Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 95

Bla yralɛ’n nin ba kanngan’m be klolɛ’n be su ndɛ’n

Bla yralɛ’n nin ba kanngan’m be klolɛ’n be su ndɛ’n

MATIE 19:1-15 MARKI 10:1-16 LIKI 18:15-17

  • ZEZI KANNIN WAFA NGA ƝANMIƐN BU BLA YRALƐ’N I NDƐ

  • BE NGA BE JAMAN BLA ANNZƐ BIAN’N

  • Ɔ TI CINNJIN KƐ E YO KƐ BA KANNGAN MUN SA

Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be jasoli Galile lɔ be kpɛli Zurdɛn nzue ba’n nin Pere mɛn’n, kpɛkun be toli be ti ngua lɔ lika’n nun. Kɛ Zezi ɔli Pere mɛn’n nun lɔ koko nun wa’n, ɔ kannin wafa nga Ɲanmiɛn bu bla yralɛ’n i ndɛ kleli Farizifuɛ mun. (Liki 16:18) Sanngɛ be sali be sin ndɛ kunngba sɔ’n su ekun. Afin be waan bé sɛ́ i bé nían.

Moizi seli kɛ sɛ bla kun yo “sa wie m’ɔ timan su’n,” i wun’n kwla yrɛ i. (Mmla’n 24:1) Ɔ maan sa nga ti yɛ bian kun kwla yrɛ i yi’n, yɛ ɔ ti ndɛ’n niɔn. Wie’m be waan sɛ sa’n timan dan bɔbɔ’n, be kwla yra bla’n. I sɔ’n ti’n, Farizifuɛ’m be usali Zezi kɛ: “?Yasua kun le atin jran sa kwlaa su yrɛ i yi’n?”​—Matie 19:3.

Zezi tɛli be su. Sanngɛ w’a jranman akunndan nga klɔ sran bu’n su naan w’a tɛ be su. Like nga ti yɛ Ɲanmiɛn kpɛli aja’n i ba’n i su yɛ ɔ fali be ɲin sieli-ɔ. Ɔ seli be kɛ: “Mɛn’n i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn yili yasua nin bla kpɛkun ɔ seli kɛ: ‘I sɔ’n ti’n, yasua’n yáci i si nin i nin, yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mɛ́ntɛn i yi, kpɛkun be nɲɔn’n bé káci sran wunmuan.’ ?Amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le? Ɔ maan be timan sran nɲɔn kun, sanngɛ be ti sran wunmuan. I sɔ’n ti’n, like nga Ɲanmiɛn kan boli nun’n, nán maan sran fi ti nun.” (Matie 19:4-6) Kɛ Zoova jali Adan nin Ɛvu’n, w’a siesieman kɛ be yra cɛn kun.

Sanngɛ Farizifuɛ’m be kpaloli Zezi i ndɛ’n be seli kɛ: “?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ Moizi seli kɛ sɛ be waan bé yrá bla kun’n, be mɛn i fluwa m’ɔ kle kɛ b’a yrɛ i’n, naan be yrɛ i-ɔ?” (Matie 19:7) Zezi seli be kɛ: “Kɛ mɔ amun awlɛn’n ti ketewa dan’n, i ti yɛ Moizi mannin amun atin kɛ amun yra amun yi mun-ɔn. Sanngɛ i bo bolɛ nun’n, ɔ timan sɔ.” (Matie 19:8) Kɛ Zezi seli kɛ “i bo bolɛ nun’n,” nán Moizi blɛ su ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. Sanngɛ i nun nga Ɲanmiɛn kpɛ́ aja’n i ba Edɛnin fie’n nun lɔ’n, i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn.

I sin’n, Zezi kannin ndɛ cinnjin kpa kun. Ɔ seli kɛ: “Ń kán klé amun kɛ sran ng’ɔ yrɛ i yi’n, sɛ nán kɛ i yi’n w’a kunndɛ bian i bo * naan ɔ ko ja bla uflɛ’n, nn w’a kunndɛ bla i yi bo.” (Matie 19:9) Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan sɛ bla kun kunndɛ bian i wun bo’n, yɛ i wun’n kwla yrɛ i-ɔ.

Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be tili i ndɛ’n, be seli kɛ: “Sɛ i sɔ yɛ ɔ fata kɛ yasua nin bla be tran’n, nn ɔ flunman kɛ nán sran’m be ja.” (Matie 19:10) Nanwlɛ, sran nga i waan ɔ́ já bla’n, ɔ fata kɛ ɔ si kɛ, kɛ be ko ja’n, nn b’a ja!

I sin’n, Zezi yiyili sa nga ti yɛ yasua wie’m be timan yasua’n i nun. I waan yasua nga be timan yasua’n, be nun wie’m be nin i sɔ liɛ’n fin be nin klun. Yɛ wie’m be liɛ’n, sran mun yɛ be sali be-ɔ. I sɔ’n ti’n, be nin bla be kwlá siman sua. Ɔ seli ekun kɛ wie’m be kusu’n, be yo be wun sɔ naan b’a kwla di Ɲanmiɛn junman’n i kpa. Kɛ ɔ wieli i sɔ kan’n, ɔ seli be nga be su tie i ndɛ’n be kɛ: “Sran ng’ɔ kwla kplin i sɔ’n su’n, maan ɔ kplin su.”​—Matie 19:12.

Sran’m be fali be mma kanngan’m be blɛli Zezi. Sanngɛ kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin i sɔ’n, be ijɔli be. Afin be kunndɛman kɛ be kle Zezi i yalɛ. Kɛ Zezi wunnin i sɔ’n, ɔ yoli i ya dan. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “An yaci ba kanngan’m be nun maan be bla min sin. Nán an tanndan be ɲrun. Afin Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n ti be nga be yo be wun kɛ be sa’n, be liɛ. Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sran nga w’a sɔman Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun kɛ bakan kun sa’n, ɔ su wluman nun wie.”​—Marki 10:14, 15; Liki 18:15.

Nanwlɛ, afɔtuɛ kpa yɛ Zezi mannin e lɛ-ɔ! Sɛ e waan é ‘sɔ́’ Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ e yo wun ase kanfuɛ. Yɛ ɔ fata kɛ e lo e wun naan be kle e like kɛ ba kanngan mun sa. I sin’n, Zezi sɔli ba kanngan’m be nun, yɛ ɔ fɛli i sa fuafuali be su. I sɔ’n kle kɛ ɔ klo be. Klolɛ kunngba sɔ’n yɛ ɔ fa klo sran nga be sɔ “Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun kɛ bakan kun sa’n” niɔn.​—Liki 18:17.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Glɛki nun’n, be se kɛ pɔɔneia.