Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 69

?Zuifu’m be si’n yɛle Abraamun annzɛ Satan?

?Zuifu’m be si’n yɛle Abraamun annzɛ Satan?

ZAN 8:37-59

  • ZUIFU’M BE WAAN BE SI’N YƐLE ABRAAMUN

  • KA NAAN B’A WU ABRAAMUN’N ZEZI O LƐ

Zezi te o kpata bo tranlɛ cɛn’n i dilɛ’n i bo lɔ. Yɛ ɔ te kle sran’m be ninnge cinnjin wie mun. Zuifu nga be o lɛ’n, be nun wie’m be seli i kɛ: “E ti Abraamun i anunman. E nin-a yoman sran fi i kanga le.” Zezi tɛli be su kɛ: “N si kɛ amun ti Abraamun i anunman. Sanngɛ amun kunndɛ kɛ amún kún min, afin amun faman ndɛ nga n kan’n su. N kan ninnge nga kɛ n wo min Si i wun lɔ’n n wunnin be’n, be ndɛ. Sanngɛ amun liɛ’n, amun yo like nga amun si’n se amun kɛ amun yo’n.”​—Zan 8:33, 37, 38.

Zezi i ndɛ’n ti weiin. Yɛle kɛ i Si’n nin Zuifu sɔ’m be liɛ’n be timan kun. Sanngɛ b’a wunman Zezi i ndɛ’n i wlɛ. Ɔ maan be seli i kɛ: “E si’n yɛle Abraamun.” (Zan 8:39; Ezai 41:8) Abraamun i anunman mun yɛle Zuifu mun. I sɔ’n ti’n, be buli i kɛ be lafi Ɲanmiɛn su kɛ Abraamun m’ɔ ti Ɲanmiɛn i janvuɛ’n sa.

Sanngɛ Zezi dili be nanwlɛ kɛ: “Sɛ Abraamun i wa yɛle amun’n, nn like nga Abraamun yo’n, amún yó wie.” Nanwlɛ, ba ng’ɔ ti kpa’n, ɔ yo i si’n i klun sa titi. Zezi kan guali su kɛ: “Sanngɛ min mɔ n kannin ndɛ nanwlɛ’n mɔ Ɲanmiɛn kan kleli min’n n kleli amun’n, amun kunndɛ kɛ amún kún min. Abraamun w’a yoman sɔ.” I sin’n, Zezi kannin ndɛ kun kleli be. Ɔ seli be kɛ: “Like nga amun si’n yo’n, i wie yɛ amun yo-ɔ.”​—Zan 8:39-41.

Zuifu’m b’a wunman ndɛ sɔ’n i wlɛ ekun. Be waan be yɛ be ti Abraamun i mma mun-ɔn. Be tɛli Zezi su kɛ: “Nán gua su ba yɛle e. E Si ti kunngba cɛ, yɛle Ɲanmiɛn.” ?Sanngɛ be Si yɛle Ɲanmiɛn sakpa? Zezi tɛli be su kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn ti amun Si’n, nn amún kló min sa. Afin n fin Ɲanmiɛn i wun lɔ yɛ n bali wa-ɔ. Nán n bɔbɔ n tiaun yɛ n bali-ɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmannin min-ɔn.” I sin’n, ɔ usali be ndɛ kun, kpɛkun i bɔbɔ tɛli su. I waan: “?Ngue ti yɛ amun wunman ndɛ nga n kan’n i wlɛ-ɔ? Kɛ mɔ amun kwlá sieman amun su ndɛ nga n kan’n i bo’n ti-ɔ.”​—Zan 8:41-43.

Zezi waan ɔ́ klé be kɛ sɛ be yi Ɲanmiɛn i blo’n, i bo’n gúa tɛ mán be. Ɔ maan ɔ dili be nanwlɛ kɛ: “Amun fin amun si mɔ yɛle Suɛn tɔnfuɛ’n, yɛ amun kunndɛ kɛ amún yó amun si i klun sa.” ?Be si sɔ’n i nzuɛn’n ti sɛ? Zezi kɛnnin weiin kɛ: “I bo bolɛ’n nun’n, ɔ ti sran kunfuɛ, yɛ w’a kwlá kaman nanwlɛ atin’n su. Afin ɔ kloman nanwlɛ’n.” I sin’n, ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ sie i su ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n i bo. Kɛ mɔ amun timan Ɲanmiɛn liɛ’n, i ti yɛ amun sieman amun su-ɔ.”​—Zan 8:44, 47.

