Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 89

Kɛ Zezi sín kɔ́ Zide’n, ɔ kleli sran’m be like Pere lɛ

Kɛ Zezi sín kɔ́ Zide’n, ɔ kleli sran’m be like Pere lɛ

LIKI 17:1-10 ZAN 11:1-16

  • SƐ E YO NAAN SRAN WIE YO SA TƐ’N, NN Y’A YO SA TƐ KPA

  • SA YACI CƐLƐ’N NIN ƝANMIƐN SULAFILƐ’N BE TI CINNJIN

Kɛ Zezi “kpɛli Zurdɛn’n” ɔli Pere mɛn’n nun lɔ’n, ɔ dili le nɲɔn kun lɔ. (Zan 10:40) Ɔ su wa to i ti Zerizalɛmun bue liɛ’n su lɔ.

Nán Zezi kunngba yɛ ɔ su kɔ-ɔ. I sɔnnzɔnfuɛ mun nin “sran kpanngban kpa” be su i su. Lapo defuɛ nin sa tɛ yofuɛ’m be o be nun wie. (Liki 14:25; 15:1) Farizifuɛ nin mmla klɛfuɛ mɔ be kan ndɛ nga Zezi kan’n nin sa ng’ɔ yo’n be su ndɛ tɛtɛ’n, be kusu be o lɛ wie. Kɛ Zezi kán bua ng’ɔ mlinnin’n nin ba ng’ɔ mlinnin’n, ɔ nin aɲanbeunfuɛ nin Lazaa be ndɛ’n, be tili. Ɔ maan ndɛ ng’ɔ fata kɛ be bu be akunndan’n, be sɔnnin.​—Liki 15:2; 16:14.

Zezi kpɛli i ɲin i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun lɔ. Kpɛkun ɔ flannin ndɛ wie m’ɔ kannin be Galile mɛn’n nun lɔ’n nun kleli be. Atrɛkpa’n, i wun ndɛ nga i kpɔfuɛ’m be kannin’n nin i finfin mɔ be yoli i’n be ti yɛ ɔ flannin ndɛ sɔ’m be nun-ɔn.

Zezi seli kɛ: “Saan sran’m bé yó maan wie’m bé yáci Ɲanmiɛn su lafilɛ. Sanngɛ sran ng’ɔ yo i sɔ sa’n, i yako! [...] Amun nian amun wun kpa. Sɛ ɔ niaan yo wɔ sa’n, tu i fɔ. Yɛ sɛ ɔ kaci i akunndan’n, yaci cɛ i. Sɛ bɔbɔ ɔ yo wɔ sa kpɛ nso cɛn ba kun nun naan ɔ ba kpɛ nso wa se wɔ kɛ: ‘Yaci cɛ min’n,’ ɔ fata kɛ a yaci cɛ i.” (Liki 17:1-4) Atrɛkpa’n, ndɛ kasiɛn nga Zezi kɛnnin i lɛ’n ti’n, Piɛli i wla kpɛnnin ndɛ nga cɛn kun’n ɔ usali Zezi’n su. Ɔ usali Zezi kɛ: ‘?Sɛ sran kun yo min sa’n, ɔ fata kɛ n yaci cɛ i lele kpɛ nso?’​—Matie 18:21.

?Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m bé kwlá fɛ́ i ndɛ’n su? Be seli Zezi kɛ: “Uka e maan e lafi Ɲanmiɛn su kpa.” Kɛ be seli sɔ’n, ɔ seli be kɛ: “Sɛ amun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i dan ju kɛ mutadi mma sa bɔbɔ’n, sɛ amun se waka nga kɛ: ‘Tu ɔ wun bo ko jran jenvie’n nun lɔ’n!’ ɔ́ kɔ́ sakpa.” (Liki 17:5, 6) Nanwlɛ, sran ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su kaan sa bɔbɔ’n, ɔ kwla yo sa dandan wie mun.

