Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 98

Akoto’m be kunndɛli ekun kɛ bé yó sran dan

Akoto’m be kunndɛli ekun kɛ bé yó sran dan

MATIE 20:17-28 MARKI 10:32-45 LIKI 18:31-34

  • ZEZI BOLI I WIE NDƐ’N SU EKUN

  • ZEZI SELI I AKOTO’M BE KƐ NÁN BE KUNNDƐ KƐ BÉ YÓ SRAN DAN

Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be sinnin Pere mɛn’n nun be toli be ti Zerizalɛmun bue liɛ’n su lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, be kpɛli Zurdɛn nzue ba’n Zeriko klɔ’n i wun lɛ. Be nin sran wie mun yɛ be kɔ-ɔ. Sran sɔ’m be su kɔ afuɛ 33 nun Delɛ cɛn’n i dilɛ’n bo.

Zezi dun mmua i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun. Afin ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ jú Zerizalɛmun lɔ kwlaa naan b’a bo Delɛ cɛn’n i dilɛ bo. Sanngɛ srɛ kun i sɔnnzɔnfuɛ mun. Kɛ Lazaa wuli mɔ Zezi waan be jaso Pere lɛ be ɔ Zide mɛn’n nun lɔ’n, Toma seli kɛ: “Maan e wɔ wie naan e nin i e ko wu.” I sɔ sa’n juli i osu nin-a cɛman. (Zan 11:16, 47-53) Ɔ maan Zerizalɛmun lɔ kɔlɛ’n kun be srɛ, afin sa kwla ɲan be lɔ.

Zezi flɛli i akoto mun aamiɛn, kpɛkun ɔ boli sa ng’ɔ́ wá jú Zerizalɛmun lɔ’n i su kleli be. Ɔ seli be kɛ: “E su kɔ Zerizalɛmun. Bé wá fá Sran wa’n bé wlɛ́ i Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m be sa nun. Bé bú i fɔ bé sé kɛ be kun i, yɛ bé fɛ́ i wlá be nga be timan Zuifu’n be sa nun kɛ be yo i finfin, be bo i nin ngble, naan be kun i waka kun su. Kpɛkun i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.”​—Matie 20:18, 19.

I kpɛ nsan su nga Zezi sé i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ ɔ́ wú naan i sin’n ɔ́ cɛ́n nguan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. (Matie 16:21; 17:22, 23) Sanngɛ blɛ sɔ’n nun liɛ’n, ɔ seli be kɛ bé kún i waka kun su. Kannzɛ bɔbɔ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n, sanngɛ b’a wunmɛn i wlɛ. Atrɛkpa’n, be liɛ’n be buli i kɛ bé wá táka famiɛn dilɛ’n mán Izraɛli nvle’n ekun, naan be nin Klisi bé dí famiɛn asiɛ’n su wa. I sɔ’n ti’n, bé ɲán ɲrun, kpɛkun bé yó sran dan.

Akoto Zaki nin Zan be nin’n wo sran nga be nin Zezi be su kɔ Zerizalɛmun’n be nun wie. Atrɛkpa’n, be nin sɔ’n yɛle Salome. Zezi tɔnnin akoto Zaki nin Zan be dunman kun. Dunman sɔ’n i bo’n yɛle “angblannan’n i mma mun.”  Afin be sisiman be bo lele naan b’a yi wafa nga be wun fa yo be’n i nglo. (Marki 3:17; Liki 9:54) Akoto sɔ’m be kunndɛli kpa kɛ bé ɲán ɲrun Klisi i Famiɛn diwlɛ’n nun. Be nin’n si kɛ akunndan sɔ’n wo be klun w’a cɛ kan. Ɔ maan ɔ ko toli Zezi naan ɔ́ kɛ́n i mma’m be ti ndɛ kle i. Ɔ kotoli Zezi i bo. Kpɛkun ɔ srɛli i kɛ ɔ yo like kun mɛn i. Zezi usɛli i kɛ: “?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ n yo n man wɔ-ɔ?” Bla’n tɛli i su kɛ: “Ɔ Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ’n, yo maan min wa yasua nɲɔn’m be nun kun tran ɔ sa fama su naan kun tran ɔ sa bɛ su.”​—Matie 20:20, 21.

