Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 87

Ngwlɛlɛfuɛ’n ɔ dun mmua bu like ng’ɔ́ yó’n i akunndan

Ngwlɛlɛfuɛ’n ɔ dun mmua bu like ng’ɔ́ yó’n i akunndan

LIKI 16:1-13

  • JUNMAN SUNIANFUƐ NG’Ɔ YOMAN SA KPA’N I SU NDƐ’N

  • AMUN FA AMUN AƝANBEUN NINNGE MUN “TRA JANVUƐ”

Ɔ fata kɛ lapo defuɛ nin mmla klɛfuɛ, ɔ nin Farizifuɛ’m be fa ba ng’ɔ mlinnin’n i su ndɛ nga Zezi kannin’n, be tu be wun fɔ. Yɛle kɛ ɔ fata kɛ be wun i wlɛ kɛ sɛ sa tɛ yofuɛ kun kaci i nzuɛn’n, Ɲanmiɛn yáci sran sɔ’n i wun sa’n cɛ́ i. (Liki 15:1-7, 11) I sin’n, Zezi kannin ndɛ kun ekun ɲanndra nun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ kannin bian kun m’ɔ tili i kɛ i junman sunianfuɛ’n w’a yoman sa kpa’n, i ndɛ.

Zezi waan be seli bian’n kɛ i junman sunianfuɛ’n w’a saci i ninnge mun. I sɔ’n ti’n, bian’n flɛli i junman sunianfuɛ sɔ’n naan w’a se i kɛ ɔ́ wá tú i junman’n nun. Ɔ maan junman sunianfuɛ’n seli i wun kɛ: “Min min’n su wa tu min junman’n nun. ?Ń yó nga sɛ? N leman wunmiɛn naan se kɛ ń dí fie su junman. Kusu n kwlá srɛsrɛman like, afin ɲannzuɛn kun min.” Kɛ ɔ ko yo naan lika’n w’a yoman kekle i su’n ti’n, ɔ buli akunndan kun. Ɔ seli kɛ: “M’an wun like nga ń má yó’n naan kɛ bé wá tú min junman’n nun’n, sran’m b’a sɔ min nun’n.” Ɔ maan ɔ flɛli be kwlaa nga i min’n i kalɛ o be su’n, naan w’a usa be tinuntinun kɛ: “?Min min’n i kalɛ ng’ɔ o ɔ su’n ti nɲɛ?”​—Liki 16:3-5.

Be nun klikli’n tɛli i su kɛ: ‘Ɔ ti olivie ngo suliɛ ya (100).’ Suliɛ ya’n (100) ti litri akpi nɲɔn ya nɲɔn (2.200). Atrɛkpa’n, bian nga kalɛ o i su’n, ɔ le olivie fie dan kun annzɛ ɔ yo olivie ngo atɛ. Junman sunianfuɛ’n seli i kɛ: “Fa fluwa nga ɔ kalɛ’n klɛ su’n, tran ase naan klɛ ablenun (50) ndɛndɛ.” Suliɛ ablenun’n (50) ti litri akpi kun ya kun (1.100).​—Liki 16:6.

Junman sunianfuɛ’n usali be nun kun ekun kɛ: “?Yɛ ɔ li? ?Kalɛ ng’ɔ o ɔ su’n ti nɲɛ?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɔ ti ble suliɛ ya (100).” Yɛ ɔ seli bian sɔ’n kɛ: “Fa fluwa nga ɔ kalɛ’n klɛ su’n, naan klɛ ablaɔcuɛ (80).”​—Liki 16:7.

Be nin-a tuman junman sunianfuɛ sɔ’n junman’n nun. Ɔ maan ɔ le atin kpɛ i min’n i kalɛ ng’ɔ o sran’m be su’n, i su. Ɔ yoli sɔ naan sɛ be tu i junman’n nun’n, sran sɔ’m b’a kwla ukɛ i.

