Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 130

Be fali Zezi mannin Zuifu mun naan be ko kun i

Be fali Zezi mannin Zuifu mun naan be ko kun i

MATIE 27:31, 32 MARKI 15:20, 21 LIKI 23:24-31 ZAN 19:6-17

  • PILATI WAAN Ɔ́ YÁCI ZEZI NUN

  • BE BULI ZEZI I FƆ YƐ BE KO KUNNIN I

Sran’m be yoli Zezi i finfin, kpɛkun be boli i tɛ kpa. Pilati kusu yoli like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan be yaci Zezi nun’n. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin be minniɛn’m b’a kaciman be akunndan’n. Be waan saan be kun Zezi. I kpa bɔbɔ’n, be kpan seli i kɛ: “Bobo i waka’n su! Bobo i waka’n su!” Pilati seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun fɛ i naan amun ko kun i. Afin n wunman sa tɛ kaan sa i wun.”​—Zan 19:6.

Zuifu’m be seli Pilati kɛ Zezi jasoli famiɛn’n i wun. Be seli i sɔ naan Pilati jran su se kɛ Zezi nin kunlɛ fata. Sanngɛ w’a yoman ye. I sin’n, be seli Pilati kɛ Zezi sacili Ɲanmiɛn wun. Suɛn nga laa be tɔnnin Zezi Jɔlɛ difuɛ dandan’m be ɲrun’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Be kannin ndɛ sɔ’n ekun naan Pilati jran su se kɛ be kun Zezi. Be seli Pilati kɛ: “E le e mmla. Yɛ e mmla’n kle kɛ ɔ fata kɛ ɔ wu, afin ɔ seli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn wa.” (Zan 19:7) Sanngɛ Pilati nin-a timan ndɛ ngalɛ’n le.

Kɛ Pilati tili i sɔ’n, ɔ sɛli i sin i sua’n nun lɔ. Ɔ ko buli like ng’ɔ ko yo naan w’a yaci Zezi nun’n i akunndan. Afin be kleli Zezi i ɲrɛnnɛn kpa. Asa kusu’n, Pilati bɔbɔ i yi’n cɛnnin Zezi i su laliɛ kun. (Matie 27:19) Sanngɛ ndɛ nga Zuifu be kɛnnin i lɛ’n, blɛ yɛ Pilati w’a ti-ɔ. Be seli kɛ bisuafuɛ sɔ’n waan ɔ ti “Ɲanmiɛn wa.” Kusu Pilati si kɛ Zezi fin Galile. ?Ɔ maan Pilati yó sɛ naan w’a kpɛ ndɛ sɔ’n nun? (Liki 23:5-7) Ɔ usali Zezi kɛ: “?Nin yɛ a fin-ɔn?” (Zan 19:9) Atrɛkpa’n, Pilati usɛli i wun sɛ Zezi dun mmua trannin lika wie ka naan w’a ba asiɛ’n su wa-o, annzɛ sɛ ɔ ti ɲanmiɛn su lɔ sran-o.

Zezi w’a se Pilati le kɛ ɔ ti famiɛn naan i Famiɛn diwlɛ’n nunman mɛn nga nun wa. Ɔ maan kɛ Pilati usali Zezi i sa’n, Zezi w’a tɛmɛn i su. Afin w’a kunndɛman kɛ ɔ́ yíyí ndɛ sɔ’n nun ekun. Kɛ mɔ w’a tɛman Pilati su’n ti’n, i sɔ’n yoli Pilati i ya dan. Afin i bɔbɔ m’ɔ ti sran dan’n, ɔ usa Zezi i sa, kpɛkun ɔ tɛmɛn i su. I sɔ’n ti’n, ɔ ijɔli ya su seli Zezi kɛ: “?A tɛman min su? ?A siman kɛ sɛ n klo’n n kwla yaci ɔ nun, annzɛ kusu n kwla man atin kɛ be kun wɔ?”​—Zan 19:10.

Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ Ɲanmiɛn w’a manman wɔ atin’n, a kwlá yoman min like fi. I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ fali min wlali wɔ sa nun’n, i sa ng’ɔ yoli’n i tɛ tra ɔ liɛ’n.” (Zan 19:11) Kɔlɛ nán sran kunngba cɛ ndɛ yɛ Zezi su kan-ɔn. Sanngɛ ɔ su kan Kaifu nin i minniɛn mun, ɔ nin Zida Iskariɔti be ndɛ. Sa nga be yoli’n i tɛ’n tra Pilati liɛ’n lele.

