Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 83

Be nga bé wá yía be kɛ be ko di like’n

Be nga bé wá yía be kɛ be ko di like’n

LIKI 14:7-24

  • BE WUN ASE KANLƐ’N I SU AFƆTUƐ

  • BE NGA BE YIALI BE’N BE ƝINFU B’A ƆMAN

Zezi yoli bian ng’ɔ wlawlali’n i juejue, yɛ ɔ te o Farizifuɛ’n i awlo lɔ. Zezi wunnin kɛ be nga be yiali be kɛ be wa di like’n, be trantrannin tranwlɛ kpakpa’m be nun. I sɔ’n ti’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli be naan be wun i wlɛ kɛ be wun ase kanlɛ’n ti cinnjin.

Zezi seli kɛ: “Sɛ sran kun yia wɔ aja kun bo’n, nán tran tranwlɛ kpafuɛ’n nun. Atrɛkpa’n, ɔ yiali sran kun m’ɔ le ɲrun tra wɔ’n wie. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, sran ng’ɔ yiali amun sran nɲɔn’n, ɔ́ bá wá sé wɔ kɛ: ‘Jaso ɔ bia’n su man bian nga.’ Kpɛkun kɛ á kó trán siɛn lɔ’n, á wún ɲannzuɛn.”​—Liki 14:8, 9.

Zezi seli ekun kɛ: “Kɛ be yia wɔ’n, tran siɛn lɔ. I liɛ’n, sɛ sran ng’ɔ yiali wɔ’n ba’n, ɔ́ sé wɔ kɛ: ‘Janvuɛ, ko tran be ɲrun lɔ.’ Ɔ maan á ɲán ɲrun be nga be yiali be’n, be kwlaa be ɲrun.” Sran ng’ɔ yo sɔ’n, ɔ kle kɛ i ɲin yi sran. Sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Afin Zezi guali su kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ yo i wun dandan’n, bé kɛ́n i ase, yɛ sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, bé mɛ́n i su.” (Liki 14:10, 11) I lɛ nun’n, Zezi su wlɛ i ndɛ tiefuɛ’m be fanngan kɛ be kan be wun ase.

I sin’n, Zezi kannin ndɛ kun kleli Farizifuɛ’n ng’ɔ yiɛli i’n. Ɔ kleli i sran wafa ng’ɔ fata kɛ ɔ yia be naan Ɲanmiɛn i klun w’a jɔ i wun’n. Ɔ seli i kɛ: “Sɛ ɔ waan á yía sran kɛ ɔ wa di like wia nun annzɛ nnɔsua’n, nán yia ɔ janvuɛ, annzɛ ɔ niaan, annzɛ ɔ osufuɛ, annzɛ ɔ mantanfuɛ nga be ti sikafuɛ’n. Sɛ a yo sɔ’n, bé yía wɔ wie. Kpɛkun ɔ ti kɛ b’a yi b’a man wɔ sa. Sanngɛ sɛ á dí cɛn’n, yia yalɛfuɛ mun nin be nga be sa annzɛ be ja yo be ya’n nin bubuwafuɛ mun, yɛ aɲinsifuɛ mun. Sɛ a yo sɔ’n, á dí aklunjuɛ. Afin be liɛ’n, be leman wie naan b’a yo i wunsu b’a man wɔ. Sanngɛ sran kpa’m be cɛnlɛ blɛ’n nun yɛ bé yí ɔ liɛ’n bé mán wɔ-ɔ.”​—Liki 14:12-14.

Sɛ e yia e janvuɛ annzɛ e osufuɛ annzɛ e mantanfuɛ mun kɛ be wa di like’n, i sɔ’n timan tɛ. Zezi kusu w’a seman kɛ nán e yia be. Sanngɛ i waan e yia be nga be leman wie’n, naan sɛ e yo sɔ’n Ɲanmiɛn yrá e su. Be nun wie mun yɛle yalɛfuɛ mun nin bubuwafuɛ mun nin aɲinsifuɛ mun. Zezi seli sran ng’ɔ yiɛli i’n kɛ: “Sran kpa’m be cɛnlɛ blɛ’n nun yɛ bé yí ɔ liɛ’n bé mán wɔ-ɔ.” Kɛ Zezi seli sɔ’n, sran kun mɔ be yiɛli i wie’n guali su kɛ: “Sran ng’ɔ di like Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ’n, i liɛ su ti ye.” (Liki 14:15) Bian sɔ’n wunnin i wlɛ kɛ nán sran ngba yɛ be kwla yiɛ i Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ-ɔ. Sanngɛ Zezi kleli kɛ sran ngba wunmɛn i wlɛ sɔ.

