Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 22

Zezi flɛli sran nnan kɛ be kaci i sɔnnzɔnfuɛ

Zezi flɛli sran nnan kɛ be kaci i sɔnnzɔnfuɛ

MATIE 4:13-22 MARKI 1:16-20 LIKI 5:1-11

  • ZEZI SELI I SƆNNZƆNFUƐ MUN KƐ BE SU I SU TITI

  • SRAN MƆ BE TI JUE TRAFUƐ’N, BÉ WÁ TRÁ SRAN KƐ BE FA TRA JUE’N SA

Kɛ Zezi floli Nazarɛtifuɛ’m be sa nun’n, ɔ ɔli Kapɛɛnaɔmun, Galile Jenvie’n wun lɔ. Be flɛ jenvie sɔ’n ekun kɛ “Zenezarɛti nzue’n.” (Liki 5:1) I lɛ nun’n, ndɛ kun m’ɔ o Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai i fluwa’n nun’n, ɔ kpɛnnin su. Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ Galilefuɛ mɔ be tran jenvie’n i nuan’n, bé wá wún kɛ lika’n kpája be su dan kpa.​​—Ezai 9:1, 2.

Ndɛ nga Zezi kɛn i Galile mɛn’n nun lɔ’n, w’a kaciman. Yɛle kɛ “ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko.” (Matie 4:17) Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, Zezi wunnin i sɔnnzɔnfuɛ nnan. Laa’n, be ko sunmɛnnin i Zide mɛn’n nun lɔ. Sanngɛ kɛ be sali be sin Galile lɔ’n, i sɔnnzɔnfuɛ sɔ’m be yacili i lɛ, be ko dili junman nga be di i laa’n ekun. Junman sɔ’n yɛle jue tralɛ. (Zan 1:35-42) Sanngɛ siɛn’n, ɔ fata kɛ be su Zezi su titi naan ɔ kle be Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ. I liɛ’n, kɛ ɔ́ wá kɔ́’n, bé dí junman sɔ’n bé gúɛgúɛ i bo.

Kɛ Zezi nánti nzue nuan lɛ’n, ɔ wunnin Simɔn Piɛli nin i niaan bian Andre, ɔ nin jue trafuɛ wie mun ekun. Be su kpu be lala mun. Zezi wunngeli Piɛli i alie’n i wun lɔ naan w’a fu nun. Yɛ ɔ seli Piɛli kɛ ɔ wɔ i ɲrun lɔ kan. Kpɛkun ɔ trannin ase naan w’a bo sran nga be o nzue nuan lɛ’n be like klelɛ bo. Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i ndɛ yɛ ɔ kan kleli be-ɔ.

I sin’n, Zezi seli Piɛli kɛ: “Fa alie’n kɔ lika nga nzue’n i bo ti kploun’n nun lɔ, naan amun gua amun lala mun.” Sanngɛ Simɔn seli i kɛ: ‘Like klefuɛ, e guali be kɔnguɛ wunmuan’n nun lele, y’a traman like fi. Sanngɛ kɛ mɔ ɔ waan n gua be’n ti’n, ń má gúa.’​​—Liki 5:4, 5.

Yɛ be guali be lala mun-ɔn. Jue nga be trali’n, be sɔnnin kpa. Ɔ maan lala’m be su titi bɔbɔ. I sɔ’n ti’n, be fali be sa flɛli be wiengu nga be o alie uflɛ nun’n, mɔ be nunman mmua’n kɛ be bla be wa uka be. Kɛ be wa ukali be’n, alie nɲɔn’m be yili piɛ. Ɔ maan be su wa mlɔn bɔbɔ. Kɛ Piɛli wunnin i sɔ’n, ɔ kotoli Zezi bo naan w’a se kɛ: “Min Min, nán fa ɔ wun mantan min. Afin n ti sa tɛ yofuɛ.” Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “Nán srɛ kun wɔ. Kɛ ɔ fin andɛ’n, sran mun yɛ á wá trá be-ɔ.”​​—Liki 5:8, 10.

I sin’n, Zezi seli Piɛli nin Andre kɛ: “An su min su, yɛ ń yó maan amún trá sran mun kɛ be fa tra jue’n sa.” (Matie 4:19) Ɔ flɛli jue trafuɛ nɲɔn ekun. Be yɛle Zaki nin Zan. Zebede i wa yɛle be nɲɔn’n. Be sran nnan’n b’a sisiman be bo naan b’a su Zezi su. Ɔ maan be kwlaa be yacili jue tralɛ junman’n i dilɛ. Be yɛ be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli mɔ be suli i su blɛ kwlaa nun’n niɔn.