Zaki nin Zan yɛ be sunmɛnnin i kɛ ɔ ko kan ndɛ sɔ’n kle Zezi-ɔ. Cɛn kun’n, Zezi seli kɛ bé wá gúɛ i ɲin ase, yɛ bé yó i finfin. Ɔ kannin sɔ i osu nin-a cɛman. I sɔ’n ti’n, ɔ seli Zaki nin Zan kɛ: “Amun wunman like nga amun su srɛ i lɛ’n i wlɛ. ?Klowa nga n su wa nɔn nun yɛ’n, amun kwla nɔn nun wie?” Be tɛli su kɛ: “Ɛɛn, e kwla nɔn nun wie.” (Matie 20:22) Sanngɛ nanwlɛ, b’a wunmɛn i wlɛ.

Zezi seli be kɛ: “Amún wá nɔ́n min klowa’n nun wie sakpa. Sanngɛ min sa fama nin min sa bɛ su tranlɛ liɛ’n, nán min yɛ n mɛn i wun atin-ɔn. Sanngɛ ɔ ti be nga min Si sie mannin be’n, be liɛ.”​—Matie 20:23.

Zaki nin Zan be srɛli Zezi kɛ ɔ man be tranwlɛ kpa i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ. Kɛ akoto blu onga’m be tili i sɔ’n, ɔ yoli be ya dan. Atrɛkpa’n, kɛ akoto’m bé sí sran ng’ɔ ti be nun sran dan’n i su akplowa’n, Zaki nin Zan be jrannin su kpa kɛ be yɛ be ti sran dan-ɔn. (Liki 9:46-48) Ɔ maan akplowa nga be sili’n, ɔ kle kɛ afɔtuɛ nga Zezi mannin be’n, be nun wie fi b’a faman su. Ɔ seli be kɛ be yo wun ase kanfuɛ. Sanngɛ be te kunndɛ kɛ bé yó sran dan be wiengu’m be afiɛn.

Zezi kunndɛli kɛ ɔ́ úkɛ i akoto mun naan be wla sran dan kacilɛ’n i ase. Ɔ maan ɔ flɛli i akoto blu-nin-nɲɔn’n (12), kpɛkun ɔ mannin be afɔtuɛ amanniɛn su. Ɔ seli be kɛ: “Amun si kɛ nvlenvle’m be su kpɛn’m be mianmian be nga be sie be’n, yɛ sran dandan’m be tin be sran’m be su. Amun liɛ’n, ɔ fataman kɛ amun yo sɔ. Sanngɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó amun nun sran dan’n, ɔ fata kɛ ɔ yo amun sufuɛ. Yɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó amun su kpɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ yo amun kanga.”​—Marki 10:42-44.

Zezi waan be niɛn i liɛ’n su be yo. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “Sran wa’n w’a baman kɛ be su i. Sanngɛ ɔ bali kɛ ɔ́ sú sran mun naan ɔ́ fɛ́ i nguan’n mán naan ɔ́ kpɔ́ sran kpanngban be ti.” (Matie 20:28) Zezi miɛnnin i ɲin suli i wiengu mun, i afuɛ nsan yɛ. Yɛ ɔ́ sú klɔ sran mun sɔ lele ɔ́ fɛ́ i wun kpɔ́ be ti. I sɔ yɛ ɔ fata kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be yo-ɔ. Yɛle kɛ be kan be wun ase naan be su be wiengu. Sanngɛ nán be kunndɛ kɛ bé yó sran dan be wiengu’m be afiɛn.