Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 26

“Ɔ sa tɛ’m b’a wie”

“Ɔ sa tɛ’m b’a wie”

MATIE 9:1-8 MARKI 2:1-12 LIKI 5:17-26

  • ZEZI YACILI BUBUWAFUƐ KUN I SA TƐ MUN CƐLI I, KPƐKUN Ɔ YOLI I JUEJUE

Sran mɔ be tran mmuammua kpa bɔbɔ’n, be tili Zezi i su ndɛ. Be nun wie’m be ko toli i lika diin m’ɔ ko trannin be nun’n, be nun lɔ. Be ɔli kɛ bé kó tíe ndɛ ng’ɔ kan’n naan bé wún abonuan sa ng’ɔ yo be’n. Sanngɛ Zezi w’a cɛman be wun lɛ. Kɛ ɔ dili le nɲɔn kun’n, ɔ sɛli i sin Kapɛɛnaɔmun lɔ. Klɔ sɔ’n wo Galile Jenvie’n i nuan lɛ. Lɛ yɛ ɔ trannin naan w’a di i Ɲanmiɛn junman’n i dan lika-ɔ. Kɛ ɔ juli lɔ’n, w’a cɛman naan sran’m b’a ti i kɛ w’a ba. Ɔ maan sran kpanngban be ɔli kan ɔ sikeli lɛ’n. Farizifuɛ mun nin mmla klɛfuɛ’m be o nun wie. Wie’m be fin Galile mɛn’n nin Zide mɛn wunmuan’n ɔ nin lika nga be o be sin lɔ’n be nun. Wie mun be fin Zerizalɛmun.

“Ɔ maan sran kpanngban kpa be wa yiali lɛ. I sɔ’n ti’n, awlo wunmuan’n yili. Anuan’n i ɲrun lɛ lika’n bɔbɔ yili. Kpɛkun ɔ kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n kleli be.” (Marki 2:2) Zezi yoli abonuan sa kun lika sɔ’n nun lɛ. Sa sɔ’n kleli kɛ ɔ le tinmin naan ɔ kwla nunnun like nga ti yɛ klɔ sran’m be wun be ɲrun’n. Yɛ ɔ kwla yo sran kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ́ yó i juejue’n, i juejue.

Kɛ Zezi klé sran’m be like’n, yasua nnan be suali be janvuɛ kun bɛ kun su bali. Be janvuɛ sɔ’n ti bubuwafuɛ, yɛ be kunndɛ kɛ Zezi yo i juejue. Sanngɛ kɛ mɔ sran’m b’a yi sua wunmuan’n ti’n, “b’a kwlá fɛmɛn i b’a ɔman Zezi wun lɔ trele.” (Marki 2:4) Atrɛkpa bɔbɔ’n, i sɔ’n bubuli be sa sin kan. Ɔ nin i sɔ ngba’n, be fuli sua’n i ti su lɔ, kpɛkun be kpɛli toklo kun. I sin’n, be fali bubuwafuɛ’n m’ɔ la bɛ’n su’n be jrɛli i sua’n i klun lɔ.

?Kɛ be yoli sɔ’n, Zezi fali be wun ya? Ɔ si’ɛ mlɔnmlɔn. I kpa bɔbɔ’n, wafa nga be kleli kɛ be lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ yoli Zezi i ɲɛnmɛn dan. Ɔ maan ɔ seli bubuwafuɛ’n kɛ: “Ɔ sa tɛ’m b’a wie.” (Matie 9:2) ?Sanngɛ yoo, Zezi kwla yaci sran kun i wun sa tɛ’n cɛ i sakpasakpa? Mmla klɛfuɛ mun nin Farizifuɛ’m be waan ɔ kwlá yoman sɔ. I sɔ’n ti’n, be jrannin ndɛ sɔ’n su naan bé mɛ́n i ndɛ. Be seli be afiɛn lɔ kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ bian nga kwla kan ndɛ sɔ-ɔ? Ɔ su saci Ɲanmiɛn wun. ?Sɛ nán Ɲanmiɛn kunngba cɛ’n, wan yɛ ɔ kwla yo naan sran kun i sa tɛ’m b’a wie-ɔ?”​​—Marki 2:7.

Zezi wunnin ndɛ nga be kannin’n i wlɛ naan w’a usa be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun kwla bu akunndan kɛ ngalɛ’n sa-ɔ? ?Kɛ be se bubuwafuɛ’n kɛ ‘Ɔ sa tɛ’m b’a wie’n,’ ɔ nin kɛ be se kɛ ‘Jaso naan fa ɔ bɛ’n naan nanti’n,’ onin yɛ i kanlɛ’n ti pɔpɔ-ɔ?” (Marki 2:8, 9) Zezi kwla jran e ti tɛ m’ɔ́ wá yí’n su ɔ yaci yasua’n i sa tɛ mun cɛ i.

I sin’n, Zezi kleli sran nga be o lɛ’n ɔ nin be nga be kɛnnin i wun ndɛ’n be kɛ ɔ le atin yaci sran’m be wun sa’n cɛ be asiɛ’n su wa. Ɔ kpɛli i ɲin bubuwafuɛ’n i su lɔ naan w’a se i kɛ: “Ń kán klé wɔ, jaso, fa ɔ bɛ’n naan kɔ wɔ awlo.” Yɛ waka, bian’n jasoli-ɔ. Ɔ fɛli i bɛ’n, kpɛkun ɔ nanti fiteli gua su lɔ sran’m be kwlaa be ɲrun lɛ. Sa sɔ’n boli be nuan dan! Be manmannin Ɲanmiɛn yɛ be seli kɛ: “E nin-a wunman sa kɛ nga sa le”!​​—Marki 2:11, 12.

Zezi kleli kɛ sa tɛ’n ti yɛ e tɔ tukpacɛ-ɔ. Ɔ maan sɛ be yaci sran kun i wun sa cɛ i’n, ɔ́ yó juejue. Biblu’n kle kɛ e nannan Adan yoli sa tɛ. Sa tɛ sɔ’n ti yɛ e kwlaa e tɔ tukpacɛ mɔ e wu’n niɔn. Sanngɛ kɛ Zezi wá dí famiɛn’n, ɔ́ yáci be kwlaa nga be klo Ɲanmiɛn mɔ be su i’n, be sa tɛ’n cɛ́ be. Ɔ maan tukpacɛ’n su tranman lɛ kun.​​—Rɔmunfuɛ Mun 5:12, 18, 19.