Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 113

Talan’m be su ndɛ

Talan’m be su ndɛ

MATIE 25:14-30

  • ZEZI KANNIN TALAN’M BE SU NDƐ ƝANNDRA NUN

Zezi nin i akoto nnan’n be te o Olivie oka’n su lɔ. Ɔ kannin minin’m be ndɛ ɲanndra nun kleli be Zeriko lɔ. Ɔ seli be sɔ i osu nin-a cɛman. Ɔ kannin ndɛ sɔ’n naan be wun i wlɛ kɛ ɔ su diman famiɛn be ja nun lɛ. Siɛn’n, ɔ su wa kan ndɛ uflɛ ekun ɲanndra nun kle be. Ndɛ sɔ’n nin minin’m be ndɛ’n be fa be wun. Ndɛ sɔ’n úka be wie naan b’a wun nzɔliɛ ng’ɔ kle kɛ ɔ o lɛ’n, naan mɛn’n i awieliɛ’n w’a ju’n i wlɛ. Asa ekun’n, ndɛ sɔ’n klé i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ ɔ fata kɛ be di junman ng’ɔ mannin be’n i juejue su.

Zezi seli kɛ: “Be kwla fa Famiɛn diwlɛ sɔ’n be sunnzun bian kun m’ɔ su wa tu ajalɛ kɔ́ nvle uflɛ nun’n. Ka naan w’a wɔ’n, ɔ flɛli i junman difuɛ mun, naan w’a fɛ i ninnge mun w’a wla be sa nun.” (Matie 25:14) Zezi i akoto’m be wunnin i wlɛ kɛ “bian” ng’ɔ su kɛn i ndɛ’n, yɛle i bɔbɔ Zezi. Afin laa’n, ɔ fɛli i wun sunnzunnin bian kun m’ɔ ɔli mɛn kun m’ɔ o mmuammua kpa’n i nun ‘naan be ko sie i famiɛn’n.’​—Liki 19:12.

Kwlaa naan bian’n w’a tu ajalɛ w’a ɔ nvle uflɛ nun’n, ɔ fɛli i ninnge kpakpa mun wlɛli i junman difuɛ’m be sa nun. I wafa kunngba’n, Zezi fali afuɛ nsan nin sin dili Ɲanmiɛn junman’n asiɛ’n su wa. Yɛle kɛ ɔ boli Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n, kpɛkun ɔ kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun wafa ng’ɔ fata kɛ be di junman sɔ’n. Ɔ ka kaan sa’n, ɔ́ wá sɛ́ i sin ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ ɔ lafi su kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m bé wá dí junman ng’ɔ mannin be kɛ be di’n.​—Matie 10:7; Liki 10:1, 8, 9; nian Zan 4:38; 14:12 nun wie.

?Zezi i ndɛ’n nun’n, wafa sɛ yɛ bian’n cɛcɛli i ninnge’m be nun-ɔn? I waan: “Ɔ mannin klikli’n i talan nnun. Ɔ mannin nɲɔn su’n i talan nɲɔn. Kpɛkun ɔ mannin nsan su’n i talan kun. Ɔ niannin sran kun i like ng’ɔ kwla yo’n su, naan w’a mɛn i. I sin’n, ɔ ɔli.” (Matie 25:15) ?Ngue yɛ junman difuɛ’m bé wá fá like nga be fa mannin be’n bé yó-ɔ? ?Bé fá dí junman kpa mán be min’n? Zezi seli akoto mun kɛ:

“Kun nga be mɛnnin i talan nnun’n, ɔ fa ɔli ndɛndɛ ko dili aata, naan w’a ɲan talan nnun w’a uka su. I wafa kunngba’n, kun nga be mɛnnin i talan nɲɔn’n, ɔ ɲannin nɲɔn ekun ukali su. Sanngɛ junman difuɛ nga be mɛnnin i talan kunngba cɛ’n, ɔ ɔli ko fuli kunman naan w’a fɛ i min’n i sika sɔ’n w’a fia nun.” (Matie 25:16-18) ?Kɛ bian’n wá sɛ́ i sin’n, ngue yɛ ɔ́ yó-ɔ?

