Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 106

Zezi kannin viɲin fie i ndɛ kpɛ nɲɔn

Zezi kannin viɲin fie i ndɛ kpɛ nɲɔn

MATIE 21:28-46 MARKI 12:1-12 LIKI 20:9-19

  • BA NƝƆN’N BE SU NDƐ’N

  • VIƝIN FIE’N NUN JUNMAN DIFUƐ’M BE SU NDƐ’N

Kɛ Zezi o ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin nvle su kpɛn’m be waan ɔ leman atin yoman like Ɲanmiɛn sua’n nun. Sanngɛ wafa nga Zezi tɛli be su’n ti’n, b’a wunman ndɛ ba kun sa b’a kanman. I sin’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun. Ndɛ sɔ’n yili akunndan ng’ɔ o be klun’n i nglo.

Zezi seli kɛ: “Bian kun le ba nɲɔn. Ɔ ko toli kpɛnngbɛnfuɛ’n, yɛ ɔ seli i kɛ, ‘Min wa, kɔ viɲin fie’n nun lɔ ko di junman andɛ.’ Ba’n tɛli i su kɛ, ‘N kɔman.’ Sanngɛ i sin’n, ɔ wa yoli i nsisɔ naan w’a wɔ. Ɔ wunngeli ba kasiɛnfuɛ’n i wun lɔ wie, ɔ kannin ndɛ kunngba’n kleli i. Ba’n tɛli i su kɛ, ‘Baba, n tili. Ń má kɔ́.’ Sanngɛ w’a ɔman. ?Ba nɲɔn sɔ mun’n, oninfuɛ’n yɛ ɔ yoli i si i klun sa-ɔ?” (Matie 21:28-31) Kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n ti weiin. Yɛle kɛ ba klikli’n yɛ ɔ yoli i si’n i klun sa-ɔ.

I sɔ’n ti’n, Zezi seli i kpɔfuɛ sɔ’m be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ lapo defuɛ nin tekle bla mun bé dún amun ɲrun mmua Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ.” I klikli nun’n, lapo defuɛ nin tekle bla’m be suman Ɲanmiɛn. Sanngɛ be wa yoli kɛ ba klikli’n sa. Yɛle kɛ be wa kacili be akunndan’n nin be nzuɛn’n, kpɛkun be wa suli Ɲanmiɛn. Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn mun be liɛ’n, be ti kɛ ba kasiɛn’n sa. Afin be se kɛ be su Ɲanmiɛn. Sanngɛ be sumɛn i. I sɔ’n ti’n, Zezi seli kɛ: “Kɛ Zan [Batɛmun yofuɛ’n] bali’n, ɔ kleli amun sa kpa yolɛ’n. Ɔ nin i sɔ ngba’n, amun a lafimɛn i su. Sanngɛ lapo defuɛ nin tekle bla mun, be lafili i su. Kannzɛ bɔbɔ amun wunnin sa sɔ’n, w’a yoman amun nsisɔ naan amun a lafi i su.”​—Matie 21:31, 32.

I sin’n, Zezi kannin ndɛ kun ekun ɲanndra nun. Ndɛ ng’ɔ kannin’n kle kɛ Zuifu’m be suman Ɲanmiɛn kpa, kpɛkun be klun yo wi. Zezi seli kɛ: “Bian kun dili viɲin fie kun. Ɔ sisili i wun, yɛ ɔ kpɛli viɲin nzue yiwlɛ kun fie’n nun. Asa ekun’n, ɔ kplannin nun sua nglonglo kpa kun. Kpɛkun ɔ yacili i junman difuɛ wie’m be sa nun. I sin’n, ɔ ɔli nvle uflɛ nun. Kɛ viɲin tilɛ blɛ’n juli’n, ɔ sunmɛnnin i kanga kun junman difuɛ’m be sin naan ɔ ko fa viɲin’n wie blɛ i. Sanngɛ be trɛli i, be boli i. Kpɛkun be kɛnnin i bo naan w’a fɛ i sa ngbɛn w’a ɔ. Ɔ sunmɛnnin i sufuɛ kun ekun be sin. Be boli i fɛ, kpɛkun be yoli i finfin. Ɔ sunmannin kun ekun. I liɛ’n, be kunnin i. Ɔ sunmɛnnin i sufuɛ kpanngban wie mun ekun. Be boli wie mun, yɛ be kunnin wie mun.”​—Marki 12:1-5.