I sin’n, Zezi kleli kɛ ɔ fataman kɛ be bu be bɔbɔ be wun sran tratra su. Ɔ seli i akoto’m be kɛ: “Wienun-ɔn, amun le kanga kun. Yɛ kanga sɔ’n nian amun fie’n su annzɛ ɔ nian amun nnɛn’m be su. ?Sɛ kanga’n fin fie su ba cɛ’n, amún sé i kɛ: ‘Bla wa tran ase naan e di like’? Cɛcɛ. Sanngɛ amún sé i kɛ: ‘Tɔn min nnɔsua nun aliɛ’n man min, kpɛkun kaci ɔ wun tralɛ’n naan fa aliɛ’n man min maan n di. Sɛ n wie i di naan n nɔn su nzan’n, a kwla di ɔ liɛ siɛn’n, yɛ a kwla nɔn wɔ nzan liɛ.’ Amun su laman kanga sɔ’n i ase. Afin like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n, yɛ ɔ yoli-ɔ. ?Nɛ́n i-ɔ? I kunngba’n, kɛ amun ko yo like nga be seli amun kɛ amun yo’n, amun se kɛ: ‘E ti junman difuɛ ngbɛn, e nin mo yolɛ fataman. Like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, yɛ e yoli-ɔ.’”​—Liki 17:7-10.

Ɔ fata kɛ e dun mmua e yo Ɲanmiɛn i ninnge liɛ mun. Ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn sufuɛ kwlaa wun i sɔ liɛ’n i wlɛ kpa. Asa ekun’n, ɔ fata kɛ e tinuntinun e wun i wlɛ kɛ e mɔ e su Zoova’n, e ti i awlobofuɛ naan i sɔ’n ti e cenjele like dan kpa.

I sin’n, Mari nin Mati be sunmannin sran Zezi sin. Atrɛkpa’n, kɛ Zezi i nuan tɔli’n m’ɔ cɛli kan’n, yɛ bian sɔ’n bali-ɔ. Mari nin Mati be ti Lazaa i niaan bla. Be tran Betanin, Zide mɛn’n nun lɔ. Sran sɔ’n seli Zezi kɛ: “E Min, nian! sran mɔ a klo i sa’n, w’a tɔ tukpacɛ.”​—Zan 11:1-3.

Ɔ maan Zezi tili i kɛ i janvuɛ Lazaa w’a tɔ tukpacɛ kekle. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, Zezi i wla w’a bomɛn i wun. I kpa bɔbɔ’n, ɔ seli kɛ: “Tukpacɛ sɔ’n timɛn i wie liɛ, sanngɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i manmanlɛ liɛ, kɛ ɔ́ yó naan b’a yi Ɲanmiɛn i Wa’n i ayɛ’n ti.” Zezi kali kan ɔ o lɛ’n, ɔ dili cɛn ba nɲɔn. I sin’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Maan e wɔ Zide mɛn’n nun lɔ ekun.” Sanngɛ i ndɛ sɔ’n w’a yoman be fɛ. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ: “Rabi, Zidefuɛ’m be kunndɛli kɛ bé fínfín wɔ yɔbuɛ ɔ nin-a cɛman. ?Yɛ a su kɔ lɔ ekun?”​—Zan 11:4, 7, 8.

Zezi tɛli su kɛ: “?Kɛ lika cɛn m’ɔ́ fá sán’n, ɔ diman dɔ blu-nin-nɲɔn (12)? Sɛ sran kun nanti wia nun’n, i ja kplaman like fi su. Afin ɔ wun mɛn nga  nun kannin’n. Sanngɛ sɛ kɔnguɛ yɛ sran kun nanti’n i ja kpla, afin kannin’n nunmɛn i nun.” (Zan 11:9, 10) Atrɛkpa ɔ su se kɛ blɛ nga Ɲanmiɛn mɛnnin i kɛ ɔ fa di i junman’n, ɔ nin-a wieman. Ɔ fata kɛ ɔ fa blɛ kan ng’ɔ ka’n, ɔ di junman sɔ’n kpa.

Zezi seli ekun kɛ: “E janvuɛ Lazaa su lafi. Sanngɛ n su ko tinnge i.” I sɔnnzɔnfuɛ’m be buli i kɛ Lazaa su lo wunmiɛn naan ɔ́ yó juejue. I sɔ’n ti’n, be seli kɛ: “E Min, sɛ ɔ su lafi’n, ɔ́ yó juejue.” Sanngɛ Zezi seli be weiin kɛ: “Lazaa w’a wu. [...] Maan e wɔ i wun lɔ.”​—Zan 11:11-15.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be si kɛ be kwla kun i Zide mɛn’n nun lɔ. Toma kunndɛli kɛ ɔ́ jrɛ́n i sin. I sɔ’n ti’n, ɔ seli i wiengu’m be kɛ: “Maan e wɔ wie naan e nin i e ko wu.”​—Zan 11:16.