Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 104

?Kɛ Zuifu’m be tili Ɲanmiɛn i nɛn’n be lafili i Wa’n su?

?Kɛ Zuifu’m be tili Ɲanmiɛn i nɛn’n be lafili i Wa’n su?

ZAN 12:28-50

  • SRAN KPANNGBAN KPA TILI ƝANMIƐN I NƐN’N

  • LIKE NGA BÉ JRÁN SU NAAN B’A DI SRAN’M BE JƆLƐ’N

E o Kisie cɛn, Nizan i le blu su. Zezi o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Ɔ su kan kunlɛ m’ɔ ka kaan bé kún i’n i ndɛ. Ɔ kunndɛman kɛ i wie’n ti’n, sran’m be saci Ɲanmiɛn i dunman’n. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Min Si, yo maan ɔ dunman’n fu.” Kpɛkun be tili sran kun nɛn ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “N yoli maan ɔ fuli, yɛ ń wá yó maan ɔ́ fú ekun.”​—Zan 12:27, 28.

Be nga be o lɛ’n, b’a wunman sran ng’ɔ ijɔli’n i wlɛ mlɔnmlɔn. Wie mun bɔbɔ be waan ɲanmiɛn’n yɛ ɔ kplali-ɔ. Wie mun ekun be seli kɛ: “Anzi kun kannin ndɛ kleli i.” (Zan 12:29) Sanngɛ sran ng’ɔ ijɔli’n yɛle Zoova bɔbɔ. Kɛ ɔ fin cɛn nga Zezi boli Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ bo’n, nán kpɛ klikli nga Zoova íjɔ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Afin i afuɛ nsan nin sin yɛ, kɛ Zan Batɛmun yofuɛ’n yó Zezi i batɛmun’n, Ɲanmiɛn ijɔli. Zan tili ndɛ nga Ɲanmiɛn kɛnnin i Zezi su’n. Ɔ seli kɛ: “Min Wa’n yɛ, min awlɛn su ba mɔ min klun jɔ i wun’n niɔn.” I sin’n, kɛ afuɛ 32 nun Delɛ cɛn’n sinnin’n, Zezi kacili Zaki nin Zan nin Piɛli be ɲrun. Cɛn sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn ijɔli ekun. Yɛ sran nsan sɔ’m be tili i nɛn’n. Ɔ seli kɛ: “Min Wa’n yɛ, min awlɛn su ba mɔ min klun jɔ i wun’n niɔn. Amun tie ndɛ ng’ɔ kan’n.” (Matie 3:17; 17:5) Sanngɛ Nizan i le blu su liɛ nun’n, wafa nga Ɲanmiɛn ijɔli’n ɔ ti i liɛ ngunmin. Afin kɛ ɔ́ íjɔ’n, sran kpanngban tili. I kpɛ nsan su nga Ɲanmiɛn íjɔ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Zezi seli kɛ: “Nán min ti yɛ nɛn sɔ’n tɛli-ɔ, sanngɛ amun ti-ɔ.” (Zan 12:30) Ndɛ nga Ɲanmiɛn kannin’n kle weiin kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn Wa sakpa, naan i yɛ ɔ ti Mesi mɔ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kɛnnin i ndɛ’n niɔn.

Wafa nga Zezi suli Ɲanmiɛn kpa lele guɛli i ti nin i bo’n, ɔ kle e like nɲɔn. I klikli’n yɛle kɛ ɔ fata kɛ sran’m be niɛn i ajalɛ’n su naan be su Ɲanmiɛn kpa lele guɛ i ti nin i bo wie. I nɲɔn su’n yɛle kɛ Suɛn tɔnfuɛ Satan m’ɔ ti mɛn’n i siefuɛ’n, ɔ nin nunnunlɛ fata. Zezi seli kɛ: “Blɛ nga bé wá dí mɛn nga i jɔlɛ’n w’a ju siɛn’n. Ɔ maan bé wá kán sran ng’ɔ sie mɛn nga’n i bo.” I sin’n, ɔ kan guali su kɛ: “Sanngɛ min liɛ’n, sɛ be man min su’n, ń yó maan sran wafawafa kwlaa bé bá min sin.” (Zan 12:31, 32) Wulɛ mɔ Zezi wuli waka’n su’n ti’n, sran kpanngban bé wá bɛ́ i sin, kpɛkun bé kwlá ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.

