Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 3

B’a wu sran ng’ɔ fata kɛ ɔ siesie atin’n

B’a wu sran ng’ɔ fata kɛ ɔ siesie atin’n

LIKI 1:57-79

  • BE WULI BA YASUA KUN, KPƐKUN BE TƆNNIN I DUNMAN ZAN

  • ZAKARI KANNIN JUNMAN NGA ZAN WÁ DÍ’N I NDƐ

Elizabɛti su wa wu i wa’n. Mari m’ɔ ti i osufuɛ’n ko niɛnnin i osu. Ɔ dili anglo nsan i wun lɔ. Siɛn’n, Mari su wa sɛ i sin kɔ i awlo Nazarɛti lɔ. Nazarɛti’n wo Zide mɛn’n i nglo lɔ lika’n nun. Ɔ ka anglo kɔe nsiɛn, i kusu ɔ́ wá wú i wa liɛ.

Kɛ Mari ɔli’n, w’a cɛman yɛ Elizabɛti wuli ba-ɔ. I ba wulɛ’n w’a yoman kekle. Ɔ maan niɛn’n nin ba’n, be ti juejue. Nanwlɛ, i sɔ’n ti ndɛ fɛ-o! Kɛ Elizabɛti fɛli i wa’n kleli i mantanfuɛ mun nin i osufuɛ mun’n, ɔ yoli be kwlaa be fɛ.

Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛlifuɛ mun’n, i nun’n ɔ seli kɛ sɛ be wu ba yasua kun’n, i cɛn ba mɔcuɛ su’n, ɔ fata kɛ be wla ba’n i klɛn naan be tɔn i dunman. (Saun Yolɛ 12:2, 3) Sran wie’m be waan ɔ fata kɛ be flɛ ba’n Zakari kɛ i si sa. Sanngɛ Elizabɛti w’a kplinman su. Ɔ seli kɛ: “Cɛcɛ! Maan be flɛ i Zan.” (Liki 1:60) Nán ɔ wla fi su kɛ anzi Gabliɛli dun mmua seli kɛ bé flɛ́ ba’n kɛ Zan.

Be mantanfuɛ mun nin be osufuɛ’m be kusu be waan be kplinman su. Be seli kɛ: “Be flɛman ɔ osufuɛ’m be nun wie fi sɔ.” (Liki 1:61) Ɔ maan be fali be sa be usali Zakari kɛ ɔ kle be dunman ng’ɔ klo kɛ be fa flɛ ba’n. Zakari seli kɛ be fa tɛbua kun be mɛn i, kpɛkun ɔ klɛli su kɛ: “I dunman’n yɛle Zan.”​—Liki 1:63.

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zakari i nuan’n ka lɛ tikeli naan w’a ijɔ. Nanwlɛ, sa sɔ’n ti abonuan-o! Maan ɔ wla kpɛn su kɛ, kɛ mɔ Zakari w’a faman ndɛ nga anzi’n kannin’n su’n, i ti yɛ w’a kwlá ijɔman kun’n niɔn. Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ Elizabɛti wá wú ba yasua kun. Ijɔlɛ mɔ Zakari kwla ijɔli’n boli i mantanfuɛ’m be nuan dan. I sɔ’n ti’n, be usali be wun kɛ: “?Ba sɔ’n, ɔ́ yó sɛ ainman?” (Liki 1:66) Ɔ maan be wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ maan be tɔnnin ba sɔ’n i dunman kɛ Zan-ɔn.

I sin’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali Zakari su naan w’a se kɛ: “Maan be manman Zoova m’ɔ ti Izraɛli  Ɲanmiɛn’n. Afin ɔ kpɛli i ɲin i sufuɛ’m be su, yɛ ɔ deli be. Ɔ mannin e defuɛ kun, sran sɔ’n le kwlalɛ kpa. Ɔ fin Davidi m’ɔ ti i sufuɛ’n i awlo’n nun.” (Liki 1:68, 69) “Defuɛ” ng’ɔ kɛn i ndɛ wa’n, yɛle e Min Zezi. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be nin-a wumɛn i. Zakari seli ekun kɛ sran sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn wá “dé e e kpɔfuɛ’m be sa nun. I sin’n, ɔ́ mán e atin kɛ e su i. Yɛ srɛ su kunman e i sɔ yolɛ’n nun. É sú i kpa é gúɛ i ti nin i bo, yɛ é nánti seiin i ɲrun lele fá jú e wie cɛn.”​—Liki 1:74, 75.

Zakari kɛnnin i wa’n i ndɛ seli kɛ: “Wɔ, min wa kan, bé wá flɛ́ wɔ Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n, i nuan ijɔfuɛ. Afin á dún Zoova i ɲrun mmua á síesíe i atin mun. Á klé i nvlefuɛ’m be like naan b’a kwla ɲan be ti. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn yáci be wun sa’n cɛ́ be. Afin Ɲanmiɛn si aunnvuɛ dan. Aunnvuɛ silɛ sɔ’n ti’n, kannin kun fín ɲanmiɛn su lɔ ɔ́ kpája e su. Ɔ́ yó kɛ wafa nga kɛ wia’n tú i bo’n, lika’n fa kpaja’n sa. Be nga be o aosin tuun kpa nun mɔ wie’n i kondro’n w’a kata be su’n, kannin sɔ’n, ɔ́ kpája be su. Yɛ ɔ́ fá e kɔ́ aunjuɛ atin’n su.” (Liki 1:76-79) Nanwlɛ, ndɛ ngalɛ’n wla fanngan dan-o!

Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Mari kusu w’a ju i awlo Nazarɛti lɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ nin-a jaman bian. ?Kɛ sran’m bé wá sí kɛ w’a wunnzɛ’n, sa benin yɛ ɔ́ jú i su-ɔ?