Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 6

Ba mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n

Ba mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n

LIKI 2:21-39

  • BE WLALI ZEZI I KLƐN, I SIN BE FƐ I ƆLI ƝANMIƐN I SUA’N NUN LƆ

Zozɛfu nin Mari b’a saman be sin Nazarɛti lɔ kun. Be kali Bɛtleɛmun lɛ. Kɛ Zezi ɲannin cɛn ba mɔcuɛ’n, be wlɛli i klɛn kɛ nga Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛlifuɛ mun’n fa kan’n sa. (Saun Yolɛ 12:2, 3) Titi’n, kɛ be wu ba yasua’n, i cɛn ba mɔcuɛ’n su yɛ be tɔn i dunman-ɔn. Ɔ maan Zozɛfu nin Mari be tɔnnin be wa yasua’n i dunman Zezi, kɛ nga anzi Gabliɛli seli be kɛ be yo’n sa.

Anglo kun w’a sin w’a tra. Siɛn’n, Zezi w’a ɲan cɛn ba ablanan (40). I si nin i nin be su fɛ i kɔ lika kun. ?Nin yɛ be su fɛ i be kɔ-ɔ? Be su fɛ i be kɔ Zerizalɛmun, Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Lika sɔ’n nin be tranwlɛ’n nunman mmua ngboko. Moizi Mmla’n se kɛ sɛ be wu ba yasua kun naan ɔ di cɛn ba ablanan (40), ɔ fata kɛ ba sɔ’n i nin’n wɔ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ naan ɔ ko yi be wun fiɛn kplolɛ’n i su tɛ.​—Saun Yolɛ 12:4-8.

Mari yoli i sɔ liɛ’n. Ɔ fali anunman kanngan nɲɔn ko mannin. I sɔ’n kle kɛ Zozɛfu nin Mari be ti yalɛfuɛ. Afin Moizi Mmla’n waan bua kun nin anunman kun yɛ ɔ fata kɛ be man-ɔn. Sanngɛ sɛ niɛn’n leman sika’n, okunmomo nɲɔn annzɛ ablioso nɲɔn yɛ ɔ fata kɛ ɔ man-ɔn. I sɔ yɛ Mari yoli-ɔ.

Kɛ Zozɛfu nin Mari be o Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n, bian kpɛnngbɛn kun wunngeli be wun lɛ. Be flɛ i kɛ Simeɔn. Ɲanmiɛn seli i kɛ ɔ́ dún mmua wún Zoova i Klisi’n annzɛ Mesi’n ka naan w’a wu. Cɛn sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ suli Simeɔn bo kɛ ɔ wɔ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ-ɔ. Kɛ ɔ ɔli’n, ɔ toli Zozɛfu nin Mari nin be wa’n, kpɛkun ɔ fali ba’n i sa su.

Kɛ Simeɔn fali Zezi i sa su’n, ɔ lali Ɲanmiɛn ase. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn, wɔ mɔ a o like kwlaa ti su’n, man ɔ sufuɛ’n i atin siɛn’n, maan ɔ wɔ i kɔwlɛ fɔun, kɛ nga a fa kannin’n sa. Afin min ɲinma w’a wun ɔ sran ng’ɔ́ dé sran mun’n. Wɔ yɛ a mannin sran sɔ’n niɔn, naan sran’m be kwlaa be wun i. Ɔ ti kɛ kannin sa. I kpajalɛ’n wá yí like ng’ɔ kata be nga be timan Zuifu’n be ɲrun’n. Kpɛkun ɔ́ káci aɲrunɲan like Izraɛli m’ɔ ti ɔ nvle’n i ɲrun.”​—Liki 2:29-32.

Kɛ Zozɛfu nin Mari be tili ndɛ sɔ’n, ɔ boli be nuan. Simeɔn yrɛli i nuan mannin be, kpɛkun ɔ seli Mari kɛ i wa’n ti’n “sran wie’m bé tɔ́, yɛ wie’m bé jáso.” Ɔ seli Mari ekun kɛ i awlabɔɛ’n yó kɛ tokofi tɛnndɛn kun mɔ bé wá fá wɔ́ i’n sa.​—Liki 2:34.

Cɛn sɔ’n nun’n, bla kun bali lɛ wie. Bla sɔ’n yɛle Anin. Ɔ le afuɛ ablaɔcuɛ-nin-nnan (84), yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ. Ɔ tuman Ɲanmiɛn i sua’n nun. Ɔ wunngeli Zozɛfu nin Mari nin Zezi be wun lɛ. Ɔ lali Ɲanmiɛn ase, kpɛkun ɔ kannin Zezi i ndɛ kleli be kwlaa nga be o lɛ’n.

Nanwlɛ, sa nga be juli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ cɛn sɔ’n nun’n, be yoli Zozɛfu nin Mari be fɛ dan! Afin sa sɔ’m be kleli weiin kɛ be wa’n yɛ ɔ ti Sran mɔ Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ bá’n niɔn.