?Be nga be o lɛ’n, be wunnin ndɛ nga Zezi kannin’n i wlɛ? Atrɛkpa’n, be wla kpɛnnin ndɛ nga Ezai kannin’n su. Ɔ seli kɛ: “Anannganman b’ɔ sie mɛn wunmuan’n, i vinyi fie’n yɛlɛ Izraɛl osu’n. Yɛ waka b’ɔ tali b’ɔ klo be kpa’n yɛlɛ Zidafuɛ mun. Anannganman bu kɛ bé wá yó sa mun i nuan su, sanngɛ sa tɛtɛ mun yɛ be yo be-ɔ.” (Ezai 5:7) Sa kunngba’n yɛ Zezi kɛnnin i ndɛ-ɔ. Fie’n i fuɛ’n yɛle Zoova. Viɲin fie’n yɛle Izraɛli nvle’n. Ɲanmiɛn fɛli i Mmla’n sasali i nvle’n. Ɔ maan Mmla sɔ’n yoli kɛ like mɔ be fa sisili viɲin fie’n i wun’n sa. Zoova sunmɛnnin i nuan ijɔfuɛ mun i nvle nunfuɛ mɔ be ti kɛ viɲin fie sa’n be sin naan be kle be like, kpɛkun be uka be naan be su mma kpa.

Sanngɛ ‘junman difuɛ’m’ be yoli “kanga” nga fie’n i fuɛ’n sunmannin be’n be tɛtɛ, yɛ be kunnin be. Zezi seli kɛ: “[Viɲin fie’n i fuɛ’n] le i awlɛn su ba yasua kun. Kasiɛn su’n, ɔ sunmɛnnin i be sin. Ɔ seli i wun kɛ, ‘Min wa’n i liɛ’n, be ɲin yí i.’ Sanngɛ junman difuɛ sɔ’m be seli be wiengu kɛ: ‘Aja difuɛ’n yɛ. An bla maan e kun i, i liɛ’n aja’n yó e liɛ.’ Ɔ maan be trɛli i, be kunnin i.”​—Marki 12:6-8.

I sin’n, Zezi usali kɛ: “?Ngue yɛ viɲin fie’n i fuɛ’n wá yó-ɔ?” (Marki 12:9) Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn sɔ’m be tɛli su kɛ: “Kɛ mɔ be klun yo wi’n ti’n, viɲin fie’n i fuɛ’n, ɔ́ wá kún be tɛtɛ kpa. Kpɛkun ɔ́ fá viɲin fie’n mán junman difuɛ uflɛ mɔ kɛ viɲin mma’n i tilɛ blɛ’n ko ju’n, bé fɛ́ i liɛ’n mɛ́n i’n.”​—Matie 21:41.

Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn sɔ’m be buli be wun fɔ b’a wunman nun. Afin be o “junman  difuɛ” nga Zoova i “viɲin fie’n” wo be sa nun’n, be nun wie. “Viɲin fie’n” sɔ’n yɛle Izraɛli nvle’n. Zoova kunndɛli kɛ junman difuɛ sɔ’m be yo naan viɲin fie’n su mma. I wie yɛle kɛ be uka nvlefuɛ mun naan be lafi i Wa mɔ yɛle Mesi’n i su. Zezi niannin Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn sɔ’m be siin kpɛkun ɔ seli kɛ: “?Ɲanmiɛn i ndɛ nga be klɛli i kɛ: ‘Yɔbuɛ nga sua kplanfuɛ’m be yili i blo’n, w’a kaci sua’n i cɔnjɔ su yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ’n,’ amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le? ?Yɛ amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le kɛ ‘I sɔ’n fin Zoova yɛ ɔ ti abonuan sa e ɲrun’?” (Marki 12:10, 11) I sin’n, Zezi seli be weiin kɛ: “I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ, Ɲanmiɛn dé i Famiɛn diwlɛ’n amun sa nun, yɛ ɔ́ fá mán nvle kun m’ɔ yo i klun sa’n.”​—Matie 21:43.

Mmla klɛfuɛ nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be “wunnin i wlɛ kɛ be ndɛ yɛ [Zezi] kɛnnin i ɲanndra nun lɛ-ɔ.” (Liki 20:19) Be wa fuali kpa ekun kɛ bé kún Zezi mɔ i yɛ ɔ ti “aja difuɛ’n.” Sanngɛ be sro nvlefuɛ mun. Afin be bu Zezi Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ. Ɔ maan be seli kɛ be su kunmɛn i dɔ sɔ’n su.