Zezi waan: “Kɛ ɔ cɛli kpa’n, junman difuɛ sɔ’m be min’n bali. Ɔ seli be kɛ be kɛn i sika’n nun ndɛ be kle i.” (Matie 25:19) Junman difuɛ klikli’n nin nɲɔn su’n be yoli ‘like nga be kwla yo’n.’ Yɛle kɛ be fali like nga be mannin be’n, be dili junman juejue su. Ɔ maan be ɲannin su nvasuɛ. Afin kun nga be mɛnnin i talan nnun’n, ɔ ɲannin talan nnun ekun. Yɛ kun nga be mɛnnin i talan nɲɔn’n, ɔ ɲannin talan nɲɔn ekun. (Laa blɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ junman difuɛ kun di junman afuɛ kɔe ablaɔn (20) ka naan  w’a ɲan talan kun.) Junman difuɛ sɔ’m be min’n yoli be sran nɲɔn’n, be mo. Ɔ seli be tinuntinun kɛ: “Nja mo! A ti junman difuɛ kpa, kpɛkun a ti nanwlɛfuɛ. A yoli nanwlɛfuɛ like kaan nun. I sɔ’n ti’n, ń fá wɔ ń síe ninnge kpanngban su. Bla naan a nin ɔ min’n be di aklunjuɛ.”​—Matie 25:21.

Sanngɛ junman difuɛ ng’ɔ ɲannin talan kun’n, w’a yoman kɛ i wiengu mun sa. Ɔ seli i min’n kɛ: “Min min, n si kɛ ɔ like yolɛ yo ya. Lika nga w’a luaman like lɔ’n, lɔ yɛ a ko titi like-ɔ. Like nga w’a dimɛn i wun junman wie’n, yɛ a ko isa-ɔ. I sɔ’n ti’n, srɛ kunnin min dan. Ɔ maan n fali ɔ talan’n, n ko wlɛli i ase. Ɔ like’n yɛ ɔ o yɛ.” (Matie 25:24, 25) Junman difuɛ sɔ’n w’a fɛmɛn i min’n i sika’n w’a ko manman sika siefuɛ mun naan i min’n w’a ɲan su. Ɔ maan w’a yomɛn i min’n i ye.

I sɔ’n ti’n, i min’n seli kɛ ɔ ti “junman difuɛ klunwifuɛ” naan ɔ “ti fuɛnfuɛ.” Be deli talan kunngba ng’ɔ o i sa nun’n, be fa mannin junman difuɛ ng’ɔ le talan nnun’n. I sin’n, be min’n seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su, yɛ ɔ́ ɲán like kpanngban. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, like kaan ng’ɔ le i bɔbɔ’n, bé dé i sa nun.”​—Matie 25:26, 29.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be buli ndɛ sɔ’n i sin kpa. Ɔ maan atrɛkpa’n, be wunnin i wlɛ kɛ junman nga Zezi fa wlali be sa nun’n ti cinnjin kpa. Junman sɔ’n yɛle sran’m be ukalɛ naan be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Zezi kunndɛ kɛ be tu be klun be di junman ng’ɔ fa wlali be sa nun’n. Sanngɛ w’a seman kɛ jasin fɛ bolɛ junman nga sran kun di’n, ɔ yo kɛ sran uflɛ liɛ’n sa sɛsɛɛsɛ. Kɛ nga Zezi fa kɛnnin i ɲanndra’n nun lɛ’n sa’n, “sran kun i like ng’ɔ kwla yo’n” yɛ ɔ fata kɛ ɔ miɛn i ɲin yo-ɔ. Be nga be ti “fuɛnfuɛ” mɔ be mianman be ɲin be diman junman manman be Min’n be liɛ’n, Zezi klun su jɔman be wun mlɔnmlɔnmlɔn.

Nanwlɛ, ndɛ nga Zezi kan kleli i akoto mun’n, ɔ guali be awlɛn su nzue. Yɛle kɛ ɔ seli be kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka laa liɛ’n su, yɛ ɔ́ ɲán like kpanngban.”