Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 AKPASUA 3

Junman dan nga Zezi dili i Galile lɔ’n

‘Zezi boli jasin bolɛ bo. ɔ se kɛ: “ɲanmiɛn su lɔ famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko.”’​—Matie 4:17.

Junman dan nga Zezi dili i Galile lɔ’n

AKPASUA NGA NUN'N

NDƐ TRE 20

Abonuan sa nɲɔn su nga Zezi yoli i Kana lɔ’n

Zezi yoli ba kun i juejue. Lika nga Zezi wo’n ɔ nin lika nga ba sɔ’n wo’n, be afiɛn ti nun kilo kɔe 26.

NDƐ TRE 21

Sa ng’ɔ juli Nazarɛti Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ’n

?Ndɛ benin yɛ Zezi kannin mɔ i ti’n, i klɔfuɛ’m be kunndɛli kɛ bé kún i-ɔ?

NDƐ TRE 22

Zezi flɛli sran nnan kɛ be kaci i sɔnnzɔnfuɛ

Ɔ seli be kɛ be yaci jue tralɛ naan be bo junman uflɛ m’ɔ ti kɛ jue tralɛ sa’n i dilɛ bo.

NDƐ TRE 23

Zezi yoli abonuan sa wie mun Kapɛɛnaɔmun lɔ

Kɛ Zezi yoli maan mmusu’m be jasoli sran’m be nun’n, w’a manman be atin kɛ be se kɛ i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n niɔn. ?Ngue ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ?

NDƐ TRE 24

Zezi kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n Galile mɛn’n i bue uflɛ su

Sran’m be ko toli Zezi naan ɔ yo be juejue, sanngɛ Zezi seli kɛ junman cinnjin kpa kun i dilɛ ti yɛ ɔ bali-ɔ.

NDƐ TRE 25

Zezi sili kokowefuɛ kun i aunnvuɛ naan w’a yo i juejue

Ndɛ nga Zezi kan kleli be nga ɔ yoli be juejue’n, ɔ kle kɛ sran sɔ’m be ndɛ lo i.

NDƐ TRE 26

“Ɔ sa tɛ’m b’a wie”

Zezi kleli kɛ sa tɛ’n ti yɛ e tɔ tukpacɛ’n niɔn.

NDƐ TRE 27

Zezi yiali Matie kɛ ɔ su i su

?Ngue ti yɛ Zezi nin sa tɛ yofuɛ’m be dili like-ɔ?

NDƐ TRE 28

?Ngue ti yɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a kpɛman srɛ nun-ɔn?

Zezi kannin duvɛn mɔ b’a yi uflɛuflɛ’n i ndɛ tɛli be su.

NDƐ TRE 29

?Sɛ be yo sa kpa Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, ɔ ti su?

?Kɛ Zezi yoli bian ng’ɔ tɔli tukpacɛ w’a di afuɛ 38 i juejue’n, ngue ti yɛ Zuifu’m be kleli i yalɛ-ɔ?

NDƐ TRE 30

Zezi ti Ɲanmiɛn Wa

Zuifu’m be waan Zezi seli kɛ ɔ nin Ɲanmiɛn be sɛ. Kusu nn Zezi kɛnnin i weiin kɛ Ɲanmiɛn le ɲrun trɛ i.

NDƐ TRE 31

Be fianfiannin ble mma Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun

?Ngue ti yɛ Zezi waan ɔ ti ‘Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min’n’ niɔn?

NDƐ TRE 32

?Ngue yɛ sran le atin yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-ɔn?

Sadisefuɛ mun nin Farizifuɛ’m be nuan sɛman. Sanngɛ be bo yoli kun naan bé kún Zezi.

NDƐ TRE 33

Zezi yiali ndɛ nga Ezai kannin’n i nuan

?Ngue ti yɛ Zezi seli tukpacifuɛ’m be kɛ nán be se kɛ i yɛ ɔ yoli be juejue annzɛ be kan like ng’ɔ yoli’n i ndɛ kle sran uflɛ-ɔ?

NDƐ TRE 34

Zezi kpali akoto blu-nin-nɲɔn

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o akoto’n nin sɔnnzɔnfuɛ’n be afiɛn-ɔn?

