Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 31

Be fianfiannin ble mma Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun

Be fianfiannin ble mma Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun

MATIE 12:1-8 MARKI 2:23-28 LIKI 6:1-5

  • ZEZI I SƆNNZƆNFUƐ’M BE FIANFIANNIN BLE MMA WUNMIƐN-LOLƐ-CƐN’N NUN

  • ZEZI TI “WUNMIƐN-LOLƐ-CƐN’N I MIN”

Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be su kɔ Galile mɛn’n nun lɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ble’n w’a blo, sanngɛ be nin-a kpɛman. Awe kunnin i sɔnnzɔnfuɛ mun. I sɔ’n ti’n, be fianfiannin ble mma wie be dili. Kusu nn cɛn sɔ’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn, yɛ Farizifuɛ’m be ɲin ta be.

I osu nin-a cɛman, Zuifu’m be kunndɛli kɛ bé kún Zezi. Afin be waan ɔ saci Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n. Siɛn’n, like nga Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yoli’n, i su yɛ be waan bé jrán bé bú i fɔ-ɔ. Be seli i kɛ: “Nian! Ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be su yo like ng’ɔ fataman kɛ be yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n.”​​—Matie 12:2.

Farizifuɛ’m be ɲrun’n, ble mma fianfianlɛ’n nin i nunkunlɛ’n, ɔ nin i dilɛ’n, be ti kɛ fie su junman dilɛ sa. (Ezipt Lɔ Tulɛ 34:21) Ɲanmiɛn kpɛli Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n naan Izraɛlifuɛ’m be di aklunjuɛ, yɛ be suɛn i su like. Sanngɛ Farizifuɛ’m be ti’n, Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i dilɛ’n kacili sran’m be ti su trɔ. Kusu nn Zoova w’a kunndɛman kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i su mmla’n kaci Izraɛlifuɛ’m be ti su trɔ. I sɔ’n ti’n, Zezi kannin ndɛ wie mun naan Farizifuɛ’m be wun i wlɛ kɛ akunndan nga be bu’n, ɔ nin Ɲanmiɛn liɛ’n be sansan be wun.

Kɛ Zezi tɛ́ be su’n, ɔ dun mmua kannin Davidi nin i sran’m be ndɛ. Ɔ seli be kɛ cɛn kun mɔ awe kunnin be’n, be ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ, kpɛkun be dili kpanwun nga be siesie be Ɲanmiɛn ɲrun’n. Kpanwun nga be dili’n, b’a dun mmua b’a yi be Ɲanmiɛn ɲrun yɛ be fali uflɛ sieli be osu. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun yɛ be le atin be di-ɔ. Sanngɛ cɛn sɔ’n nun’n, kɛ Davidi nin i sran’m be dili’n, sran fi w’a buman be fɔ.​​—Saun Yolɛ 24:5-9; 1 Samiɛl 21:1-6.

I sin’n, Zezi seli ekun kɛ: “Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be saci Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n Ɲanmiɛn i sua’n  nun’n, mɔ be bumɛn i kɛ be su yo sa tɛ’n, amun nin-a kɛnngɛnmɛn i Mmla’n nun le?” Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be kun nnɛn be fa yi tɛ, kpɛkun be di junman uflɛ wie mun ekun Ɲanmiɛn i sua’n nun. Zezi kan guali su kɛ: “Sanngɛ ń kán klé amun kɛ like kun mɔ i dan tra Ɲanmiɛn i sua’n, ɔ o wa.”​​—Matie 12:5, 6; Kalɛ 28:9.

Zezi fali Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun ndɛ kun ekun fa yiyili i ndɛ’n nun. Ɔ seli kɛ: “‘N kunndɛ kɛ sran’m be si aunnvuɛ, nán tɛ yilɛ’n yɛ n kunndɛ-ɔ.’ Sɛ ɔ ti kɛ amun wunnin ndɛ sɔ’n i wlɛ’n, nn amun a buman sran nga b’a yoman sa’n, be fɔ.” I sin’n, Zezi guɛli i ndɛ’n i bo seli kɛ: “Afin Sran wa’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min.”​​—Matie 12:7, 8; Oze 6:6.

Kɛ ɔ fɛ i laa lele fa ju andɛ’n, Satan sie sran mun tɛ kpa. I sɔ’n ti’n, nzaje sa mun nin alɛ’n be ti’n, sran’m be wun ɲrɛnnɛn. Sanngɛ kɛ Zezi wá síe sran mun Wunmiɛn-lolɛ-cɛn dan’n nun’n, lika’n su yoman sɔ kun. Afin alaje mɔ sran’m be kunndɛ’n, ɔ́ yó maan bé ɲɛ́n i!