɔ ta m’ɔ yiɛyiɛ i mma mun i ndɛwa’m be bo’n 110

aɲanbeun like kpa kun m’ɔ ti fiawa fie kun nun’n 43

aɲanbeunfuɛ ng’ɔ kplannin tanngannin mun’n 77

aɲanbeunfuɛ’n nin Lazaa 88

angbeti bla’n nin jɔlɛ difuɛ’n 94

anuan fii’n 35

anunman mun nin blo lɔ ijre nɲrɛ mun 35

asiɛ’n su njin 35

ba kanngan wie mɔ be titi ase gua bo’n 39

ba ng’ɔ mlinnin’n 86

ba nɲɔn nga be sunmannin be viɲin fie’n nun lɔ’n 106

ba wanzofuɛ’n 86

be nga be yiali be’n b’a ɔman 83

be sonji like nga bé wá nɔ́n’n su be yi wɛntɛnwɛntɛn’n, be mɛn ɲɔnngɔnmɛn’n 109

ble mma’n saci, i sin ɔ su mma kpanngban 103

ble’n nin ijre tɛ’n 43

bua ng’ɔ mlinnin’n 63

bua nin boli mun 114

Bua tafuɛ kpafuɛ’n 80

denie nga be fa tuali junman difuɛ’m be kalɛ’n 97

dɔluwa buɛ’n 96

draki ng’ɔ mlinnin’n 85

draki nga bla’n wunnin i’n 85

duvɛn uflɛuflɛ’n, kplo kotokun nvuɛn 28

famiɛn ng’ɔ siesieli aja’n i ti cɛn dilɛ’n 107

famiɛn ng’ɔ usa ngwlɛlɛ afɛ ka naan w’a wɔ alɛ kunlɛ’n 84

famiɛn’n yacili kalɛ dan kun cɛli 64

Farizifuɛ’m be kpanwun ayre’n 58

fie difuɛ ng’ɔ lafili’n 43

fie difuɛ 43

figie waka’n 79

janvuɛ m’ɔ srɛ like-ɔ ɔ jran su kpa’n 74

junman difuɛ nanwlɛfuɛ m’ɔ si ngwlɛlɛ’n 111

junman difuɛ nga be di junman viɲin fie’n nun’n 97

junman difuɛ nga be kunnin fie’n i fuɛ’n i wa’n 106

junman difuɛ nga be ɲin tran be min’n i balɛ’n su’n 78

junman difuɛ’m be kunnin viɲin fie’n i fuɛ’n i wa’n 106

junman sunianfuɛ nga w’a yoman sa kpa’n 87

kanga ng’ɔ fin fie su’n 89

kanga nga w’a siman aunnvuɛ’n 64

kpanwun ayre mɔ be fa sanngannin sanmlɛn nun’n 43

lala’n 43

lapo defuɛ’n nin Farizifuɛ’n 94

like nga be luɛli i asiɛ fanunfanun su’n 43

like sunianfuɛ nanwlɛfuɛ 78

minin mun 100

mmusu ng’ɔ sɛli i sin i sua laa’n nun’n 42

mutadi mma, ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n 43

mutadi mma, Ɲanmiɛn sulafilɛ’n 89

nɛnnglɛnman kpakpa mun 43

nɛnnglɛnman mɔ be fa gua kɔkɔti’m be bo’n 35

ɲɔnngɔnmɛn kun i dɔluwa buɛ nun sinlɛ’n 96

Samarifuɛ m’ɔ klo sran’n 73

siɛ’n klo kɛ ɔ́ fá like mɛ́n i mma mun 35

sran ng’ɔ biti saru’n 65

sran nɲɔn nga be usali bosia’n 40

sran trafuɛ mun 22

sua fleiin kun i kplanlɛ 84

sua nga be kplɛnnin i kpangba’n su’n 35

sua’n i bo ase wlalɛ 35

talan mun 113

talua blu mun 112

tannin sin uflɛuflɛ nga be fa tɛli i tralɛ nvuɛn’n nun’n 28

tranwlɛ kpafuɛ’n nun tranlɛ 83

viɲin waka kpafuɛ’n 120

wla kaan m’ɔ o be niaan’n i ɲinma’n su’n 35

yalɛfuɛ’m be flɛlɛ cɛn dilɛ kun bo’n 83

KUKU MUN

“Be sanwun yolɛ cɛn’n [...] ɔ juli.” 6

Aklunjuɛ blɛ 10

?Wan mun yɛle Samarifuɛ mun? 19

Kɛ mmusu’m be wlu sran kun nun’n 23

Srɛ nun kpɛlɛ’n i su ndɛ wie’m be nun yiyilɛ 28

Ɔ kannin ndɛ flannin nun 35

Nvufle ng’ɔ tuli i’n, ɔ kacili kɛ mmoja sa 123

Mmoja asiɛ 127

Wafa nga be fa ngble be bo sran’n 129

“Bobo i waka’n su” 132