Zezi seli kɛ: “Bian kun tɔnnin aliɛ kpanngban kpa. Kpɛkun ɔ yiali sran kpanngban. [...] Ɔ sunmɛnnin i sran’n kɛ ɔ ko se be ng’ɔ yiali be’n, be kɛ: ‘Amun bla. Afin b’a wie yo.’ Sanngɛ be kwlaa be waan be su kwlá kɔman. Be nun klikli’n seli i kɛ: ‘N toli fie kun, ɔ fata kɛ n wɔ n ko nian. Yaci, n su kwlá kɔman wie.’ Uflɛ seli kɛ: ‘N toli nannin blu, n su ko nian be. Yaci, n su kwlá kɔman wie.’ Kun ekun seli kɛ: ‘N jali bla ɔ nin-a cɛman. I sɔ’n ti’n, n su kwlá kɔman wie.’”​—Liki 14:16-20.

Be nga be yiali be mɔ b’a ɔman’n, be ndɛ yoman fɛ. Afin sɛ ɔ wie fie-o annzɛ nannin-o, be dun mmua be niɛn i kwlaa naan b’a to. Ɔ maan sɛ sran sɔ’m be dun mmua toli’n, ɔ timan cinnjin kɛ be ko nian be ekun. Sran’n i nsan su nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n i liɛ’n, nán blɛ li yɛ ɔ su siesie i wun naan ɔ́ já bla-ɔ. Sanngɛ w’a ja bla w’a wie. Ɔ maan nɛ́n i sɔ ti yɛ ɔ kwlá kɔman-ɔn. Junman difuɛ’n ko kɛnnin i kwlaa sɔ’n kleli i min’n. I min’n fali ya dan kpa naan w’a se i kɛ:

“Kɔ klɔ’n nun akpɔ nin i nun atin’m be su ndɛndɛ, naan flɛ yalɛfuɛ mun nin be nga be sa annzɛ be ja yo be ya’n, ɔ nin bubuwafuɛ mun naan be bla.” Junman difuɛ’n niannin su yoli i sɛsɛsɛ, sanngɛ tranwlɛ wie ekun te o lɛ. Yɛ junman difuɛ’n i min’n seli i kɛ: “Kɔ atin dandan mun nin atin kanngan’m be su. Mian be naan be bla, maan min sua’n yi. Afin ń kán klé wɔ kɛ, be nga n yiali be i klikli’n nun’n, be nun wie fi su diman min aliɛ nga wie.”​—Liki 14:21-24.

 Ndɛ sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn Zoova seli Zezi kɛ ɔ yiayia sran wie mun naan be ko di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Sran akpasua klikli nga be yiali be’n, yɛle Zuifu mun. Yɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn mun yɛ be dun mmua be nun-ɔn. Kɛ Zezi dí Ɲanmiɛn junman’n, be nun sunman b’a sɔmɛn i nun klanman. Sanngɛ be wa yiali sran uflɛ wie mun ekun. Be yɛ be ti sran akpasua nɲɔn su’n niɔn. Sran sɔ mun yɛle Zuifu nga sran’m be buman be wie’n, ɔ nin be nga be timan Zuifu mɔ siɛn’n be su su Ɲanmiɛn kɛ be sa wie’n. I sin’n, be wa yiali sran akpasua nsan su’n. Be yɛle be nga Zuifu’m be bu i kɛ be ti fiɛn Ɲanmiɛn ɲrun’n.​—Sa Nga Be Yoli’n 10:28-48.

Be nga Farizifuɛ’n yiali be’n, be nun kun seli kɛ: “Sran ng’ɔ di like Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ’n, i liɛ su ti ye.” Ndɛ sɔ’n kle kɛ Zezi i ndɛ’n ti nanwlɛ.