Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 77

Zezi mannin aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ’n i su afɔtuɛ

Zezi mannin aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ’n i su afɔtuɛ

LIKI 12:1-34

  • AƝANBEUNFUƐ’N I SU SUNNZUN ASE’N

  • ZEZI KANNIN KƆKƆKUANKUAN MUN NIN IJRE’M BE NDƐ

  • ‘BUA AKPASUA KAAN’ KUN YƐ Ɔ́ TRÁN ƝANMIƐN I FAMIƐN DIWLƐ’N NUN-ƆN

Zezi o Zide mɛn’n nun lɔ. I nun m’ɔ́ dí like Farizifuɛ kun i awlo lɔ’n, sran kpanngban kpa be minndɛli i gua su lɛ. Zezi w’a wun sa kunngba sɔ’n i wunsu le, Galile mɛn’n nun lɔ. (Marki 1:33; 2:2; 3:9) Zidefuɛ nga be o gua su lɛ’n, be kunndɛ kɛ bé wún i wun naan ɔ kle be like. I lɛ’n nun’n, b’a yoman kɛ Farizifuɛ nga be nin i be dili like’n be sa.

Zezi kannin ndɛ cinnjin kun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ seli be kɛ: “Amun nian amun wun Farizifuɛ’m be kpanwun ayre mɔ yɛle be gblɛ’n i lika.” Zezi w’a kan ndɛ sɔ’n w’a kle be le. Sanngɛ kɛ ɔ nin Farizifuɛ’m bé dí like’n, sa ng’ɔ wunnin i lɔ’n ti’n, ɔ flannin ndɛ sɔ’n nun ekun. (Liki 12:1; Marki 8:15) Farizifuɛ’m be yo be wun kɛ be klo Ɲanmiɛn sa, kusu nn be klun yo wi. I sɔ’n ti tɛ, ɔ maan Zezi yiyili be bo. Ɔ seli kɛ: “Ɔ leman sa kun m’ɔ ti fiawa kpa mɔ be su yimɛn i nglo-ɔ. Yɛ ɔ leman nvialiɛ nun like kun sa mɔ be su siman nun-ɔn.”​—Liki 12:2.

Be nga be o lɛ’n, be nun sunman be ti Zidefuɛ. Ɔ maan kɛ Zezi klé like Galile lɔ’n, b’a wunman nun. I sɔ’n ti’n, ɔ flannin ndɛ ng’ɔ kannin be Galile lɔ’n i nun ndɛ cinnjin’m be nun. Ɔ wlali be su nun kpa kɛ: “Nán amun sro be nga be kwla kun amun mɔ i sin’n be kwlá yoman sa fi kun’n.” (Liki 12:4) I sin’n, ɔ seli be kɛ ɔ fata kɛ be nga be su i su’n be si kɛ Ɲanmiɛn nían be lika. Ɔ seli be ekun kɛ ɔ fata kɛ be kɛn i sran’m be kwlaa be ɲrun kɛ be ti i sɔnnzɔnfuɛ, yɛ be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn kwla uka be.​—Matie 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Kɛ Zezi klé sran’m be like’n, bian kun kpɛli i nuan ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Like klefuɛ, se min niaan bian kɛ ɔ nin min cɛ e aja’n nun.” (Liki 12:13) Ɲanmiɛn Mmla’n se kɛ, kɛ bé cɛ́ aja like’n, ɔ fata kɛ be fa bue nɲɔn be man ba kpɛn’n. I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ aja like’n i cɛcɛlɛ’n yo ndɛ. (Mmla’n 21:17) Sanngɛ atrɛkpa’n, aja like nga be fa mannin bian’n, ɔ jumɛn i. Ɔ kunndɛ kɛ be uka su. Zezi tɛli i su ngwlɛlɛ su. Yɛle kɛ w’a fɛmɛn i nuan w’a wlaman be ndɛ sɔ’n i siesielɛ’n nun. Sanngɛ ɔ seli bian’n kɛ: “?Wan yɛ ɔ sieli min kɛ n yo amun sran nɲɔn’n amun su jɔlɛ difuɛ annzɛ amun afiɛn siesiefuɛ-ɔ?”​—Liki 12:14.

I sin’n, Zezi mannin afɔtuɛ cinnjin kpa kun. Ɔ seli kɛ: “Maan amun ɲin tran su, yɛ maan amun nian amun wun kpa aɲinkpli’n i wafa’n kwlaa lika. Afin kannzɛ sran kun le aɲanbeun ninnge kpanngban’n, nán ninnge sɔ mun yɛ be mɛn i nguan-ɔn.” (Liki 12:15) I sɔ’n kle kɛ sɛ aɲanbeunfuɛ kun wu’n, ninnge kpanngban ng’ɔ ɲannin be’n, bé kɛ́ i sin wa.Zezi fali sunnzun ase kun yiyili ndɛ sɔ’n nun kpa. Ɔ kleli kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e yo sa ng’ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n.

