Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 6

Junman kasiɛn nga Zezi dili’n

“Ɔ famiɛn’n su ba ɔ wun lɔ”​—Matie 21:5.

Junman kasiɛn nga Zezi dili’n

AKPASUA NGA NUN'N

NDƐ TRE 101

Zezi dili like Simɔn i awlo, Betanin lɔ

Lazaa i niaan bla Mari yoli like kun mɔ w’a yoman sran ngba fɛ-ɔ. Sanngɛ Zezi jrɛnnin i sin.

NDƐ TRE 102

Famiɛn’n fuli aflunmun ba kun su wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun

Ɔ yiali ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun kannin i osu w’a cɛ kpa’n i nuan.

NDƐ TRE 103

Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun ekun

Be nga be di aata Zerizalɛmun lɔ’n be se be wun kɛ be yoman like tɛ. ?Sanngɛ ngue ti yɛ Zezi seli kɛ be ti awiefuɛ-ɔ?

NDƐ TRE 104

?Kɛ Zuifu’m be tili Ɲanmiɛn i nɛn’n be lafili i Wa’n su?

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o sran ng’ɔ se ngbɛn kɛ ɔ lafi Zezi su ɔ nin sran ng’ɔ yi i nglo’n be afiɛn-ɔn?

NDƐ TRE 105

Figie waka’n i su ndɛ’n man e afɔtuɛ cinnjin kpa kun

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti cinnjin. Asa ekun’n, ɔ kannin like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili Izraɛlifuɛ’m be blo’n, i ndɛ.

NDƐ TRE 106

Zezi kannin viɲin fie i ndɛ kpɛ nɲɔn

Fa ɔ ɲin sie i bian ng’ɔ seli i wa nɲɔn’m be kɛ be ko di junman i viɲin fie’n nun’n ɔ nin bian ng’ɔ fɛli i viɲin fie’n mannin junman difuɛ tɛ’n be su ndɛ’n su.

NDƐ TRE 107

Be nga famiɛn’n yiali be aja’n i ti cɛn dilɛ bo’n

Aja’n i ti cɛn dilɛ nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n, kɛ blɛ wie sinnin’n, ɔ kpɛnnin su.

NDƐ TRE 108

Be suali Zezi i wun aya, sanngɛ b’a kwlá trɛmɛn i

Zezi tɛli sran akpasua nsan be su. Kɛ ɔ tɛli be su sɔ’n, b’a kwlá usɛmɛn i sa kun. Sran akpasua klikli’n yɛle Farizifuɛ mun. I nɲɔn su’n yɛle Sadisefuɛ mun yɛ i nsan su’n yɛle i kpɔfuɛ mɔ be boli yoli kun be usɛli i ndɛ’n.

NDƐ TRE 109

Zezi buli i kpɔfuɛ’m be fɔ

?Ngue ti yɛ Zezi seli kɛ like nga Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be kle’n ti ato-ɔ?

NDƐ TRE 110

Cɛn kasiɛn nga Zezi ɔli ɲanmiɛn sua’n nun’n

Ɔ kannin angbeti bla’n i ndɛ fa kleli like.

NDƐ TRE 111

Akoto’m be waan Zezi kle be mɛn’n i awieliɛ’n i nzɔliɛ’n

Zezi i ndɛ’n w’a dun mmua w’a kpɛn su Klisifuɛ klikli’m be blɛ su. ?Sanngɛ ɔ́ kpɛ́n su ekun?

NDƐ TRE 112

Talua blu’n be su ndɛ

?Zezi seli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun wie’m be ti sinnglinfuɛ naan wie’m be ti ngwlɛlɛfuɛ?

NDƐ TRE 113

Talan’m be su ndɛ

Zezi waan: “Sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su, yɛ ɔ́ ɲán like kpanngban.” Ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun fa yiyili ndɛ sɔ’n nun.

NDƐ TRE 114

Kɛ Klisi wá bá’n, ɔ́ dí bua nin boli’m be jɔlɛ

Zezi kannin like nga bé jrán su sé kɛ sran kun ti bua annzɛ ɔ ti boli’n i ndɛ. Ɔ kɛnnin i sɔ ɲanndra nun.

NDƐ TRE 115

Delɛ cɛn kasiɛn nga Zezi ko di’n, w’a mantan koko

Nán ngbɛn ti yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be mannin Zida jɛtɛ uflɛ ablasan (30) naan ɔ fa Zezi man-ɔn. ?Ngue ti yɛ sɛ e se sɔ’n ɔ ti su-ɔ?

NDƐ TRE 116

Zezi wunnzinnin i akoto’m be ja wun

Like nga Zezi yoli’n boli i akoto’m be nuan. Afin awlo’n nun kanga mun yɛ be yo i sɔ like liɛ’n niɔn.

NDƐ TRE 117

E Min’n i aliɛ’n

Zezi kpɛli e Wla kpɛnlɛ cɛn’n i ba. Ɔ fata kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be di cɛn sɔ’n afuɛ nuan kwlakwla Nizan i le blu-nin-nnan’n (14) su.

NDƐ TRE 118

Akplowa dan kpa tɔli akoto’m be afiɛn

Zezi i akoto’m be wla fili afɔtuɛ ng’ɔ mannin be’n su. Zezi kleli be kɛ afɔtuɛ sɔ’n ti cinnjin.

