Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 136

Galile Jenvie’n i nuan lɔ’n

Galile Jenvie’n i nuan lɔ’n

ZAN 21:1-25

  • ZEZI FITELI I AKOTO’M BE ƝRUN GALILE JENVIE’N I NUAN LƆ

  • Ɔ FATA KƐ PIƐLI NIN AKOTO ONGA’M BE NIAN ZEZI I BUA BA’M BE LIKA

Nnɔsua kasiɛn nga Zezi nin i akoto’m be trannin likawlɛ’n, ɔ seli be kɛ: “Kɛ be ko cɛn min’n, ń dún mmua amun ɲrun Galile lɔ.” (Matie 26:32; 28:7, 10) I sɔ’n ti’n, kɛ Zezi cɛnnin nguan’n, i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be ɔli Galile. ?Ngue yɛ be ɔli i yolɛ lɔ-ɔ?

Kɛ be juli lɔ’n, cɛn kun’n, Piɛli seli akoto’m be nun nsiɛn kɛ: “N su kɔ jue tralɛ.” Be kusu be seli i kɛ: “É kɔ́ wie.” (Zan 21:3) Be ɔli, sanngɛ kɔnguɛ sɔ’n nun’n, b’a ɲanman like fi. Kɛ aliɛ wá cɛ́n’n, Zezi wa jrannin cenje’n su lɛ. Sanngɛ i akoto’m b’a wunmɛn i wlɛ. Ɔ seli be kɛ: “?Mantuan mun, amun le like be di?” Be tɛli i su kɛ: “Cɛcɛ-o!” Ɔ seli be kɛ: “Amun gua lala’n alie’n i fama su, i liɛ’n amún ɲán wie.” (Zan 21:5, 6) Kɛ be guali lala’n, b’a kwlá manman su b’a siemɛn i alie’n nun, afin ɔ trali jue kpanngban kpa.

Zan seli Piɛli kɛ: “E Min’n niɔn.” (Zan 21:7) Kɛ Piɛli tili i sɔ’n, ɔ wlɛli i tralɛ dan’n m’ɔ yili naan w’a wɔ jue tralɛ’n. Kpɛkun ɔ tɔli jenvie’n nun. Lika nga be o lɛ’n nin cenje’n be afiɛn’n ti nun mɛtri kɔe ablangwlan (90). Piɛli wuɛli nzue’n lele juli cenje’n su lɔ. Akoto onga’m be liɛ’n, be fali alie’n. Sanngɛ b’a kwlá ɔman ndɛndɛ, afin jue’n yili lala’n.

Kɛ be juli cenje’n su lɛ’n, be wunnin “kɛ jue o sin su, kpɛkun kpanwun o lɛ wie.” Zezi seli be kɛ: “Amun fa jue nga amun trali be’n be nun wie bla.” Ɔ maan Piɛli cuɛnnin lala’n guɛli i cenje’n su lɛ. Jue nga be o nun’n be sɔnnin kpa, kpɛkun be ti dandan kpa. Be ti jue ya kun ablenun-nin-nsan (153). Zezi seli be ekun kɛ: “Amun bla be wa di like.” I sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun sa w’a kwlá usɛmɛn i kɛ: “?Wan yɛle wɔ?” Afin b’a wun i wlɛ kɛ Zezi-ɔ. (Zan 21:10-12) I kpɛ nsan su nga Zezi yí i wun nglo klé i sɔnnzɔnfuɛ mɔ be o likawlɛ’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Zezi mannin be tinuntinun be kpanwun nin jue kɛ be di. Atrɛkpa’n ɔ niannin jue nga be trali be’n siin, kpɛkun ɔ usali Piɛli kɛ: “?Zan wa Simɔn, a klo min tra nga mun?” Zezi su usa Piɛli sɛ ɔ klo jue tralɛ’n tra junman nga Zezi kunndɛ kɛ ɔ di’n nin-o. Piɛli tɛli i su kɛ: “Ɛɛn min Min, a si kɛ n klo wɔ.” Ɔ maan Zezi seli i kɛ: “Man min bua ba’m be aliɛ.”​—Zan 21:15.

I kpɛ nɲɔn su’n, Zezi usali Piɛli kɛ: “?Zan wa Simɔn, a klo min?” Kɔlɛ kosan sɔ’n boli Piɛli nuan. Ɔ maan ɔ tɛli su juejue su kɛ: “Ɛɛn min Min, a si kɛ n klo wɔ.” Zezi tɛli i su ekun kɛ: “Nian min bua ba’m be lika.”​—Zan 21:16.

I kpɛ nsan su’n, Zezi usɛli i kɛ: “?Zan wa Simɔn, a klo min?” I lɛ’n nun’n, Piɛli seli i wun kɛ kɔlɛ Zezi bu i kɛ ɔ klomɛn i kpa. Ɔ maan ɔ seli weiin kɛ: “Min Min, a si sa kwlakwla. A si kɛ n klo wɔ.” Zezi seli i kɛ: “Man min bua ba’m be aliɛ.” (Zan 21:17) I lɛ’n kle kɛ ɔ fata kɛ be nga be kle Ɲanmiɛn i bua fa’n i atin’n, be nian bua fa sɔ’n i lika kpa.

Ɲanmiɛn junman mɔ Zezi dili’n ti’n, be cili i kpɛkun be boboli i waka’n su. Zezi seli Piɛli kɛ ɔ́ wá wú ɲrɛnnɛn wie kɛ i sa. Zezi waan: “Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kpa kɛ i nun nga a ti gbanflɛn kan’n, ɔ bɔbɔ yɛ a wlawla ɔ wun-ɔn. Yɛ lika kwlaa nga a klo kɛ á kɔ́’n, yɛ a kɔ-ɔ. Sanngɛ kɛ á wá yó oke’n, á wá tínngɛ ɔ sa’n nun, kpɛkun sran uflɛ wlá ɔ tralɛ, kpɛkun ɔ́ fá wɔ kɔ́ lika nga a kloman’n.” Zezi mɛnnin i afɔtuɛ kun ekun. Ɔ seli i kɛ: “Su min su titi.”​—Zan 21:18, 19.

Piɛli kpɛli i ɲin kpɛkun ɔ wunnin akoto Zan. Piɛli usali Zezi kɛ: “?Min Min, yɛ bian nga li? ?I liɛ’n yó sɛ?” Zezi klo akoto Zan kpa. ?I sɔ’n ti’n, ngue yɛ Zezi wá yó mɛ́n i-ɔ? Zezi tɛli Piɛli su kɛ: “?Sɛ ɔ ti min klun su kɛ ɔ ka lɛ lele naan m’an ba’n, ɔ ndɛ o nun sɛ?” (Zan 21:21-23) Ɔ fata kɛ Piɛli su Zezi su. Sanngɛ ɔ fataman kɛ ɔ yo sɔ sran’m be ti. Zan i su ndɛ nga Zezi kɛnnin i lɛ’n, ɔ kle kɛ akoto’m be kwlaa bé wú ka naan Zan w’a wu. Asa ekun, aolia nun’n, Zan wá wún Zezi mɔ b’a sie i Famiɛn’n kɛ ɔ su ba.

Nanwlɛ, Zezi yoli ninnge kpanngban wie mun ekun. Sɛ ɔ ti kɛ be klɛli be ngba’n, nn be su kwlá sɔnman fluwa kpanngban kpa bɔbɔ su.