Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 94

Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nin wun ase kanlɛ’n be ti cinnjin kpa

Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nin wun ase kanlɛ’n be ti cinnjin kpa

LIKI 18:1-14

  • ANGBETI BLA NG’Ɔ SRƐLI LIKE JRANNIN SU CƐLI KPA’N I SU NDƐ

  • FARIZIFUƐ’N NIN LAPO DEFUƐ’N BE SU NDƐ

Zezi kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun i osu nin-a cɛman. Ɔ seli be kɛ ɔ ti cinnjin kɛ, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, be jran su kpa. (Liki 11:5-13) Atrɛkpa’n, ɔ te o Samari annzɛ Galile mɛn’n nun lɔ. Ɔ flannin ndɛ kunngba sɔ’n nun lɔ. Ɔ seli kɛ:

“Klɔ kun su’n, bian kun o lɛ’n, ɔ ti jɔlɛ difuɛ. Bian sɔ’n sroman Ɲanmiɛn, kpɛkun ɔ sroman sran. Klɔ kunngba sɔ’n su’n, angbeti bla kun o lɛ wie. Ɔ ko wun bian sɔ’n i wun tikatika. Ɔ se i kɛ: ‘Ndɛ wie o min nin sran kun e afiɛn. Yaci nian nun kpa naan b’a buman min lufle.’ Bian’n w’a kplinman su kɛ ɔ́ úka bla’n. Ɔ jrannin su cɛli kpa. I sin’n, ɔ seli i wun kɛ: ‘N sroman Ɲanmiɛn nin sran, sanngɛ angbeti bla nga su kle min yalɛ dan. I sɔ’n ti’n, ń má nían nun kpa naan b’a bumɛn i lufle. I liɛ’n, ɔ su baman ɔ wa kleman min yalɛ kun i ndɛ sɔ’n ti.’”​—Liki 18:2-5.

Zezi tuli ndɛ sɔ’n i bo seli kɛ: “Jɔlɛ difuɛ sɔ m’ɔ timan sran kpa’n, amun nian ndɛ ng’ɔ kannin’n. ?I kunngba’n, kannzɛ bɔbɔ Ɲanmiɛn trɛ i awlɛn’n, ɔ su diman be ng’ɔ fali be’n mɔ be kpan flɛ i nglɛmun nin nnɔsua’n, be jɔlɛ klanman?” (Liki 18:6, 7) ?Ngue yɛ ndɛ sɔ’n kle e Zezi i Si’n su-ɔ?

Zezi w’a seman kɛ Zoova ti kɛ bian ng’ɔ yoman sa i nuan su’n sa. Sanngɛ i waan sɛ sran kun jin jɔlɛ difuɛ kun i wun tɔkii kɛ ɔ yo like kun mɛn i’n, jɔlɛ difuɛ’n yó like sɔ’n mán sran sɔ’n. Afin ɔ yacimɛn i diin. I kunngba’n yɛle Ɲanmiɛn liɛ’n. Ɲanmiɛn ti kpa, kpɛkun ɔ yo sa i nuan su. Ɔ maan sɛ i sufuɛ’m be srɛ i titi’n, ɔ́ tɛ́ be su. Ndɛ nga Zezi kan guali su’n ti’n, e wun i sɔ liɛ’n i wlɛ. Ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ [Ɲanmiɛn] dí be jɔlɛ klanman. Ɔ su sisimɛn i bo.”​—Liki 18:8.

Blɛ sunman’n, kɛ be nga be timan sran dan’n nin yalɛfuɛ’m be fa be ndɛ’n be kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su’n, be bu ndɛ’n be yi be su. Sanngɛ sikafuɛ mun nin sran dan’m be liɛ’n, be ndɛ yo fɛ titi. Ɲanmiɛn liɛ’n, ɔ diman ndɛ’n i kɛ ngalɛ’n sa. I sɔ’n ti’n, kɛ i blɛ’n wá jú’n, ɔ́ wá tú klunwifuɛ’m be fɔ. I sufuɛ’m be liɛ’n, bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.