NDƐ TRE 35

Ɲanmiɛn ndɛ nga Zezi kɛnnin i oka’n su lɔ’n

Ndɛ tre nga nun’n, be yiyili ndɛ nga Zezi kannin’n nun

NDƐ TRE 36

Sonja ya su kpɛn kun kleli kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa

?Ngue yɛ sonja ya su kpɛn sɔ’n yoli m’ɔ boli Zezi nuan-ɔn?

NDƐ TRE 37

Zezi cɛnnin angbeti bla kun i wa’n

Be nga be wunnin abonuan sa nga Zezi yoli’n be buli su akunndan kpa.

NDƐ TRE 38

Zan kunndɛ kɛ ɔ́ tí Zezi i su ndɛ

?Ngue ti yɛ Zan sunmannin sran naan be ko usa Zezi sɛ i yɛ ɔ ti Mesi’n annzɛ nɛ́n i’n niɔn? ?I sa sin w’a bubu i ti-ɔ?

NDƐ TRE 39

Zezi buli i blɛ su sran’m be fɔ afin b’a kaciman be nzuɛn’n

Zezi seli kɛ Jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, jɔlɛ nga bé dí Sodɔmun klɔ’n ɔ́ yó sɔsɔ trá Kapɛɛnaɔmun, mɔ lɔ yɛ ɔ dili Ɲanmiɛn junman’n i dan lika’n, i liɛ’n.

NDƐ TRE 40

Sa yaci cɛlɛ’n i su sunnzun ase

Zezi seli bla kun m’ɔ ti tekle bla laa’n kɛ i sa tɛ’m b’a wie. ?Ndɛ nga Zezi kannin’n kle kɛ sɛ sran kun fɔn Ɲanmiɛn i mmla’n, ɔ timan tɛ?

NDƐ TRE 41

?Wan fanngan nun yɛ Zezi yoli abonuan sa mun-ɔn?

Zezi i niaan’m be waan i ti w’a saci.

NDƐ TRE 42

Zezi ijɔli Farizifuɛ mun

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zonasi i nzɔliɛ like’n?

NDƐ TRE 43

Zezi buli Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i wun ɲanndra wie mun

Zezi kannin ɲanndra nun ndɛ mɔcuɛ fa yiyili ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n nun.

NDƐ TRE 44

Zezi jrannin seke kun jenvie’n su

Zezi jrannin jenvie’n i bolɛ’n ɔ nin aunmuan ng’ɔ fitali’n. I sɔ’n kle kɛ, kɛ ɔ́ wá dí famiɛn’n, mɛn’n nun tranlɛ’n wá yó fɛ kpa.

NDƐ TRE 45

Zezi kwla mmusu mun

?Mmusu kpanngban be kwla wlu sran kunngba nun?

NDƐ TRE 46

Ɔ kannin Zezi i tralɛ’n kpɛkun, ɔ yoli juejue

Blɛ sɔ’n nun’n, Zezi kleli kɛ ɔ le tinmin, naan ɔ si sran’m be aunnvuɛ.

NDƐ TRE 47

Ba bla kun w’a cɛn nguan!

Zezi seli kɛ ba bla’n w’a wuman naan ɔ su lafi. Kɛ sran’m be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n, be srili i. ?Like ng’ɔ si i, mɔ be liɛ’n be simɛn i’n yɛle benin?

NDƐ TRE 48

Zezi yoli abonuan sa wie mun, sanngɛ b’a sɔmɛn i nun Nazarɛti lɔ

Nazarɛtifuɛ’m b’a sɔman Zezi nun. Sanngɛ nán like ng’ɔ kle’n nin abonuan sa’m be ti-ɔ. Sa uflɛ ti-ɔ.

NDƐ TRE 49

Galile lɔ jasin bolɛ nin akoto’m be like klelɛ

?Kɛ be se kɛ ‘ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko’n,’ ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 50

Zezi wlali be yakpa naan be bo jasin titi blɛ kekle nun

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ sɛ be kle be yalɛ’n maan be wanndi wɔ klɔ uflɛ su, yɛ nán be sro sran ng’ɔ kwla kun be’n. ?Ngue ti-ɔ?