Kɛ Zezi seli kɛ ‘bé wá mɛ́n i su’n,’ sran’m be seli kɛ: “E tili i kɛ Mmla’n se kɛ Klisi’n ká lɛ tititi. ?Yɛ ɔ yo sɛ yɛ a se kɛ bé wá sénde Sran wa’n waka’n su-ɔ? ?Wan yɛle Sran wa’n?” (Zan 12:34) Ninnge kpanngban be kle kɛ Zezi yɛ ɔ ti Sran wa’n niɔn naan i yɛ ɔ ti Mesi nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be seli kɛ ɔ́ bá’n niɔn. I wie yɛle kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ ijɔli. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sran sunman lika b’a lafiman su kɛ i yɛ ɔ ti Sran wa’n sakpa-ɔ.

Zezi flannin ndɛ kun mɔ kɛnnin i laa’n i nun. I waan i yɛ ɔ ti “kannin’n” niɔn. (Zan 8:12; 9:5) I sɔ’n ti’n, ɔ wlali sran’m be fanngan. Ɔ seli be kɛ: “Kannin’n nin amun trán le nɲɔn kun. Blɛ mɔ kannin’n wo lɛ’n, maan amun nanti kannin’n i kpajalɛ’n nun. [...] Blɛ mɔ kannin’n wo lɛ’n, maan amun kle kɛ amun lafi kannin’n su. I liɛ’n, amún yó kannin’n i mma mun.” (Zan 12:35, 36) Kɛ Zezi seli sɔ’n, i sin’n, ɔ cuɛnnin i wun. Afin nán cɛn sɔ’n m’ɔ ti Nizan i le blu su’n, yɛ ɔ fata kɛ be kun i-ɔ. Nizan i le blu nin nnan su (14) yɛ ‘bé mɛ́n i su-ɔ.’ Yɛle kɛ cɛn sɔ’n nun’n, bé bóbó i waka kun su.​—Galasifuɛ Mun 3:13.

Kɛ e fa e ɲin e sie i Zezi i junman ng’ɔ dili’n su’n, e wun i wlɛ weiin kɛ Zuifu’m be su ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n, ɔ kpɛnnin su. Yɛle kɛ b’a lafiman Zezi su. Ezai seli kɛ nvlefuɛ’m be su wunman ase, kpɛkun be awlɛn’n kéte. Ɔ maan be su saman be sin naan b’a yo juejue. (Ezai 6:10; Zan 12:40) I sɔ’n kle kɛ Zuifu kpanngban b’a lafiman su kɛ Zezi yɛ ɔ ti be Defuɛ nin sran ng’ɔ kwla uka be naan b’a ɲan nguan-ɔn.

Nikodɛmun nin Zozɛfu m’ɔ fin Arimate’n nin Zuifu’m be kpɛnngbɛn wie mun ekun be liɛ’n, be “ lafili” Zezi su. ?Sanngɛ bé yí i nglo kɛ be lafi i  su? Afin “be klo aɲrunɲan ng’ɔ fin klɔ sran mun’n,” kpɛkun be kunndɛman kɛ be kan be bo Ɲanmiɛn i sua’n nun.​—Zan 12:42, 43.

?Kɛ be se kɛ sran kun lafi Zezi su’n, i sɔ’n kle sɛ? Zezi bɔbɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ lafi min su’n, nán min ngunmin min su yɛ ɔ lafi-ɔ, sanngɛ ɔ lafi sran ng’ɔ sunmannin min’n i su wie. Yɛ sran ng’ɔ wun min’n, nn w’a wun Sran ng’ɔ sunmannin min’n wie.” Ndɛ nanwlɛ nga Ɲanmiɛn seli Zezi kɛ ɔ kan kle sran mun’n, Zezi kan kleli be titi. Afin be ti cinnjin kpa. Zezi seli kɛ: “Sran ng’ɔ sɔman min nun’n, m’ɔ faman ndɛ nga n kan be’n be su’n, sran kun o lɛ’n, ɔ́ wá dí i jɔlɛ. Ndɛ nga n kannin’n i su yɛ bé jrán bé dí i jɔlɛ blɛ kasiɛn’n nun-ɔn.”​—Zan 12:44, 45, 48.

Zezi guɛli i ndɛ’n i bo kɛ: “Ndɛ nga n kan’n, n kpɛman min ti nun yɛ n kan-ɔn. Sanngɛ Siɛ m’ɔ sunmannin min’n, i bɔbɔ yɛ ɔ kleli min ndɛ ng’ɔ fata kɛ n kan nin like ng’ɔ fata kɛ n kle’n niɔn. Yɛ n si kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n i su falɛ’n man nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.” (Zan 12:49, 50) Zezi si kɛ ɔ cɛ kan’n, ɔ́ gúɛ i mmoja’n i ase. Ɔ́ yó sɔ fá yí be nga be yi i nglo kɛ be lafi i su’n, be ti tɛ.​—Rɔmunfuɛ Mun 5:8, 9.