Zezi seli kɛ: “Bian kun ti aɲanbeunfuɛ. Bian sɔ’n i fie’n su ninnge’m be suli kpa. Ɔ maan ɔ seli i klun lɔ kɛ: ‘N leman lika naan m’an isa min fie’n su ninnge mun m’an gua nun. ?Ń yó i sɛ siɛn’n?’ Kpɛkun ɔ seli kɛ, ‘Like nga ń má yó’n yɛ: Ń má búbú min tanngannin mun, kpɛkun ń kplán uflɛ dandan kpa. Be nun yɛ ń má fá min ble mma’n nin min ninnge mun ń gúa-ɔ. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, ń sé min wun kɛ: “A le ninnge kpa kpanngban, a le afuɛ kpanngban liɛ. Lo wunmiɛn, di like, nɔn nzan, di ɔ klunklo mɛn.”’ Sanngɛ Ɲanmiɛn seli i kɛ: ‘Sinnglinfuɛ, kɔnguɛ nga bɔbɔ’n, bé dé ɔ nguan’n ɔ sa nun. ?Wan yɛ ninnge nga a tiantiannin be nuan’n, bé kɛ́ i sa nun-ɔn?’ Sran ng’ɔ tiantian like nuan mɔ sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun’n ɔ leman like fi’n, kɛ ɔ ti sɔ-ɔ.”​—Liki 12:16-21.

Sɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun nin i ndɛ tiefuɛ onga’m b’a nianman be wun su’n, ɔ cɛman naan b’a kunndɛ ninnge kpanngban. Asa kusu sɛ be koko ninnge nga be leman be’n be ti ngboko’n, ɔ cɛman naan b’a yaci Zoova sulɛ. Ɔ maan Zezi flannin afɔtuɛ kun nun. Kɛ ɔ́ klé like oka’n su lɔ’n yɛ ɔ mannin afɔtuɛ sɔ’n niɔn. Ɔ yoli sɔ i osu w’a di afuɛ kun nin sin.

Ɔ seli kɛ: “Amun yaci amun nguan’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amun ko di’n i ti.  Yɛ amun yaci amun wunnɛn’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amun ko wla’n i ti. [...] Amun nian kɔkɔkuankuan mun: Be luaman like, yɛ be titiman like. Be leman kuku naan se kɛ tanngannin. Sanngɛ Ɲanmiɛn ta be. ?Amun kpa traman anunman mun lele? [...] Amun bu wafa nga ijre’m be ɲin’n i akunndan be nian. Be diman junman, be wuman tannin. Sanngɛ ń kán klé amun kɛ Salomɔn bɔbɔ nin i aɲrunɲan’n kwlaa’n w’a kwlá wlɛwlɛmɛn i wun klanman kɛ be nun kun sa. [...] I sɔ’n ti’n, amun yaci like nga amún wá dí’n nin like nga amún wá nɔ́n’n be ti kokolɛ, amun yaci kokolɛ ngbɛn’n. [...] Amun Si si kɛ amun sa mian ninnge sɔ’m be wun. [...] Amun kunndɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n titi, kpɛkun ɔ́ fá ninnge sɔ mun úka su mán amun.”​—Liki 12:22-31; Matie 6:25-33.

?Wan mun yɛ bé kúnndɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n niɔn? Zezi flɛli sran sɔ’m be kɛ ‘bua akpasua kaan.’ I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn sufuɛ kpa sɔ’m b’a sɔnman. Be ti sran akpiakpi ya akpiakpi ablanan-nin-nnan (144.000) cɛ. ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn fá yó be mo-ɔ? Zezi seli kɛ: “Amun Si’n fali Famiɛn dilɛ’n wlali amun sa nun.” Sran sɔ’m be su faman asiɛ’n su wa ninnge’m be kunndɛlɛ’n be ciciman be ti. Afin awiefuɛ’m be kwla wua ninnge sɔ mun. Sanngɛ sɛ é kwlá sé’n, ‘bé kúnndɛ ninnge kpakpa mɔ be kwlá wieman le’n, bé síe i ɲanmiɛn su lɔ.’ Lɔ yɛ be nin Klisi bé dí famiɛn’n niɔn.​—Liki 12:32-34.