Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 19

Zezi kleli Samari bla kun i like

Zezi kleli Samari bla kun i like

ZAN 4:3-43

  • ZEZI KLELI SAMARI BLA KUN NIN SRAN WIE MUN EKUN BE LIKE

  • ƝANMIƐN SULƐ’N I KPAFUƐ’N

Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be fin Zide be su kɔ Galile. Galile mɛn’n wo Izraɛli nvle’n i nglo lɔ lika’n nun. Kɛ bé kɔ́’n, be sinnin Samari mɛn’n nun. Kɛ mɔ lika’n wali’n, ti’n, be fɛli kpa. Ɔ maan kɛ be juli klɔ nga be flɛ i Sikaa i wun koko lɛ’n, be loli wunmiɛn kan. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn amindi su wa ju annzɛ w’a ju w’a tra su kan. Be trannin ase kan nzue gbo kun wun lɛ. Gbo sɔ’n o lɛ i osu w’a cɛ kpa. Kɔlɛ’n, Zakɔbu yɛ ɔ kpɛli-ɔ, annzɛ ɔ mannin sran wie’m be sika naan be kpɛ be mɛn i. Dɔ nga su’n, gbo sɔ’n wo klɔ nga be flɛ i Napluzu’n i wun lɛ.

Zezi kali gbo’n wun lɛ, yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɔli aliɛ tolɛ klɔ’n nun lɔ. Kɛ be ɔli’n, Samari bla kun bali nzue salɛ. Zezi seli i kɛ: “Man min nzue maan n nɔn.”​—Zan 4:7.

Zuifu mun nin Samarifuɛ’m be bu be wiengu wun akunndan tɛ. I sɔ’n ti’n, be diman. I sɔ’n ti’n, kɛ bla’n wunnin kɛ Zezi nin i su ijɔ’n, ɔ boli i nuan, naan w’a usɛ i kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ wɔ mɔ a ti Zuifu’n, a se min mɔ n ti Samari bla’n kɛ n man wɔ nzue naan a nɔn-ɔn?” Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ a si like nga Ɲanmiɛn man’n, ɔ nin sran ng’ɔ se wɔ kɛ ‘Man min nzue maan n nɔn’n,’ nn wɔ yɛ a srɛli i-ɔ, yɛ nn ɔ mannin wɔ nzue m’ɔ man nguan’n.” Yɛ bla’n seli i kɛ: “Baba, a leman like naan w’a fa sa nzue. Gbo’n kusu i bo’n ti kploun. ?Nin yɛ á ɲán nzue sɔ m’ɔ man nguan’n niɔn? E nannan Zakɔbu yɛ ɔ kpɛli gbo nga mannin e-ɔ. Ɔ nin i mma mun nin i nnɛn mun be nɔnnin i nun nzue’n wie. ?Ɔ kpa trɛ i?”​—Zan 4:9-12.

Yɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ nɔn nzue nga’n, nzuewe kún i ekun. Sanngɛ sran ng’ɔ nɔn nzue nga ń fá mɛ́n i’n, nzuewe su kunmɛn i kun mlɔnmlɔn. Sanngɛ nzue nga ń fá mán sran sɔ’n, ɔ́ káci i nun kɛ nzue ti sa, ɔ́ ɲrɛ́n piaa, kpɛkun ɔ́ mɛ́n i nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.” (Zan 4:13, 14) Yalɛ nga Zezi nin bla’n be su koko’n, ɔ kle kɛ kannzɛ bɔbɔ Zezi w’a fɛ’n, sanngɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kán Ɲanmiɛn ndɛ m’ɔ man nguan’n klé Samari bla’n.

Bla’n seli ekun kɛ: “Baba, man min nzue sɔ’n wie. I liɛ’n, nzuewe su kunman min kun, kpɛkun n su baman nzue salɛ wa kun.” Zezi kunndɛli kɛ ɔ́ fá bla’n i ɲin síe i ndɛ uflɛ su. Ɔ maan ɔ seli i kɛ: “Ko flɛ ɔ wun naan amun bla.” Bla’n tɛli i su kɛ: “N leman bian!” Ndɛ nga Zezi kannin fa tɛli bla’n su’n, ɔ boli bla’n i nuan. Afin ɔ wunnin kɛ Zezi si i su sa kpanngban. Zezi tɛli i su kɛ: “Kɛ a se kɛ a leman bian’n, ɔ ti nanwlɛ. Afin a jali bian nnun, yɛ bian nga a nin i be o nun dɔ nga su’n, ɔ timan ɔ wun. I lɛ nun’n, a dili nanwlɛ.”​—Zan 4:15-18.

