Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 25

Zezi sili kokowefuɛ kun i aunnvuɛ naan w’a yo i juejue

Zezi sili kokowefuɛ kun i aunnvuɛ naan w’a yo i juejue

MATIE 8:1-4 MARKI 1:40-45 LIKI 5:12-16

  • ZEZI YOLI KOKOWEFUƐ KUN I JUEJUE

Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ nnan mun be boli jasin fɛ’n “Galile mɛn wunmuan’n nun Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun.” Ɔ maan ninnge kpakpa ng’ɔ yoli be’n, be su ndɛ’n truli lika kwlaa. (Marki 1:39) Kokowefuɛ kun m’ɔ tran klɔ kun su’n, ɔ tili Zezi i ninnge kpakpa ng’ɔ yoli’n, be su ndɛ’n wie. Kɛ Liki m’ɔ ti dɔɔtrɔ bian’n ɔ́ kán bian sɔ’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ “kokowe’n w’a di i wunnɛn’n ngba.” (Liki 5:12) Kɛ kokowe’n tin sran kun su’n, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ saci i wunnɛn’n.

Kɛ mɔ kokowe’n w’a tin bian sɔ’n i su dan’n ti’n, ɔ fataman kɛ ɔ fɛ i wun mantan sran. Asa ekun’n, sɛ ɔ wun kɛ sran uflɛ su bɛ i wun lɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ kpan se kɛ: ‘Fiɛn w’a kan min-o! Fiɛn w’a kan min-o!’ I liɛ’n, sran sɔ’n sín mmua lɔ, ɔ maan tukpacɛ sɔ’n su sɛmɛn i wie. (Saun Yolɛ 13:45, 46) ?Sanngɛ kɛ kokowefuɛ sɔ’n wunnin Zezi’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ? Ɔ wunngeli Zezi i wun lɛ. Ɔ kotoli i bo naan w’a se kɛ: “Min Min, sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, a kwla yo min juejue.”​​—Matie 8:2.

Nanwlɛ, kokowefuɛ sɔ’n lafi Zezi su dan-o! Sanngɛ i tukpacɛ’n w’a saci i dan. ?I lɛ’n nun’n, ngue yɛ Zezi wá yó-ɔ? ?Sɛ ɔ ti wɔ’n, ngue yɛ á yó-ɔ? Bian’n yoli Zezi i annvɔ. Ɔ maan Zezi wunngeli i wun lɛ. Kpɛkun ɔ tinngɛli i sa’n kɛnnin i naan w’a se i kɛ: “Ɔ ti min klun su! Yo juejue.” (Matie 8:3) Be ja nun lɛ’n, i kokowe’n wieli weiin. Nanwlɛ, sa sɔ’n boli sran’m be nuan dan.

Zezi si sran’m be aunnvuɛ, kpɛkun ɔ le tinmin. ?Ɔ maan sɛ ɔ kaci famiɛn naan ɔ sie wɔ’n, ɔ su yoman ɔ fɛ? Biblu’n seli kɛ: “Sran m’ɔ kwla-man nun’n ɔ nin nyrɛnnɛnfuɛ’n bé yó i annvɔ. Ɔ́ dé be.” (Jue Mun 72:13) Nanwlɛ, Zezi wá yó maan ndɛ sɔ’n kpɛ́n su. Yɛle kɛ i klunklo su’n, ɔ́ úka be kwlaa nga afɛ’n wo be su’n.

Ka naan Zezi w’a yo kokowefuɛ sɔ’n i juejue bɔbɔ’n, sran’m be tili Zezi i su ndɛ’n. Yɛ ɔ yoli be fɛ dan! Abonuan sa ng’ɔ fin i yolɛ kusu’n, i su ndɛ’n truli dan ekun. Sanngɛ Zezi kunndɛman kɛ sran’m be jran bewanbewan ndɛ’n i ngunmin su be lafi i su. Zezi si Ɲanmiɛn ndɛ’n ng’ɔ se kɛ: ‘Be su timɛn i nɛn’n klɔ’n nun atin’m be nun’n.’ (Ezai 42:1, 2) Yɛle kɛ ɔ su kanman like ng’ɔ yo’n i ndɛ truman naan sran’m be mɛnmɛn i. Ɔ maan kɛ ɔ yoli kokowefuɛ’n i juejue’n ɔ seli i kɛ: “Nian ɔ wun kpa, nán bo su kle sran fi, sanngɛ kɔ, fa ɔ wun ko kle Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n. Kpɛkun like nga Moizi kleli kɛ be fa man’n, fa man.”​​—Matie 8:4.

Sanngɛ sa sɔ’n i fɛ m’ɔ yoli kokowefuɛ’n ti’n, w’a kwlá trɛmɛn i awlɛn. Ɔ maan ɔ kɛnnin i ndɛ truli lika kwlakwla. I sɔ’n yoli maan sran’m be kunndɛli kpa kɛ bé sí lika kwlaa nga Zezi o lɛ’n. I sɔ’n ti’n, w’a kwlá wluman klɔ’m be nun kun. Ɔ tran aamiɛn, lika diin’m be nun, kan sran tranman lɔ’n. Ɔ nin i sɔ ngba’n, sran’m be fin klɔ uflɛ su be ko to i kɛ ɔ kle be like naan ɔ yo be juejue.