Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 49

Galile lɔ jasin bolɛ nin akoto’m be like klelɛ

Galile lɔ jasin bolɛ nin akoto’m be like klelɛ

MATIE 9:35–10:15 MARKI 6:6-11 LIKI 9:1-5

  • ZEZI WLAN SINNIN GALILE MƐN’N NUN EKUN

  • Ɔ SUNMƐNNIN I AKOTO MUN KƐ BE KO BO JASIN

Zezi boli jasin bolɛ bo i afuɛ nɲɔn yɛ. ?I sɔ’n ti’n, ɔ́ sé kɛ ɔ́ fá blɛ kan ló wunmiɛn? Cɛcɛ, w’a yomɛn i sɔ. I kpa’n bɔbɔ’n, ɔ wa dili junman’n trali laa’n. Yɛle kɛ ɔ ‘wlanwlannin [Galile mɛn’n nun] klɔ dandan nin klɔ kanngan’m be kwlaa be su sin yiali nun, ɔ kleli like be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun, ɔ boli Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n, yɛ ɔ wieli sran’m be su tukpacɛ wafawafa’n kwlaa nin be wunnɛn ya wafawafa’n kwlaa.’ (Matie 9:35) Like ng’ɔ wunnin i klɔ’m be su’n yɛ ɔ kleli i kɛ ɔ fata kɛ ɔ di i junman’n i kpa tra laa’n niɔn. ?Sanngɛ ɔ́ yó sɛ naan w’a kwlɛ i sɔ’n i yo?

Klɔ kwlaa nga Zezi juli su’n, ɔ wunnin kɛ sran wie’m be o lɛ m’ɔ fata kɛ be kle be Ɲanmiɛn ndɛ’n naan ndɛ sɔ’n fɔnvɔ be. Sran’m be kle sran sɔ’m be ɲrɛnnɛn yɛ be sanndi lika’n nun kɛ bua mɔ be leman tafuɛ’n sa. Be yoli Zezi i annvɔ. I sɔ’n ti’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Nanwlɛ, fie’n i su ninnge’m be kpɛlɛ junman’n ti dan. Sanngɛ junman difuɛ’m b’a sɔnman. I sɔ’n ti’n, amun srɛ junman’n i su Kpɛn’n naan ɔ kunndɛ sran naan be ko di junman’n.”​—Matie 9:37, 38.

I sɔ’n tin, ɔ flɛli i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun, kpɛkun ɔ sunmannin be nɲɔnnɲɔn kɛ be ko bo jasin’n. I sin’n, ɔ kleli be like ng’ɔ fata kɛ be yo’n. Ɔ seli be kɛ: “Nán amun wɔ be mɔ be timan Zuifu’n be sin, yɛ nán amun wlu Samari klɔ fi nun. Sanngɛ amun wɔ Izraɛli awlo’n nun bua mɔ b’a mlin’n be ngunmin be sin. Kɛ amún kɔ́’n, amun bo ndolo se kɛ: ‘Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko.’”​—Matie 10:5-7.

Zezi kannin Famiɛn dilɛ sɔ’n, i ndɛ laa. I nun m’ɔ́ klé sran’m be Ɲanmiɛn srɛlɛ oka’n su lɔ’n, yɛ ɔ kɛnnin i ndɛ-ɔ. Kɛ ɔ seli kɛ ‘Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko’n,’ i bo’n yɛle kɛ sran nga Ɲanmiɛn fɛli i  kɛ ɔ di famiɛn’n, ɔ o lɛ. Sran sɔ’n yɛle Zezi Klisi bɔbɔ. ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ́ yó naan sran’m b’a si kɛ i sɔnnzɔnfuɛ mun yɛ be ti Famiɛn dilɛ sɔ’n i janunfuɛ mun-ɔn? Zezi mannin be tinmin naan be yo tukpacifuɛ’m be juejue, yɛ be cɛn be nga be wuli mun bɔbɔ. Kɛ bé yó sɔ’n, ɔ fataman kɛ be de sran’m be like. ?Yɛ bé yó sɛ naan b’a ɲan ninnge nga be sa kwla miɛn i wun kɛ aliɛ nin tralɛ, ɔ nin lawlɛ’n be sa-ɔ?

Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ, kɛ bé kɔ́ jasin’n i bolɛ’n, ɔ fataman kɛ be fa like sie be sa su. Yɛle kɛ nán be fa sika ɔkwlɛ, annzɛ jɛtɛ ufue, annzɛ aaba sika sie be bo. Asa ekun’n, ɔ seli be kɛ nán be fa pata naan be gua nun aliɛ annzɛ be fa ngbabua nin tralɛ uflɛ uka nga be le i’n su. ?Ngue ti yɛ i waan nán be fa ninnge sɔ mun-ɔn? Ɔ tɛli su kɛ: “Sɛ be man junman difuɛ’n i aliɛ’n, i sɔ’n nin i fata.” (Matie 10:10) Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m bé bó jasin klé sran mun’n, be nga jasin sɔ’n yó be fɛ’n, bé mán be ninnge ng’ɔ́ mían be sa kɛ aliɛ sa’n. I sɔ’n ti’n, Zezi seli be kɛ: “Awlo kwlaa nga amun wlu nun’n, amun tran lɛ lele naan amun kɔlɛ blɛ’n ju.”​—Marki 6:10.

Wafa ng’ɔ fata kɛ Zezi i akoto’m be bo Ɲanmiɛn Famiɛn dilɛ’n i jasin’n be kle sran mun’n, Zezi kleli be. I waan be se kɛ: “Kɛ amun wlu awlo’n nun’n, amun yo i nunfuɛ’m be like. Sɛ be nin amun ndɛ’n i tilɛ fata’n, maan muae mɔ amun bo man be kɛ be ɲan alaje’n, ɔ tran be su. Sanngɛ sɛ be nin amun ndɛ’n i tilɛ fataman’n, maan muae mɔ amun bo mannin be kɛ be ɲan alaje’n, ɔ sɛ i sin amun wun. Klɔ kwlaa annzɛ awlo kwlaa nga amun wlu nun’n, sɛ b’a sɔman amun nun, annzɛ b’a tieman amun ndɛ’n, kɛ amún fín awlo sɔ’n nun annzɛ klɔ sɔ’n nun fíte’n, amun kpukpu amun ja wun ndutre’n.”​—Matie 10:12-14.

?Sɛ klɔ wunmuan kun sufuɛ’m be sɔman ndɛ sɔ’n nun klanman’n, ngue yɛ ɔ́ jú be su-ɔ? Zezi waan bé wá tú be fɔ kekle kpa. Ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ Jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, jɔlɛ nga bé dí klɔ sɔ’n, Sodɔmun nin Gomɔru klɔ’m be liɛ’n, ɔ́ yó sɔsɔ trá klɔ sɔ’n i liɛ’n.”​—Matie 10:15.