Zezi i ndɛ sɔ’n w’a yoman Zuifu’m be fɛ. Ɔ maan be tɛli i su kɛ: “?Nɛ́n i kwlaa sɔ’n ti yɛ e se kɛ, ‘A ti Samarifuɛ naan mmusu kun kle ɔ yalɛ’n niɔn’?” Kɛ be se kɛ Zezi ti ‘Samarifuɛ’n’ i sɔ’n kle kɛ be buman Zezi i sran naan i wun yo be tɛ. Sanngɛ Zezi w’a fa yoman ndɛ. Ɔ seli be kɛ: “Mmusu fi kleman min yalɛ. N bu min Si i sran. Sanngɛ amun liɛ’n, amun buman min sran.” Ndɛ nga Zezi kɛnnin i lɛ’n ti cinnjin kpa. I sin’n, ɔ seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ fa min ndɛ’n su’n, ɔ su wuman le.” Zezi i ndɛ sɔ’n kleman kɛ i akoto mun nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be su wuman le. Sanngɛ “wie’n i nɲɔn su’n” mɔ i bo’n yɛle kɛ, kɛ be wu’n be cɛnman kun’n, ɔ su faman be. Yɛle kɛ sɛ be wu’n, bé cɛ́n be ekun.​—Zan 8:48-51; Sa Nglo Yilɛ 21:8.

Zuifu’m b’a wunman ndɛ nga Zezi kannin’n i wlɛ kaan sa. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ: “Siɛn’n, e si kpa kɛ mmusu kun kle ɔ yalɛ. Abraamun wuli. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be wuli wie. Sanngɛ a se kɛ, ‘Sran kwlaa ng’ɔ fa min ndɛ’n su’n, ɔ su wuman le.’ ?Ɔ kpa tra e si Abraamun m’ɔ wuli’n? [...] ?Ɔ kpa’n, a bu ɔ wun sɛ?”​—Zan 8:52, 53.

Ndɛ nga Zezi kɛnnin i lɛ’n kle weiin kɛ i yɛ ɔ ti Mesi’n niɔn. Sanngɛ w’a tɛman kosan nga be usɛli i’n su trele. Ɔ seli be kɛ: “Sɛ n yi min bɔbɔ min wun ayɛ’n, ɔ ti ngbɛn. Min Si mɔ amun waan ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n, i yɛ ɔ yi min ayɛ-ɔ. Amun simɛn i. Sanngɛ n si i. Yɛ sɛ n se kɛ n simɛn i’n, ń káci kɛ amun sa, ń yó ato buafuɛ.”​—Zan 8:54, 55.

 I sin’n, Zezi kannin be nannan Abraamun m’ɔ ti sran kpa’n i ndɛ ekun. Ɔ seli be kɛ: “Amun si Abraamun sunnzunnin kɛ ɔ́ wún min blɛ’n, yɛ i sɔ’n yoli i fɛ kpa. Ɔ wunnin i, kpɛkun i klun jɔli.” Abraamun lafili nda nga Ɲanmiɛn tali’n su kpa. Yɛ i ɲin trannin Mesi’n i balɛ’n i sin. Kɛ Zuifu’m be tili Zezi i ndɛ sɔ’n be tɛli i su kɛ: “?A nin-a ɲanman afuɛ ablenun (50) bɔbɔ, kpɛkun a wunnin Abraamun?” Zezi tɛli be su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ ka naan b’a wu Abraamun’n, n wo lɛ.” Zezi su kan i nun ng’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i ndɛ. Blɛ sɔ’n nun’n, ɔ ti aolia nun sran.​—Zan 8:56-58.

Kɛ mɔ Zezi seli kɛ ka naan b’a wu Abraamun ɔ wo lɛ’n, i ti’n Zuifu’m be fali ya dan kpa. Be isali yɔbuɛ kɛ bé fá fínfín i. Sanngɛ ɔ jasoli lɛ. Ɔ maan b’a kwlá yomɛn i like fi.