Bla’n wunnin i wlɛ kɛ Zezi nin sran onga’m be timan kun. Kɛ mɔ ndɛ ng’ɔ tili’n wluwluli i wun ti’n, ɔ seli kɛ: “Baba, n wun kɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.” I sin’n, bla’n kannin ndɛ m’ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n ti i cinnjin kpa. Ɔ seli kɛ: “E nannan’m be suli Ɲanmiɛn oka nga su [Oka sɔ’n yɛle Garizimun Oka’n. Ɔ o Sikaa i wun lɛ]. Sanngɛ amun liɛ’n [yɛle kɛ Zuifu mun], amun waan Zerizalɛmun lɔ yɛ ɔ fata kɛ sran’m be ko su Ɲanmiɛn-ɔn.”​—Zan 4:19, 20.

Sanngɛ Zezi yiyili nun kleli i kɛ nán lika nga be su Ɲanmiɛn’n, yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn. I sɔ’n ti’n, ɔ seli bla’n kɛ: “Blɛ wie wá jú’n, nán oka nga su wa nin Zerizalɛmun lɔ bɔbɔ yɛ amún wá sú Siɛ’n niɔn.” Ɔ seli i ekun kɛ: “Blɛ wie wá jú’n, blɛ sɔ’n w’a ju bɔbɔ, Siɛ’n i sufuɛ kpa mun bé wá sú i kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n  kle be’n sa, yɛ bé sú i nanwlɛ nun. Afin Siɛ’n su kunndɛ sran kɛ ngalɛ sa mun naan be su i.”​—Zan 4:21, 23, 24.

Ng’ɔ ti Siɛ’n i cinnjin’n, nɛ́n i yɛle lika nga sran’m be su i’n, sanngɛ ng’ɔ ti i cinnjin’n yɛle wafa nga be su i’n. Kɛ mɔ ndɛ’n wluwluli bla’n i wun dan’n ti’n, ɔ seli Zezi kɛ: “N si kɛ Mesi mɔ be flɛ i kɛ Klisi’n ɔ́ wá bá. Sɛ ɔ ba’n, ɔ́ kán ndɛ kwlaa weinwein klé e.”​—Zan 4:25.

Zezi seli bla’n kɛ: “Sran sɔ’n, yɛle min mɔ n su kan ndɛ n kle wɔ yɛ’n.” (Zan 4:26) Ndɛ cinnjin kpa yɛ Zezi su kan kle bla’n lɛ-ɔ. Nanwlɛ, Zezi buli bla sɔ’n i sran dan! Afin ɔ bɔbɔ nian: I mɔ ti bla’n, m’ɔ bali nzue salɛ wia sɔ’n bo’n, Zezi seli i kɛ i bɔbɔ Zezi yɛ ɔ ti Mesi’n niɔn. Atrɛkpa’n, Zezi nin-a seman sran uflɛ le kɛ i yɛ ɔ ti Mesi’n niɔn.

SAMARIFUƐ KPANNGBAN BE LAFILI ZEZI SU

Siɛn’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be fin Sikaa lɔ b’a ba. Kɛ bé bá’n, aliɛ o be sa nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zezi te ti Zakɔbu i nzue gbo’n su lɛ. Ɔ nin Samari bla kun be te koko yalɛ. Kɛ be juli be wun lɛ’n, bla’n yacili i nzue sɛ’n lɛ naan w’a ɔ klɔ’n nun lɔ.

Kɛ bla’n juli Sikaa lɔ’n, ɔ yiyili ndɛ nga Zezi kan kleli i’n nun kleli klɔfuɛ mun. Ɔ jrannin su kpa seli be kɛ: “An bla be wa nian bian kun. Ɔ kannin like kwlaa nga n yoli’n kleli min.” Kɛ m’ɔ kunndɛ kɛ be fɛ i ndɛ’n su’n ti’n, ɔ kan guali su kɛ: “?Nɛ́n i yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn?” (Zan 4:29) Nanwlɛ, kɛ ɔ fɛ i Moizi blɛ su lele m’ɔ́ fá jú be blɛ su’n, Klisi’n i su ndɛ’n ti sran’m be ngba be ti cinnjin kpa. (Mmla’n 18:18) Ndɛ nga bla’n kannin’n yoli klɔfuɛ’m be fɛ dan. Ɔ maan be kusu, be kunndɛli kɛ bé kó wún Zezi wie.

Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be jin i wun kɛ ɔ di like nga be fa bali’n. Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “N le aliɛ kun mɔ amun simɛn i-ɔ.” Ndɛ sɔ’n boli be nuan, naan b’a usa be wiengu kɛ: “Sran fi w’a blɛmɛn i like kɛ ɔ di. ?Nɛ́n i-ɔ?” Zezi yiyili i ndɛ’n nun weinwein kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ seli kɛ:“Min aliɛ’n yɛle sran ng’ɔ sunmannin min’n i klun sa’n i yolɛ, ɔ nin i junman’n i bo gualɛ.”​—Zan 4:32-34.

 Junman nga Zezi su kɛn i ndɛ lɛ’n, nán fie su ninnge’m be kpɛlɛ junman m’ɔ ka anglo nnan bé kpɛ́ be’n, i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. Sanngɛ ɔ su kan sran’m be ukalɛ mɔ be uka be naan be kaci i sɔnnzɔnfuɛ’n, i ndɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ seli ekun kɛ: “An man amun ɲin su be nian fie mun. Be su ninnge’m b’a blo, be kpɛlɛ blɛ’n w’a ju. Kɛ é sé yɛ’n, sran ng’ɔ kpɛ like’n su ɲɛn i akatua’n, kpɛkun ɔ su tiantian like ng’ɔ kpɛli’n i nuan. Like sɔ’n yɛle be nga bé wá ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Ɔ maan sran ng’ɔ lua like’n nin sran ng’ɔ kpɛ like’n be di aklunjuɛ likawlɛ.”​—Zan 4:35, 36.

Zezi wunnin kɛ yalɛ ng’ɔ nin Samari bla’n be kokoli’n, w’a yoman ngbɛn. Afin ndɛ nga bla’n kannin’n ti’n, sran kpanngban kpa mɔ be fin Sikaa’n, be lafili i su. Bla’n seli sran mun kɛ: “Ɔ kannin like kwlaa nga n yoli’n kleli min.” (Zan 4:39) I sɔ’n ti’n, be kusu be ko toli Zezi nzue gbo’n su lɔ wie, yɛ be srɛli i kɛ ɔ ka be wun lɛ naan ɔ kle be like ekun. Zezi kplinnin su naan w’a di cɛn ba nɲɔn Samari lɛ.

Zezi kleli Samarifuɛ’m be like. I nuan ndɛ nga be tili’n ti’n, be nun kpanngban kpa ekun be wa lafili i su. Yɛ be seli bla’n kɛ: “Nán ndɛ nga a kannin’n i ngunmin ti yɛ e lafi i su-ɔ. Afin e bɔbɔ e tili i nuan ndɛ’n. Ɔ maan e si kɛ bian nga ti mɛn’n i defuɛ sakpa.” (Zan 4:42) Like nga Samari bla’n yoli’n, ɔ kle e ajalɛ kpa. Yɛle kɛ, kɛ é kán Klisi i su ndɛ é klé sran mun’n, maan e yo naan ndɛ’n wluwlu be wun naan be kunndɛ kɛ bé sí nun kpa ekun.

Ɔ ka anglo nnan, fie su ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n jú. Ɔ́ tɔ́ Marsi annzɛ Avrili anglo’n nun. Kɔlɛ’n, ɔrzu yɛ be kpɛ i blɛ sɔ’n nun-ɔn. Ɔ maan e kwla se kɛ blɛ sɔ’n nun’n, nn e o Novanblu annzɛ Desanblu anglo’n nun. I sɔ’n kle kɛ, kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be wieli afuɛ 30 i nun Delɛ cɛn’n i di’n, be dili anglo kɔe mɔcuɛ ekun Zide lɔ. Be kleli sran’m be like yɛ be yoli be batɛmun. Siɛn’n, b’a fa atin’n be su kɔ Galile mɛn’n nun lɔ. Galile mɛn’n wo Izraɛli nvle’n i nglo lɔ lika’n nun. Lɔ yɛ be wuli be-ɔ. ?Ngue yɛ bé wá yó i lɔ-ɔ?