Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 139

Zezi wá yó naan asiɛ’n kaci mɛn klanman

Zezi wá yó naan asiɛ’n kaci mɛn klanman

1 KORƐNTIFUƐ MUN 15:24-28

  • LIKE NGA BUA’M BÉ ƝƐ́N I’N Ɔ NIN SA NG’Ɔ́ ƝÁN BOLI MUN’N

  • SRAN KPANNGBAN BÉ WÁ TRÁN MƐN KLANMAN’N NUN ASIƐ’N SU WA

  • ZEZI YƐ Ɔ TI ATIN’N NIN NANWLƐ’N NIN NGUAN’N NIƆN

Kɛ be yoli Zezi i batɛmun’n, i osu w’a cɛman, kpɛkun i kpɔfuɛ’n wa sɛli i niannin. I kpɔfuɛ sɔ’n yɛle Suɛn tɔnfuɛ’n. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yó like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan Zezi w’a boman Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ bo. Kpɛ sunman’n, Suɛn tɔnfuɛ’n sali Zezi niannin. Zezi kannin klunwifuɛ sɔ’n i ndɛ seli kɛ: “Mɛn’n i siefuɛ’n su ba. Sanngɛ ɔ kwlá yoman min like fi.”​—Zan 14:30.

Aolia nun’n, akoto Zan wunnin like nga bé fá yó ‘dragɔn dan’n, mɔ yɛle wuo lalaa mɔ be flɛ i Suɛn tɔnfuɛ nin Satan’n.’ Ɔ ti sran’m be kpɔfuɛ, yɛ i klunwi liɛ’n, be kanman. Zan seli kɛ bé wá kɛ́n i bo ɲanmiɛn su lɔ. I sɔ’n ti’n, “w’a fa ya dan kpa afin ɔ si kɛ i blɛ’n w’a sɔnman kun.” (Sa Nglo Yilɛ 12:9, 12) Klisifuɛ’m b’a wun i wlɛ weiin kpa kɛ Satan ‘i blɛ’n mɔ w’a sɔnman kun sɔ’n,’ i nun yɛ be o dɔ nga su-ɔ. I sɔ’n kle kɛ ɔ ka kaan sa’n, bé tó “dragɔn mɔ yɛle wuo lalaa’n” bé yí i kunman dan mɔ be simɛn i bo’n nun. Ɔ́ ká lɔ lele afuɛ akpi (1.000), kpɛkun ɔ su kwlá yoman sran’m be like fi. Afuɛ akpi (1.000) sɔ’n nun’n, Zezi dí famiɛn.​—Sa Nglo Yilɛ 20:1, 2.

?Sa benin mun yɛ bé jú asiɛ’n su wa blɛ sɔ’n nun-ɔn? ?Wan mun yɛ bé trán asiɛ’n su-ɔ? ?Yɛ i su tranlɛ’n wá yó sɛ? Boli nin bua’m be su sunnzun ase nga Zezi fali’n nun’n, ɔ tɛli kosan sɔ’m be su. Ɔ kannin like nga sran kpa nga be ti kɛ bua sa’n bé ɲɛ́n i’n, i ndɛ. I sɔfuɛ’m be suannin Zezi i niaan’m be bo, kpɛkun be nin be yoli ninnge mun likawlɛ. I sin’n, ɔ kannin sa ng’ɔ́ wá jú be nga be ti kɛ boli sa’n be su’n, i ndɛ. Be sɔfuɛ’m be liɛ’n, be ndɛ nunman Zezi i niaan’m be ndɛ nun. Zezi seli kɛ: “Sran sɔ’m [boli mun] bé wú, yɛ be su ɲanman nguan kun mlɔnmlɔn. Sanngɛ sran kpa’m [bua mun] be liɛ’n, bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”​—Matie 25:46.

Ndɛ sɔ mɔ Zezi kannin’n ti’n, e wun ndɛ ng’ɔ kan kleli sa tɛ yofuɛ nga be boboli i waka su  i wun lɛ’n, i wlɛ kpa. Zezi w’a seman kɛ i akoto mun nin sa tɛ yofuɛ sɔ’n, bé ɲán like kunngba’n. Zezi waan i akoto’m be nin i bé wá dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Sanngɛ Zezi seli sa tɛ yofuɛ’n kɛ: “Nanwlɛ, andɛ ń kán klé wɔ kɛ e nin wɔ é trán Mɛn klanman’n nun lɔ.” (Liki 23:43) I sɔ’n kle kɛ cɛn wie lele’n, bian sɔ’n wá trán Mɛn klanman kun nun. Ɔ maan be kwlaa nga andɛ’n, be ti kɛ bua sa mɔ “bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n,” bé trán Mɛn klanman sɔ’n nun wie.