?Wan mun yɛ be yoli kɛ angbeti bla’n sa-ɔ? ?Yɛ be nga be lafi su kɛ Ɲanmiɛn ‘dí be jɔlɛ klanman naan ɔ su sisimɛn i bo’n,’ be ti nɲɛ? Zezi seli kɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn e jran su kpa. I sin ɔ seli kɛ, kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ sie i su tie, kpɛkun ɔ yo i nuan su like man e. I sɔ’n ti’n, Zezi usali kɛ: “Sɛ Sran wa’n ba’n, ɔ́ wún kɛ sran’m be lafi Ɲanmiɛn su kpa kɛ ngalɛ’n sa asiɛ’n su?” (Liki 18:8) Ndɛ sɔ’n kle kɛ atrɛkpa’n, kɛ Klisi wá bá’n sran ng’ɔ́ tó be’n, be sunman lika be lafiman Ɲanmiɛn su kun.

Be nga be o lɛ bé tíe Zezi i nuan ndɛ’n, be nun wie’m be se be wun kɛ be lafi Ɲanmiɛn su kpa. Be bu i kɛ be kpa liɛ’n, ɔ leman wunsu. Ɔ maan be buman sran onga’m be wie. Zezi kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli sran sɔ mun. Ɔ seli be kɛ:

“Sran nɲɔn be ɔli Ɲanmiɛn srɛlɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Kun ti Farizifuɛ, yɛ kun ti lapo defuɛ. Farizifuɛ’n jrannin nglo yɛ ɔ seli i klun lɔ kɛ: ‘Ee Ɲanmiɛn, ń lá wɔ ase, afin n timan kɛ sran onga’m be sa. Yɛle kɛ, n timan awiefuɛ, min nzuɛn’n ti kpa, yɛ n kunndɛman bla min yi bo. I kpa bɔbɔ’n, n timan kɛ lapo defuɛ ng’ɔ o yɛ’n sa. N kpɛ srɛ nun kpɛ nɲɔn lemɔcuɛ kwlaa nun, yɛ like kwlaa nga n ɲɛn i’n, n yi i blusu’n.’”​—Liki 18:10-12.

 Farizifuɛ’m be yo be wun kɛ be yo sa i nuan su sa. Be yo sɔ naan sran’m be bu be sran kpa. Kisie nin Wue mɔ be ti gua cɛn dan’n be nun bɔbɔ yɛ be yo i sɔ kpa-ɔ. Cɛn sɔ’m be nun yɛ be ci nglɛmun-ɔn. I liɛ’n, sran kpanngban wún be. Asa ekun’n, nɲa nga be ti kanngan kpa bɔbɔ’n, be yi be blusu’n. (Liki 11:42) I osu nin-a cɛman bɔbɔ’n, Farizifuɛ’m be kannin nvlefuɛ’m be wun ndɛ tɛtɛ. Be seli kɛ: “Sran nga be o yɛ’n, mɔ be siman Mmla’n [kɛ nga Farizifuɛ’m be bɔbɔ be fa wun i wlɛ sa’n], Ɲanmiɛn boli be sannzan.”​—Zan 7:49.

Zezi kan guali su kɛ: “Sanngɛ lapo defuɛ’n i liɛ’n, ɔ jrannin mmua lɔ. Ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ mɛ́n i ɲin su bɔbɔ. Ɔ finfin i wue’n nun, ɔ se kɛ: ‘Ee Ɲanmiɛn, yo min ye, n ti sa tɛ yofuɛ.’” I sɔ’n kle kɛ lapo defuɛ’n wun i wlɛ kɛ fɔ o i nun. Zezi guali ndɛ’n i bo seli kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ, kɛ bian sɔ’n sɛ́ i sin kɔ́ i awlo lɛ’n, Ɲanmiɛn bu i sran kpa tra Farizifuɛ’n. Afin sran kwlaa ng’ɔ yo i wun dandan’n, bé gúɛ i ɲin ase, sanngɛ sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, bé mɛ́n i su.”​—Liki 18:13, 14.

Zezi i ndɛ’n kle weiin kɛ be wun ase kanlɛ’n ti cinnjin kpa. Afin Farizifuɛ mɔ be bu be wun sran kpa’n, be kle sran’m be kɛ sran ng’ɔ le ɲrun’n yɛ ɔ fata kɛ be bu i sran-ɔn. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be tili ndɛ sɔ’n wie be kaan nun lele be fa ɲinnin. I sɔ’n ti’n, be fali Zezi i ndɛ’n be tuli be wun fɔ. Sanngɛ ndɛ sɔ’n ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kwlaa be liɛ.