Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 109

Zezi buli i kpɔfuɛ’m be fɔ

Zezi buli i kpɔfuɛ’m be fɔ

MATIE 22:41–23:24 MARKI 12:35-40 LIKI 20:41-47

  • ?WAN WA YƐLE KLISI’N?

  • ZEZI YIYILI I KPƆFUƐ MƆ BE TI DUNMAN KLOFUƐ’N BE BO

Zezi i kpɔfuɛ’m be kunndɛli kɛ bé sáci i wun. Asa ekun’n, be suɛli i wun aya naan bé fɛ́ i wlá Rɔmunfuɛ’m be sa nun. Sanngɛ i kwlaa sɔ’n kpili ase. (Liki 20:20) Nizan i le blu-nin-kun’n (11), Zezi yiyili i kpɔfuɛ’m be bo, kpɛkun ɔ kannin i bɔbɔ i ndɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Ɔ maan ɔ usɛli i kpɔfuɛ mun kɛ: “?Amun waan, wan yɛle Klisi’n? ?Wan wa-ɔ?” (Matie 22:42) Blɛ sɔ nun’n, ndɛ nga sran’m be si i’n yɛle kɛ Klisi annzɛ Mesi’n yó Davidi i afinliɛ nunfuɛ. I sɔ’n ti’n, ndɛ kunngba’n yɛ Zezi i kpɔfuɛ’m be kan kleli i-ɔ.​—Matie 9:27; 12:23; Zan 7:42.

Yɛ Zezi usali be kɛ: “?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ɔ yo sɛ ti yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Davidi flɛli i kɛ i Min’n niɔn? Afin ɔ seli kɛ, ‘Zoova seli min Min’n kɛ: “Tran ase min sa fama su lele maan n fa ɔ kpɔfuɛ mun n sie ɔ ja bo.”’ ?Sɛ Davidi flɛli i kɛ i Min’n niɔn, ɔ yo sɛ yɛ ɔ kwla yo Davidi i wa ekun-ɔn?”​—Matie 22:43-45.

Farizifuɛ’m b’a wunman ndɛ kun nga bé kán-ɔn. Afin be liɛ’n, be buli i kɛ Davidi i afinliɛ nunfuɛ sɔ’n ɔ́ yó klɔ sran kun m’ɔ́ dé be Rɔmunfuɛ’m be sa nun-ɔn. Ɔ maan Rɔmunfuɛ’m be su sieman be kun. Zezi jrannin ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 110:1, 2 nun i su kleli be kɛ Mesi’n ɔ́ yó famiɛn sɔ, sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ ti Davidi i Min. Asa ekun’n, ɔ́ trán Ɲanmiɛn i sa fama su. I sin’n, ɔ́ bó famiɛn dilɛ’n i bo. Nanwlɛ, kɛ Zezi i kpɔfuɛ’m be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n, b’a kwlá kanman ndɛ kun.

Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun ɔ nin sran wie mun ekun be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n. I sin’n, Zezi seli be kɛ be nian be wun mmla klɛfuɛ nin Farizifuɛ’m be lika. Sran sɔ’m ‘be trannin Moizi i bia’n su’ naan bé fá Ɲanmiɛn Mmla’n klé sran mun. Zezi seli i ndɛ tiefuɛ mun kɛ: “Like kwlaa nga be se amun kɛ amun yo’n, amun yo. Sanngɛ nán amun yo like nga be yo’n wie. Afin ndɛ nga be kan’n, be bɔbɔ be yomɛn i nuan su sa.”​—Matie 23:2, 3.

I sin’n, Zezi kannin like nga ti yɛ i waan be ti dunman klofuɛ’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Buati nga be klɛ Ɲanmiɛn ndɛ be sie nun’n, be yo be dandan, kpɛkun be fa cici be ngban nin be sa bɛ’n su kɛ bé fá sásá be wun.” Zuifu wie’m be klɛ Mmla’n i nun ndɛ wie mun fluwa su yɛ be fa sie i buati kanngan wie’m be nun. Kpɛkun be fa cici be ngban’n su ɔ nin be sa’n su. Sanngɛ Farizifuɛ’m be liɛ’n be yo be buati mun dandan kpa. I liɛ’n, sran’m bé sé kɛ be klo Ɲanmiɛn i Mmla’n dan. Asa ekun’n, “be yo be tralɛ’m be nuan njɔlɛ’m be tɛnndɛn.” Ɲanmiɛn seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ be yo be tralɛ’m be nuan njɔlɛ. Sanngɛ Farizifuɛ’m be liɛ’n, be yo be tralɛ’n i nuan njɔlɛ’n i tɛnndɛn tra sran onga’m be liɛ’n. (Kalɛ 15:38-40) Nanwlɛ, “like kwlaa nga be yo’n, be yo naan sran’m be wun be.”​—Matie 23:5.

Sɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nianman be wun su’n, ɔ cɛman naan b’a bu i kɛ be kpa tra sran onga mun. I sɔ’n ti’n, Zezi mannin be afɔtuɛ kun. Ɔ seli be kɛ: “Nán amun kplin su kɛ be flɛ amun Rabi. Afin sran kunngba cɛ yɛ ɔ ti amun Like klefuɛ-ɔ, yɛ amun kwlaa amun ti niaan. Asa kusu’n, nán amun flɛ sran fi amun si asiɛ’n su wa. Afin amun Si’n ti kunngba cɛ, ɔ o ɲanmiɛn su lɔ. Nán amun kplin su kɛ be flɛ amun atin klefuɛ. Afin amun Atin klefuɛ’n ti kunngba cɛ, yɛle Klisi’n.” ?Ɔ maan wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nin be wiengu’m be nanti-ɔ? Zezi seli be kɛ: “Sran ng’ɔ le ɲrun amun nun’n, ɔ fata kɛ ɔ yo amun sufuɛ. Sran ng’ɔ yo i wun dandan’n, bé kɛ́n i ase, yɛ sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, bé mɛ́n i su.”​—Matie 23:8-12.

I sin’n, Zezi seli mmla klɛfuɛ nin Farizifuɛ sɔ mɔ be ti dunman klofuɛ’n be kɛ ɲrɛnnɛn wá tɔ́ be su. Ɔ seli be kɛ: “Mmla klɛfuɛ nin Farizifuɛ gblɛfuɛ mun, nanwlɛ, ɲrɛnnɛn wá tɔ́ amun su. Afin amun ɲin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn diwlɛ’n i anuan’n naan sran’m b’a kwlá wluman lɔ. Afin amun bɔbɔ amun wluman lɔ, yɛ kusu be nga be su wlu lɔ’n, amun kplinman su kɛ be wlu lɔ.”​—Matie 23:13.

Zezi buli Farizifuɛ’m be fɔ afin like ng’ɔ ti Zoova i cinnjin’n, nɛ́n i yɛ ɔ ti be cinnjin-ɔn. I wie yɛle kɛ be kpɛli mmla tɛkɛtɛkɛ mun. Mmla sɔ’m be nun kun se kɛ: “Sɛ sran kun flɛ Ɲanmiɛn i sua’n ta nda’n, naan w’a yiɛmɛn i nuan’n, ɔ timan ndɛ. Sanngɛ sɛ ɔ flɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ sika ɔkwlɛ’n ta nda’n, ɔ fata kɛ san fii ɔ yiɛ i nuan.” I lɛ’n kle kɛ be wunman sa wlɛ. Afin be bu sika ɔkwlɛ ng’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n i kpa tra Ɲanmiɛn i sua’n bɔbɔ ba’n. Kusu nn Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ yɛ sran’m be ko su Zoova yɛ be fa be wun mɛntɛn i-ɔ. I wie ekun yɛle kɛ be kpaloli ‘Moizi Mmla’n i nun ndɛ cinnjin kpafuɛ mun.  Ndɛ sɔ mun yɛle sa i nuan su sɛsɛ yolɛ’n, aunnvuɛ silɛ’n, ɔ nin nantilɛ mɔ be nin Ɲanmiɛn be nanti titi’n.’​—Matie 23:16, 23; Liki 11:42.

Zezi seli Farizifuɛ sɔ’m be ekun kɛ: “Amun wunman ase sanngɛ amun kle sran atin’n, amun sonji like nga amún wá nɔ́n’n su be yi wɛntɛnwɛntɛn’n, sanngɛ amun mɛn ɲɔnngɔnmɛn’n!” (Matie 23:24) Farizifuɛ’m be waan wɛntɛnwɛntɛn’n ti fiɛn. Ɔ maan ka naan b’a nɔn duvɛn’n, be sonji su naan b’a mɛnman wɛntɛnwɛntɛn wie. Sanngɛ be nantiman Ɲanmiɛn Mmla’n i nun ndɛ cinnjin’m be su. Ɔ ti kɛ be su mɛn ɲɔnngɔnmɛn mɔ i dan’n tra wɛntɛnwɛntɛn’n lele’n sa. Kusu nn Mmla kunngba’n waan ɲɔnngɔnmɛn’n ti like fiɛn.​—Saun Yolɛ 11:4, 21-24.