Junman sunianfuɛ’n i min’n tili like ng’ɔ yoli’n. Ɔ si kɛ like nga i junman sunianfuɛ’n yoli’n ti’n, i sika’n i wie mlín. Sanngɛ like nga i junman sunianfuɛ’n yoli’n, ɔ yoli i ɲɛnmɛn dan. Afin sɛ i li bɔbɔ “w’a yoman sa kpa’n,” sanngɛ ɔ yoli i mo afin “ɔ fali ngwlɛlɛ nantili.” Zezi kan guali su kɛ: “Kɛ mɛn nga nunfuɛ’m be nin be blɛ sufuɛ’m bé yó ninnge mun’n, be kle kɛ be si ngwlɛlɛ tra be nga Ɲanmiɛn i kannin’n kpaja be su’n.”​—Liki 16:8.

Zezi w’a seman kɛ like nga junman sunianfuɛ’n yoli’n ti kpa. Asa ekun’n, w’a seman kɛ ndrunmun dilɛ’n ti like kpa. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ndɛ benin yɛ i waan ɔ́ kán-ɔn? Ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Amun fa mɛn tɛ nga nun aɲanbeun ninnge mun tra janvuɛ. I liɛ’n, sɛ ninnge sɔ’m be nunman lɛ kun’n, amun janvuɛ sɔ’m bé sɔ́ amun nun tranwlɛ m’ɔ ti anannganman’n i nun.” (Liki 16:9) Zezi su wla e fanngan kɛ e fa ngwlɛlɛ e nanti. Ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ mɔ be yɛle “be nga Ɲanmiɛn i kannin’n kpaja be su’n” be fa be aɲanbeun ninnge mun be yo like kpa. Kɛ be yo sɔ’n, be kle kɛ be bu nguan m’ɔ leman awieliɛ’n i akunndan.

 Zoova nin i Wa’n be ngunmin yɛ be kwla sɔ sran kun nun Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun ɲanmiɛn su lɔ-ɔ, annzɛ Mɛn klanman’n nun asiɛ’n su wa-ɔ. I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e nin be e tra janvuɛ. Yɛle kɛ e fa e sa nun ninnge mun e fa suan Ɲanmiɛn junman’n i bo. Sɛ e yo sɔ’n, e kwla lafi su kɛ, kɛ blɛ wie wá jú mɔ sika ɔkwlɛ nin jɛtɛ ufue nin aɲanbeun ninnge uflɛ wie mun bé wá tɔ́ nvati annzɛ bé wíe’n, Zoova nin i Wa’n bé sɔ́ e nun.

Zezi seli ekun kɛ be nga be nian be aɲanbeun ninnge’m be su kpa, kpɛkun be fa yo like kpa’n, bé nían ninnge kpakpa’m be su kpa wie. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “?Kɛ amún fá mɛn tɛ nga nun aɲanbeun ninnge mun yó like’n, sɛ amun kleman kɛ amun ti ndɛnmanfuɛ’n, wan yɛ ɔ́ fɛ́ i kpafuɛ’n [kɛ Ɲanmiɛn ninnge mun sa’n] mán amun-ɔn?”​—Liki 16:11.

Zezi su se i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ sɛ be kunndɛ kɛ be sɔ be nun “tranwlɛ m’ɔ ti anannganman’n” nun’n, ɔ fata kɛ be nian be wun su kpa. Afin sran kun kwlá yoman mɛn tɛ nga nun aɲanbeun ninnge’m be kanga naan i kunngba’n w’a yo Ɲanmiɛn sufuɛ kpa. I sɔ’n ti’n, Zezi guali i ndɛ’n i bo seli kɛ: “Sran fi kwlá yoman sran nɲɔn be kanga. Afin saan ɔ́ kpɔ́ kun yɛ ɔ́ kló kun, annzɛ kusu ɔ́ fɛ́ i wun mántan kun kpa, yɛ ɔ́ yó kun finfin. Amun kwlá yoman Ɲanmiɛn i kanga naan amun kunngba’n amun a yo Aɲanbeun’n i kanga.”​—Liki 16:9, 13.