Ndɛ nga akoto Zan kannin’n kle kɛ Mɛn klanman’n nun tranlɛ’n wá yó fɛ. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn i tannin sua’n wo klɔ sran’m be afiɛn. Ɔ nin be trán, bé yó i sran. Ɲanmiɛn bɔbɔ nin be trán. Kpɛkun ɔ́ núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tranman lɛ kun, be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun. Laa ninnge’m be nunman lɛ kun.”​—Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

Ɔ fata kɛ be cɛn sa tɛ yofuɛ sɔ’n i nguan naan w’a kwla tran Mɛn klanman’n nun wie. Sanngɛ nɛ́n i kunngba yɛ bé wá cɛ́n i nguan-ɔn. Zezi kɛnnin i sɔ liɛ’n i ndɛ seli kɛ: “Blɛ wie wá jú’n, be kwlaa nga be o ndia’m be nun’n, bé tí i nɛn’n kpɛkun bé fín ndia’m be nun bé fíte. Be nga be yoli sa kpakpa mun’n, bé ɲán nguan. Yɛ be nga be yoli sa tɛtɛ mun’n, bé dí be jɔlɛ.”​—Zan 5:28, 29.

?Yɛ Klisifuɛ akpasua kaan nga be nin Zezi bé trán ɲanmiɛn su lɔ’n, be li? Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Bé yó Ɲanmiɛn nin Klisi’n be ɲrun jranfuɛ. Kpɛkun be nin i bé dí famiɛn afuɛ akpi (1.000).” (Sa Nglo Yilɛ 20:6) Sran sɔ mɔ be nin Klisi bé dí famiɛn’n, be nun wie’m be ti yasua, yɛ wie’m be ti bla. Be kwlaa be trannin asiɛ’n su wa. I sɔ’n ti’n, kɛ bé wá síe asiɛ’n su wafuɛ mun’n, bé sí be aunnvuɛ, kpɛkun be ndɛ ló be.​—Sa Nglo Yilɛ 5:10.

Zezi wá yó maan klɔ sran’m bé ɲɛ́n i wun m’ɔ fa kpɔli be ti’n, i su mmlusuɛ. Asa ekun’n, ɔ́ yó maan sannzan nga sa tɛ mɔ Adan yoli’n ti’n, be boli klɔ sran mun’n, ɔ́ wie. Zezi nin be ng’ɔ nin bé dí famiɛn’n, bé wá yó maan fɔ’n su tranman sran’m be nun kun. Ɔ maan kɛ Ɲanmiɛn seli Adan nin Ɛvu be kɛ be wu ba naan be trɛ asiɛ’n su’n, aklunjuɛ ng’ɔ sunnzunnin kɛ be di’n, yɛ klɔ sran’m bé wá dí-ɔ. Wie’n bɔbɔ mɔ Adan i sa tɛ’n ti’n, ɔ kun sran mun’n, ɔ su tranman lɛ kun!

Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, nn Zezi w’a wie junman kwlaa nga Zoova seli i kɛ ɔ di’n, i di. Ɔ maan kɛ Zezi ko di famiɛn afuɛ akpi (1.000) ko wie’n, ɔ́ fá famiɛn dilɛ’n wlɛ́ i Si sa nun. Asa ekun’n, ɔ́ fá klɔ sran mɔ fɔ nunman be nun kun’n, ɔ́ wlɛ́ i sa nun wie. Akoto Pɔlu kannin like sɔ m’ɔ kle kɛ Zezi ti wun ase kanfuɛ dan’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ Ɲanmiɛn ko fɛ i Wa’n ko sie i like kwlaa su’n, Ba’n bɔbɔ wá ló i wun mán Ɲanmiɛn m’ɔ fɛli i sieli i like kwlaa su’n, naan Ɲanmiɛn sie like kwlaa.”​—1 Korɛntifuɛ Mun 15:28.

Nanwlɛ, Zezi di junman cinnjin kpa naan Ɲanmiɛn klun sa’n kpɛn su. Kɛ Ɲanmiɛn i klun sa’n kpɛ́n su kɔ́’n, nn Zezi klé kɛ i bɔbɔ i su ndɛ ng’ɔ kannin’n ti nanwlɛ weiin. Ɔ seli kɛ: “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn.”​—Zan 14:6.