NDƐ TRE 119

Zezi ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n

Zezi kannin wafa nga e kwla fa e wun mantan Ɲanmiɛn’n i ndɛ.

NDƐ TRE 120

Ɔ fata kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be su mma

?Wafa sɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ‘su mma-ɔ’?

NDƐ TRE 121

“Amun jran kekle! N kwlali mɛn’n”

Mɛn nunfuɛ’m be kunnin Zezi. Sanngɛ Zezi kwlali mɛn’n. ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla yoli ye-ɔ?

NDƐ TRE 122

Ɲanmiɛn srɛlɛ kasiɛn nga Zezi srɛli i nglo sua’n nun lɔ’n

Zezi kleli weiin kɛ like ng’ɔ yoli’n ti dan tra klɔ sran’m be ti ɲanlɛ leleele.

NDƐ TRE 123

Zezi i wla m’ɔ boli dan’n ti’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn

?Ngue ti yɛ ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ ɔ ‘yi klowa’n’ i ɲrun lɛ-ɔ? ?Ɔ kunndɛman kɛ ɔ wu naan ɔ́ fɛ́ i wun yí sran’m be ti tɛ ti-ɔ?

NDƐ TRE 124

Zida fali Zezi mannin sran mun

Kannzɛ lika’n w’a lu kpa bɔbɔ’n, Zida kwla wunnin Zezi i wlɛ.

NDƐ TRE 125

Be fa Zezi ɔli Anin lɔ, i sin’n be fɛ i ɔli Kaifu lɔ

Jɔlɛ difuɛ’m b’a nianman mmla’n su naan b’a di Zezi i jɔlɛ.

NDƐ TRE 126

Piɛli seli Kaifu lɔ kɛ ɔ siman Zezi

?Ɔ yo sɛ yɛ Piɛli bɔbɔ m’ɔ seli kɛ i liɛ’n ɔ su kpɔcimɛn i Min’n le’n, ɔ kwla seli kɛ ɔ simɛn i-ɔ?

NDƐ TRE 127

Be fa Zezi ɔli jɔlɛ difuɛ’m be ja su, i sin’n be fɛ i ɔli Pilati lɔ

Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be yili ndɛ ng’ɔ o be klun’n i nglo.

NDƐ TRE 128

Pilati nin Erɔdu be wunnin kɛ Zezi w’a yoman sa tɛ

?Ngue ti yɛ Pilati fali Zezi ko mannin Erɔdu naan ɔ di i jɔlɛ-ɔ? ?Pilati leman atin diman Zezi i jɔlɛ ti-ɔ?

NDƐ TRE 129

Pilati seli kɛ: “An nian! Bian’n yɛ!”

Pilati bɔbɔ wunnin kɛ Zezi trɛli i awlɛn naan i wla w’a bomɛn i wun.

NDƐ TRE 130

Be fali Zezi mannin Zuifu mun naan be ko kun i

Zezi seli bla nga be su sun i’n be kɛ be su be bɔbɔ nin be mma mun. ?Ngue ti yɛ ɔ seli be sɔ-ɔ?

NDƐ TRE 131

Be boboli Zezi waka’n su

Zezi tali sa tɛ yofuɛ kun mɔ be su wa kun i wie’n i nda fɛfɛ kun.

NDƐ TRE 132

“Nanwlɛ, bian sɔ’n ti Ɲanmiɛn i Wa sakpa”

Kɛ Zezi wú’n, lika’n luli, kpɛkun asiɛ’n kejeli. Yɛ tannin dan ng’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n i nun kpacili. I kwlaa sɔ’n kle kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn i Wa sakpa.

NDƐ TRE 133

Be sieli Zezi i fuɛn’n ndia’n nun

?Ngue ti yɛ ɔ yoli cinnjin kɛ be sie Zezi ka naan wia’n w’a tɔ-ɔ?

NDƐ TRE 134

Zezi w’a cɛn nguan!

Kɛ Zezi cɛnnin nguan’n, w’a fiteman i akoto’m be ɲrun ka, sanngɛ ɔ dun mmua fiteli i sɔnnzɔnfuɛ bla kun i ɲrun.

NDƐ TRE 135

Zezi fiteli sran kpanngban be ɲrun

?Ngue yɛ Zezi yoli naan i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a wun i wlɛ kɛ ɔ cɛnnin nguan-ɔn?

NDƐ TRE 136

Galile Jenvie’n i nuan lɔ’n

Piɛli seli Zezi kpɛ nsan kɛ ɔ klo i kpa.

NDƐ TRE 137

Zezi fiteli i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be ɲrun naan Pantekɔtu’n w’a ju

Kpɛ sunman’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ ɔ́ mán be like kun. Asa ekun’n, ɔ kleli be like nga bé fá yó’n. Kɛ be cɛnnin i nguan’n, ɔ boli i sɔ kanlɛ bo lele fa juli blɛ ng’ɔ ɔli ɲanmiɛn su’n su.

NDƐ TRE 138

Klisi o Ɲanmiɛn i sa fama su

?Kwlaa naan Zezi w’a nunnun i kpɔfuɛ mun’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?

NDƐ TRE 139

Zezi wá yó naan asiɛ’n kaci mɛn klanman

Ka naan w’a fa famiɛn dilɛ’n w’a wlɛ i Si Ɲanmiɛn i sa nun’n, ɔ dili junman kpanngban kpa.