Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE 18

Zezi i junman’n kɔ i ɲrun, Zan liɛ’n kan ase

Zezi i junman’n kɔ i ɲrun, Zan liɛ’n kan ase

MATIE 4:12 MARKI 6:17-20 LIKI 3:19, 20 ZAN 3:22–4:3

  • ZEZI I SƆNNZƆNFUƐ’M BE YOLI SRAN’M BE BATƐMUN

  • BE WLALI ZAN BATƐMUN YOFUƐ’N BISUA

Kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be dili afuɛ 30 i nun Delɛ cɛn’n wieli’n, be jasoli Zerizalɛmun lɛ. B’a saman be sin be klɔ m’ɔ o Galile mɛn’n nun lɔ trele. Sanngɛ be ɔli Zide mɛn’n nun lɔ. Be yoli sran kpanngban be batɛmun lɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zan kusu yó sran’m be batɛmun wie. Sanngɛ kɔlɛ Zan liɛ’n, Zurdɛn nzue ba’n i nun lɔ yɛ ɔ yo sran’m be batɛmun-ɔn. Kɛ ɔ boli i sɔ yolɛ bo’n, i afuɛ kun yɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn i sɔnnzɔnfuɛ wie’m be te o i wun lɛ.

Zezi bɔbɔ yoman sran’m be batɛmun trele sa. Sanngɛ ɔ kle i sɔnnzɔnfuɛ mun i yolɛ yɛ be yo-ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, junman nga Zezi nin Zan be nɲɔn’n be di’n, ɔ ti kun. Yɛle kɛ be kle Zuifu nga be kacili be akunndan’n nin be nzuɛn’n, mɔ be wun i wlɛ kɛ be fɔnnin Moizi Mmla’n, be like.​—Sa Nga Be Yoli’n 19:4.

Sanngɛ Zan i sɔnnzɔnfuɛ’m be fali ya. Ɔ maan be ko kannin Zezi i ndɛ be kleli Zan. Be seli kɛ: ‘Sran [yɛle kɛ Zezi] nga a nin i be o’n, ɔ su yo sran’m be batɛmun. Yɛ sran’m be kwlaa be kɔ i sin.’ (Zan 3:26) Zan liɛ’n, i sɔ’n w’a yomɛn i ya. Kɛ ɔ wun kɛ sran kpanngban be kɔ Zezi sin’n, ɔ yo i fɛ. Yɛ ɔ klo kɛ i sɔ’n yo i sɔnnzɔnfuɛ’m be fɛ wie. I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛli kɛ be wla kpɛn ndɛ kun mɔ laa’n ɔ kannin’n, i su. Ɔ seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun si kɛ n seli amun kɛ, ‘Nán min yɛ n ti Klisi’n niɔn, sanngɛ be sunmannin min kɛ n dun mmua i ɲrun.’” I sin’n, Zan fali sunnzun ase kun naan b’a kwla wun ndɛ’n i wlɛ kpa. Ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ su ja bla’n, bla’n ti i liɛ. Sanngɛ kɛ sran ng’ɔ su ja bla’n ɔ́ íjɔ’n, i janvuɛ m’ɔ o lɛ’n i klun jɔ dan kpa i nɛn’n m’ɔ ti’n ti. I kunngba’n, min klun ti jɔwa dan kpa.”​—Zan 3:28, 29.

E kwla fa Zan e sunnzun sran ng’ɔ ja bla’n i janvuɛ’n. Afin kɛ Zan fali Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n, ɔ yoli i bɔbɔ Zan’n i fɛ kpa. I sɔnnzɔnfuɛ’m be nun wie’m be suli Zezi su. Ɔ maan kɛ i blɛ’n wá jú’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n jrá be su. Zan kunndɛ kɛ i sɔnnzɔnfuɛ nga be nin i te o’n, be su Zezi su wie. Nga Zan kunndɛli’n yɛle kɛ ɔ́ bó Zezi i ɲrun atin naan w’a kwla di i junman’n. Zan yiyili i sɔ liɛ’n nun, ɔ seli kɛ: “ Ɔ fata kɛ sran sɔ’n i junman’n ɔ wɔ i ɲrun titi, sanngɛ min liɛ’n ɔ fata kɛ min junman’n kan ase.”​—Zan 3:30.

Be flɛ sran kun ekun kɛ Zan wie. Ɔ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli’m be nun sran kun. Ɔ klɛli Zezi i finwlɛ’n nin like cinnjin ng’ɔ́ wá yó naan klɔ sran’m b’a ɲan be ti’n, be su ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ fin nglo lɔ’n, ɔ o sran’m be kwlaa be ti su. [...] Siɛ’n klo Ba’n, ɔ maan ɔ fali like kwlaa wlɛli i sa nun. Sran ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi Ba’n i su’n, ɔ le nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Sanngɛ sran ng’ɔ fɛmɛn i ndɛ’n su’n, ɔ su ɲanman nguan, i wun ya o Ɲanmiɛn klun.” (Zan 3:31, 35, 36) Ndɛ nga Zan kɛnnin i lɛ’n ti cinnjin kpa. Ɔ maan ɔ fata kɛ sran kwlaa si ndɛ sɔ’n.

Kɛ Zan Batɛmun yofuɛ’n yiyili nun kɛ ɔ fata kɛ i junman liɛ’n kan ase’n, w’a cɛman yɛ Famiɛn Erɔdu yoli maan be trɛli i-ɔ. Afin Erɔdu deli i niaan bian Filipu i yi’n. Be flɛ bla sɔ’n kɛ Erodiadi. Zan kɛnnin i sran’m be kwlaa be ɲrun kɛ aja sɔ’n timan su. I sɔ’n ti’n, Erɔdu yoli maan be wlɛli i bisua. Kɛ Zezi tili i kɛ b’a wla Zan bisua’n, ɔ jasoli Zide mɛn’n nun, ɔ “cuɛnnin i wun ɔli Galile.” Kɛ ɔ́ kɔ́’n ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ mun yɛ be ɔli-ɔ.​—Matie 4:12; Marki 1:14.