Blɛ sɔ nun’n, Zezi i ayeliɛ’n ɔ nin ndɛ ng’ɔ kannin’n be boli Pilati i nuan. Asa kusu’n, ɔ buli i kɛ Zezi fin ɲanmiɛn su. Ɔ maan srɛ kunnin i dan. I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yáci i nun. Sanngɛ Zuifu’m be kannin ndɛ uflɛ fa wlali Pilati i srɛ. Be seli i kɛ: “Sɛ a yaci bian nga nun’n, a timan Sezaa i janvuɛ. Sran kwlaa ng’ɔ yo i wun famiɛn’n nn w’a jaso Sezaa wun.”​—Zan 19:12.

Kɛ Pilati tili ndɛ sɔ’n, ɔ fa Zezi ɔli gua su lɔ. Ɔ trannin ase jɔlɛ diwlɛ lɛ. Kpɛkun ɔ seli sran nga be o lɛ’n be kɛ: “An nian! Amun famiɛn’n yɛ!” Sanngɛ be kpannin kekle kpa be seli kɛ: “Kun i! Kun i! Bobo i waka’n su!” Pilati usali be kɛ: “?N kun amun famiɛn’n?” Zuifu’m be kloman Rɔmun famiɛn’n nin i janunfuɛ’m be sa. Afin be kle be yalɛ. Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be seli i kɛ: “E leman famiɛn uflɛ fi saan Sezaa.”​—Zan 19:14, 15.

Kɛ mɔ Zuifu’m b’a yaciman kpankpanlɛ’n ti’n, srɛ kunnin Pilati. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ be fa Zezi naan be ko kun i kɛ be fa klo’n sa. Sonja’m be yili tralɛ ɔkwlɛ ng’ɔ wla Zezi wun’n naan b’a fɛ i tralɛ laa’n b’a wlɛ i wun. Kɛ bé fá Zezi kɔ́ lika nga bé kó kún i lɔ’n, Zezi bɔbɔ suali waka nga i su yɛ bé wá kún i’n.

Sanngɛ afɛ’n ti’n, w’a kwlá suaman waka’n w’a juman mmua. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bian kun su sin lɛ kɔ lika. Be flɛ i Simɔn, yɛ ɔ fin Sirɛnin. Klɔ sɔ’n wo sran ble mɛn’n i nglo lɔ lika’n nun. Be miɛnnin i kɛ ɔ sua waka nga bé bóbó Zezi su’n lele ɔ fa ju lika nga be su ko kun i’n nun lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, sran wie’m be finfin be wue’n nun, kpɛkun be sun. Ya cɛn m’ɔ ti Nizan i le blu-nin nnan (14) su’n, i nun yɛ sa sɔ’m be juli-ɔ. Kɛ ɔ fɛ i Wue cɛn nglɛmun nun lele m’ɔ fa juli Ya cɛn sɔ’n  nun’n, Zezi w’a loman wunmiɛn. Sanngɛ ɲrɛnnɛn yɛ be kleli i sa trilili-ɔ.

Bla wie’m be suli Zezi su. Kɛ bé kɔ́’n, nn bé fínfín be wue’n nun. Zezi seli bla sɔ’m be kɛ: “Zerizalɛmun bla mun, nán amun sun min. Sanngɛ amun sun amun bɔbɔ nin amun mma mun. Afin cɛn wie wá jú’n, sran’m bé sé kɛ: ‘Bla nga be klun ti kpan’n, ɔ nin bla nga b’a wuman ba’n, yɛ bla nga b’a manman ba ɲɔnflɛn’n, be liɛ su ti ye!’ Yɛ bé sé oka’m be kɛ: ‘Amun tɔ e su!’ Kpɛkun bé sé kpɔlɛ’m be kɛ: ‘Amun kata e su!’ ?Sɛ be yo ninnge sɔ mun blɛ mɔ waka’n te yo mɔnnɛn’n, yɛ kɛ ɔ́ wá wú kee’n nin?”​—Liki 23:28-31.

Zuifu’m be nvle’n i ndɛ yɛ Zezi su kan-ɔn. Nvle sɔ’n ti kɛ waka m’ɔ su wu kee’n sa. Sanngɛ nzue nin-a wieman nun kpa. Ɔ ti sɔ, afin Zezi te o lɛ. Kpɛkun Zuifu wie’m be lafi i su. Sanngɛ kɛ Zezi wá wú, mɔ kusu i sɔnnzɔnfuɛ’m be nin Zuifu’m be su suman Ɲanmiɛn likawlɛ kun’n, Izraɛli nvle’n wá káci kɛ waka kee sa. Blɛ wie wá jú’n, Ɲanmiɛn wá tú nvle sɔ’n i nunfuɛ’m be fɔ. Rɔmun sonja mun yɛ Ɲanmiɛn fá be dí junman sɔ’n niɔn. Nanwlɛ, blɛ sɔ’n nun’n, Zuifu’m bé wá sún dan!