Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 32

?Ngue yɛ sran le atin yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-ɔn?

?Ngue yɛ sran le atin yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-ɔn?

MATIE 12:9-14 MARKI 3:1-6 LIKI 6:6-11

  • ZEZI YOLI SRAN KUN MƆ I SA TI WUWA’N I JUEJUE WUNMIƐN-LOLƐ-CƐN’N NUN

Wunmiɛn-lolɛ-cɛn kun ekun nun’n, Zezi ɔli Ɲanmiɛn sulɛ sua kun nun. Atrɛkpa’n, Galile mɛn’n nun lɔ-ɔ. Ɔ toli bian kun lɔ. Bian sɔ’n i sa fama’n ti wuwa. (Liki 6:6) Cɛn sɔ’n nun’n, mmla klɛfuɛ mun nin Farizifuɛ’m be o lɛ wie. Be niannin Zezi siin. ?Ngue ti-ɔ? Ndɛ nga be kannin’n, ɔ yili like nga ti yɛ be niɛnnin i siin sɔ’n i nglo. Be usɛli i kɛ: “?Sran kun le atin yo sran juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun?”​​—Matie 12:10.

Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be waan sɛ sran kun i nguan’n nunman wie nuan’n, ɔ fataman kɛ be niɛn i lika Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun. Ɔ maan sɛ sran kun i lika wie fɔnndɔn’n, ɔ fataman kɛ be niɛn i lika Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun. Afin i nguan’n nunman wie nuan. Ɔ maan nán kɛ bian nga i sa ti wuwa’n yo be annvɔ ti yɛ be usali Zezi i ndɛ sɔ’n niɔn. Sanngɛ be su kunndɛ ndɛ kun naan bé jrán su bé bú i fɔ.

 

Sanngɛ Zezi wunnin be gblɛ sɔ’n i bo. Mmla nga Ɲanmiɛn mannin’n nun’n, i waan nán maan sran di junman Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun. Zezi wunnin kɛ akunndan nga Farizifuɛ’m be bu’n, ɔ timan su kaan sa. Afin ɔ nin Ɲanmiɛn i Mmla’n be sansan be wun dan. (Ezipt Lɔ Tulɛ 20:8-10) Farizifuɛ’m be kan junman kpa nga Zezi di’n i ndɛ tɛ titi. Sanngɛ siɛn’n, like nga Zezi su wa yo’n, ɔ su yoman be fɛ kaan sa. Zezi seli bian’n kɛ: “Jaso, bla afiɛn wa.”​​—Marki 3:3.

I sin’n, Zezi kpɛli i ɲin mmla klɛfuɛ mun nin Farizifuɛ’m be wun lɔ naan w’a usa be kɛ: “?Sɛ amun le bua kun naan Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, bua sɔ’n tɔ kunman nun’n, amun nun onin cɛ yɛ ɔ su trɛmɛn i fiteman-ɔn?” (Matie 12:11) Sran ng’ɔ le bua’n, i bua sɔ’n ti’n ɔ kwla ɲan sika kpanngban. Ɔ maan sɛ i bua’n tɔ kunman nun’n, ɔ su yacimɛn i lɛ lele naan aliɛ cɛn i lɔ. Afin ɔ cɛman naan bua’n w’a wu. Kpɛkun i sika sáci. Asa ekun’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Klun-ufuefuɛ’n i nnɛn’m be ndɛ lo i.”​​—Nyanndra Mun 12:10.

Zezi usali be ekun kɛ: “?Klɔ sran timan kpa traman bua lele? I sɔ’n ti, Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, sran le atin yo like ng’ɔ ti kpa’n.” (Matie 12:12) Ɔ maan sɛ Zezi yo bian’n i juejue’n, w’a saciman Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n. Aunnvuɛ yɛ ɔ sili i-ɔ. Ndɛ nga Zezi kannin’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i sin. I sɔ’n ti’n, kɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be tili ndɛ sɔ’n, b’a ɲanman ndɛ fi b’a kɛnmɛn i kun.

Akunndan tɛ nga be bu’n ti’n, Zezi fali ya kpa. Ɔ niannin be siin, kpɛkun ɔ seli bian’n kɛ: “Tinngɛ ɔ sa’n nun.” (Matie 12:13) Yɛ bian’n tinngɛli nun-ɔn. Bé nían-ɔn, i sa’n w’a sɛ i sin w’a yo kpa. Nanwlɛ, ɔ yoli bian’n i fɛ lele! ?Sanngɛ be nga be waan bé súa Zezi i aya’n, be wun yoli be sɛ?

Kɛ ɔ yo naan bian’n i sa mɔ Zezi yoli i juejue’n, ɔ yo Farizifuɛ’m be fɛ’n, w’a yoman sɔ. Be fiteli ndɛndɛ kpa. Kpɛkun “be nin be nga be o Erɔdu sin’n be ko yiali. Be cicili [Zezi] i wun ndɛ kɛ bé kún i.” (Marki 3:6) Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be flɛ i nunfuɛ mun kɛ Sadisefuɛ mun’n, be o be nga be o Erɔdu sin’n be nun wie. Titi’n, Sadisefuɛ sɔ mun be nin Farizifuɛ’m be nuan sɛman. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan b’a kwla kun Zezi’n ti’n, be bo wa yoli kun.