NDƐ TRE 51

Be kunnin sran awuliɛ cɛn dilɛ kun bo

Kɛ Salome sili able’n, i fɛ m’ɔ yoli Erɔdu’n ti’n, ɔ tali nda kɛ ɔ́ mɛ́n i like kwlaa ng’ɔ srɛ i’n. ?Like tɛ dan nga Salome srɛli i’n, yɛle benin?

NDƐ TRE 52

Zezi yoli abonuan sa kun mannin sran kpanngban be aliɛ

Abonuan sa nga Zezi yoli’n ti cinnjin kpa ti’n, i sɔnnzɔnfuɛ nnan nga be klɛli i jasin fɛ fluwa mun’n be boli su.

NDƐ TRE 53

Famiɛn kun m’ɔ kwla jran nzue’n nin aunmuan’n

Zezi nantili nzue’n su yɛ ɔ yoli maan aunmuan’n yacili kpalɛ. ?Ngue yɛ i sɔ’n kleli akoto mun-ɔn?

NDƐ TRE 54

Zezi ti “kpanwun m’ɔ man nguan’n”

?Ngue ti yɛ kɛ sran’m be miannin be ɲin be ko toli Zezi’n, ɔ ijɔli be-ɔ?

NDƐ TRE 55

Zezi i ndɛ’m be loli sran kpanngban be ngasi

Zezi i ndɛ’m be loli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ngasi. Ɔ maan be nun kpanngban b’a sunmɛn i su kun.

NDƐ TRE 56

?Ngue yɛ ɔ yo maan sran kun yo fiɛn-ɔn?

?Like ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n yɛ maan ɔ yo fiɛn-ɔn, annzɛ like ng’ɔ fin i nuan fite’n niɔn?

NDƐ TRE 57

Zezi yoli ba bla kun nin sutrefuɛ kun be juejue

Zezi fali bla kun i nvle nunfuɛ mun sunnzunnin alua ba. ?Ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n w’a loman bla’n i ngasi-ɔ?

NDƐ TRE 58

Zezi yili kpanwun kaka, yɛ ɔ mannin kpanwun ayre’n i su afɔtuɛ

Kasiɛn su’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin kpanwun ayre nga ɔ su kɛn i ndɛ’n i wlɛ.

NDƐ TRE 59

?Wan yɛle Sran wa’n?

?Ngue yɛle Famiɛn diwlɛ’n i lakle mun? ?Wan yɛ bé fá mɛ́n i-ɔ? ?Ngue yɛ ɔ́ fá be yó-ɔ?

NDƐ TRE 60

Zezi i kacilɛ’n kle kɛ ɔ́ wá ɲán ɲrun kpa

?Ngue yɛ Zezi i akoto’m be wunnin i aolia nun-ɔn? ?I bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 61

Zezi yoli ba mɔ mmusu wo i su’n i juejue

Zezi seli kɛ Ɲanmiɛn su lafilɛ’n m’ɔ timan dan’n ti yɛ mmusu’n w’a kwlá jasoman ba’n su-ɔ. ?Wan Ɲanmiɛn su lafilɛ’n liɛ’n yɛ Zezi su kɛn i ndɛ-ɔ? ?Ba’n niɔn? ?Ba’n i si’n niɔn? ?Annzɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun-ɔn?

NDƐTRE 62

Zezi mannin be wun ase kanlɛ’n i su afɔtuɛ

Bakan kun kleli sran kaklaka’m be like cinnjin kun

NDƐ TRE 63

Zezi mɛnnin i akoto mun afɔtuɛ cinnjin kpa wie mun ekun

Ɔ kleli ajalɛ nsan m’ɔ fata kɛ e nian su e fa siesie e afiɛn ndɛ kekle mun’n.

NDƐ TRE 64

Sa yaci cɛlɛ’n ti cinnjin kpa

Zezi kannin kanga m’ɔ siman aunnvuɛ’n i ndɛ. Ɔ yoli sɔ kleli kɛ, kɛ e mian e ɲin e yaci sran’m be wun sa cɛ be’n, ɔ yo Ɲanmiɛn fɛ kpa.

NDƐ TRE 65

Zezi kleli sran’m be like Zerizalɛmun atin’n su

Yalɛ nga Zezi nin sran nsan be kokoli’n ti’n, ɔ wunnin like ng’ɔ kwla yo naan sran kun w’a sumɛn i su’n.